Slovensko čelí obvineniam Európskej komisie

Pozadie:
Komisia začala v polovici apríla voči Slovensku konanie pre porušenie Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva v súvislosti so sporným tzv. „nástenkovým tendrom“ na poskytovanie služieb pri čerpaní eurofondov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

„Nástenkový tender“ rezortu výstavby z roku 2007 za 3,6 miliardy korún zverejnený na informačnej tabuli MVRR vyhral jediný účastník. Po prešetrení Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhlásil, že ministerstvo porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Na základe výsledkov kontroly ÚVO premiér Robert Fico vyzval ministra Mariana Janušeka, aby odstúpil z funkcie. Nahradil ho Igor Štefanov.

Vplyvom listu z Európskej komisie prešetrujúcej transparentnosť tendra musel nový minister zrušiť zmluvu medzi ministerstvom a konzorciom. Platnosť zmluvy mala byť zrušená k 23. aprílu 2009 na základe dohody zmluvných strán.

Mimovládna organizácia Aliancia Fair-play podala na ministerstvo žalobu a požiadala súd, aby zmluvu vyhlásil za neplatnú od začiatku.

V prípade, že Komisia začne voči členskému štátu konanie, má dva mesiaca na poskytnutie odpovede. Ak Komisia nedostane odpoveď, alebo ak vyjadrenie poskytnuté vládou nebude uspokojivé, môže sa rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko (druhé štádium konania vo veci porušenia právnych predpisov). Ak si štát ani potom nesplní povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, Komisia záležitosť postúpi Európskemu súdnemu dvoru.

Otázky:

  • Porušenie európskej legislatívy o nezávislosti národných telekomunikačných regulačných orgánov

Slovenský parlament 4. decembra 2008 na základe návrhu vlády odvolal predsedu Telekomunikačného úradu SR Branislava Máčaja. Ako dôvod uviedli, že regulátor si počas výberového konania na digitálne pozemné frekvencie, ktorý vyhlásili v auguste 2008, neplnil svoje úlohy v súlade s vnútroštátnymi predpismi v sektore elektronických komunikácií.
 
Podľa právnych predpisov EÚ, ktoré chránia nezávislosť a nestrannosť národných regulačných orgánov, však môžu vlády a parlamenty odvolávať ich predsedov a podpredsedov len za veľmi obmedzených okolností a musia mať na ich odvolanie veľmi závažný dôvod. Komisia po preskúmaní informácií, ktoré jej poskytli slovenské úrady včera (14. mája) zahájila voči Slovensku právne konanie pre porušenie európskej legislatívy o nezávislosti národných telekomunikačných regulačných orgánov. Za nesprávny považuje postup slovenských inštitúcií a aj predpisy, ktoré ho umožnili.

Podľa Komisie musia národné zákony zaručovať nezávislosť regulátora od rušivých vplyvov, ktoré by mohli ovplyvňovať nestrannosť jeho rozhodnutí. Európske právne predpisy v oblasti telekomunikácií, ktoré sa týkajú možného odvolania predsedu a podpredsedu národného telekomunikačného regulačného orgánu, neboli podľa Bruselu správne implementované do slovenského zákona o elektronických komunikáciách

„Veľmi ma znepokojuje, že predsedu telekomunikačného regulačného orgánu členského štátu EÚ odvolali pred skončením jeho riadneho funkčného obdobia a že slovenská vláda a parlament majú teraz de facto možnosť konať neobmedzene na základe vlastného uváženia," uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová.

  • Verejné obstarávanie týkajúce sa elektronického výberu mýta

V ten istý deň (14. mája) Európska komisia začala proti Slovensku aj právne konanie v súvislosti s verejným obstarávaním týkajúcim sa elektronického výberu mýta Národnou diaľničnou spoločnosťou. Podľa Komisie slovenský verejný obstarávateľ vylúčil z verejnej súťaže troch účastníkov. Komisia sa domnieva, že mohlo dôjsť k porušeniu smernice o verejnom obstarávaní, ktorá zaväzuje k rovnocennému zaobchádzaniu a odmieta diskrimináciu.

  • Súd za diskriminovanie pri prístupe k prenosovej sieti

Komisia včera (14. mája) oznámila, že podá žalobu na Európsky súdny dvor za diskrimináciu na trhu s elektrickou energiou. Brusel tvrdí, že prevádzkovatelia prenosovej sústavy musia poskytovať transparentné informácie pre účinný prístup do sústavy. Slovenský prevádzkovateľ SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) podľa Komisie nezákonne uprednostňuje niektorých účastníkov trhu pri prepojení vedenia medzi Slovenskom a Poľskom a Slovenskom a Maďarskom. Brusel to považuje za diskriminačný prístup a obmedzenie prístupu tretej strany k sieti, čo je kľúčovým cieľom EÚ pre úspešné fungovanie európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou.

(EurActiv / TASR)