Slovenské podniky potrebujú peniaze, e-government a menej byrokracie

Pozitívny vplyv na podnikanie na Slovensku spomedzi protikrízových opatrení malo najmä zjednodušenie povinností pre niektoré skupiny podnikateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby (živnostníci bez zamestnancov vykonávajúci nerizikovú prácu nemusia mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu), zavedenie zamestnaneckej prémie pre zamestnancov s najnižšími mzdami, zavedenie ochrany vkladov v 100 % výške aj pre menšie firmy a rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov pre SZRB a pre EXIMBANKU na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k financovaniu. Vyplýva to z hodnotenia podnikateľského prostredia, ktoré v stredu (27. januára) vláde predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako uvádza rezort, Slovensko podporuje aktivity EÚ zamerané na rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). Jedným z nich je iniciatíva SBA, ktorým sa EÚ zaviazal zjednodušiť život 23 miliónom podnikov v Únii. Okrem toho „Finančnú pomoc MSP v podobe eurofondov považuje vláda za efektívny nástroj v situácii, kedy sa zlyhanie trhu a celosvetová kríza podpisujú pod zmeny v podnikateľských zámeroch a investičných aktivitách.“ Vláda teda vytvára podmienky, aby aj slovenské podniky mohli čerpať prostriedky prostredníctvom iniciatívy Jeremie, zameranej na podporu prístupu MSP k financiám určeným na oblasť výskumu, vývoja, podpory tzv. zelených projektov.

Ministerstvo však pripúšťa, že podnikatelia stále čelia viacerým prekážkami. Ide najmä o problémy s vymožiteľnosťou práva a zložitou legislatívou, vysokú administratívnu náročnosť podnikania, nedostatočný e-government, byrokraciu spojenú s platením odvodov, klientelizmus, korupciu, nedostatok zdrojov pre začínajúcich podnikateľov a nefunkčný kapitálový trh.

Administratívna záťaž stojí podnikateľov 91 miliónov EUR

Z výsledkov júlového a augustového merania byrokracie vyplýva, že len administratívna záťaž podnikateľov vyplývajúca z posudzovaných právnych predpisov je spolu 91 103 943 EUR, pri celkových administratívnych nákladoch 992 070 077 EUR. Za administratívne náklady sa považujú vynaložené prostriedky, ktoré podnikateľ vníma ako opodstatnené, za záťaž naopak tie, ktoré sú podľa neho zbytočné.

Rezort hospodárstva vtedy informoval, že z posudzovaných oblastí náklady právnických osôb – podnikateľov najväčšiu časť – až 46,55 % – tvorili odvody, nasledované účtovníctvom s  22,08 % a ďalej dane, clá a poplatky so 18,96 %. V prípade živnostníkov sa odvody podieľajú na 45, 67 % nákladov, účtovníctvo 28,35 % a dane, clá a poplatky 17,69 %.

Ministerstvo v správe navrhuje v budúcnosti na zlepšenie podnikateľského prostredia podniknúť nasledujúce kroky:

V oblasti legislatívy, byrokracie a vymáhateľnosti práva:

 • „Stabilizovať právne prostredie v oblasti podnikania prostredníctvom minimalizácie zmien zákonov za predpokladu, že sa dodržia záväzné termíny prevzatia príslušných európskych predpisov.
 • Stanovovať dostatočne dlhú dobu medzi prijatím predpisu a nadobudnutím jeho účinnosti.
 • Využívať v legislatívnom procese všetky dostupné prvky politiky lepšej regulácie („Better regulation“).
 • Povinnosť vecne príslušného rezortu (predkladateľa) vyhodnocovať skutočné vplyvy prijatých predpisov.
 • Zrealizovať analýzu administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry.
 • Zjednodušovať administratívne postupy pri začatí podnikania.
 • Odstrániť niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie.
 • Urýchliť implementáciu e-governmentu.
 • Odstrániť neúmerné sankcie štátnych, samosprávnych, verejnoprávnych a iných správnych orgánov.
 • Spravodlivé riešenie sporov bez zbytočných prieťahov.
 • Alternatívne metódy riešenia sporov.
 • Špecifikovať národnú neharmonizovanú legislatívu, ktorá vytvára prekážky domácim podnikateľom pri uplatňovaní sa na trhoch EÚ vrátane SR a realizovať kroky na odstránenie týchto prekážok.“

Pri odvodoch a daniach:

 • „Pokračovať v zjednodušovaní administratívneho postupu pri platení odvodov spoločným výberom odvodov a daní.
 • Odstrániť dvojitú povinnosť platenia odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, prostredníctvom realizácie opatrení programu UNITAS.“

Prístup k finančným prostriedkom:

 • „Zlepšiť dostupnosť rizikového kapitálu a odstraňovať legislatívne prekážky v tejto oblasti. Podpora exportných aktivít informovaním podnikateľských subjektov v zahraničnom obchode so zameraním predovšetkým na odstránenie základných nedostatkov, ktorými sú nedostatočné skúsenosti so zahranično-obchodnými transakciami, nedostatočná znalosť trhu a príslušných predpisov, získanie obchodného partnera a pod.
 • Znížiť administratívnu náročnosť pri získavaní podpory.
 • Pre ďalší rozvoj MSP zvýšiť čerpanie zo zdrojov fondov EÚ realizáciou projektových zámerov.“

Oblasť vzdelávania, poradenstva a informovanosti:

 • „Podporovať rozvoj podnikateľského myslenia, podnikateľskej kultúry a podnikateľských zručností na všetkých stupňoch škôl.“