Slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže už v súlade s pravidlami EÚ

Komisia v piatok informovala, že slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže je už v súlade s právnymi predpismi EÚ. Podľa Komisie § 2 ods. 6 slovenského zákona predtým obmedzoval možnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky účinne uplatňovať články 81 (týka sa zákazu kartelov a ďalších obmedzujúcich podnikateľských postupov) a 82 (týka sa zákazu zneužívania dominantného postavenia) Zmluvy o ES v prípadoch protisúťažného správania, ktoré patrí do pôsobnosti regulačného orgánu, napríklad Telekomunikačného úradu SR.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa nedal aplikovať na konanie narušujúce právnoregulačný rámec v oblasti elektronickej komunikácie, v energetike a v poštovom sektore. Európske právo však vyžaduje paralelné uplatňovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a regulačných predpisov. Začiatkom februára 2009 Komisia teda zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko, v ktorom formálne požiadala o zosúladenie spornej časti zákona s predpismi EÚ.

„Zabezpečiť vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže dostatočné právomoci na uplatňovanie predpisov EÚ týkajúcich sa hospodárskej súťaže bola dôležitá súčasť našej reformy v oblasti boja proti monopolom a je nesmierne dôležité, aby sa týmto orgánom umožnilo robiť si svoju prácu,“ zdôvodňovala vtedy kroky Komisie komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.

Sporné ustanovenie bolo zmenené s platnosťou od 1. júna 2009. Komisia preto konanie v tomto smere ukončila. „Protimonopolný úrad Slovenskej republiky teraz môže uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže bez obmedzení,“ konštatuje Komisia.

„Vítam kroky, ktoré vykonali slovenské orgány v záujme toho, aby spotrebitelia a podnikatelia mohli využívať výhody z plného uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Národné orgány pre oblasť hospodárskej súťaže sú základným prvkom presadzovania práva hospodárskej súťaže v rámci EÚ,“ okomentovala rozhodnutie Komisie komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.