Smernica o spotrebných úveroch predsa len schválená

Pozadie

Po stroskotaní rokovaní medzi Parlamentom a Radou 10. januára sa zdalo, že je osud smernice o spotrebných úveroch neistý (EurActiv.sk, 11. január 2008). Hrozilo jej rokovanie v zmierovacom konaní, čím by sa jej prijatie minimálne oddialilo.

Skupiny socialistov a liberálov sa však na poslednú chvíľu (11. január 2008) navrhli v Parlamente dodatky, ktoré našli podporu členských krajín. Smernicu v jej pozmenenej podobe nakoniec podporila aj ľavicová skupina GUE/NGL a väčšina centristicko-pravicovej EPP-ED.

Smernicu navrhla Komisia ešte v roku 2002, rokovania sa teda ťahali viac ako päť rokov. Cieľom legislatívy bolo zjednotiť štandardy a práva spotrebiteľov na vnútornom trhu EÚ, aby sa zjednodušilo cezhraničné poskytovanie úverov.

Otázky

Konečná podoba smernice, schválená Parlamentom 16. januára, harmonizuje trh so spotrebnými úvermi v celkovej hodnote 800 miliárd eur. Týka sa osobných pôžičiek vo výške 200 až 75 000 eur, nepokrýva však hypotéky (tie rieši samostatná legislatíva) a debetné karty.

Smernica ešte vyžaduje súhlas Rady. Keďže Parlament a Rada dokázali vyriešiť spor okolo otázky kompenzácie za predčasné splatenie úveru, definitívny súhlas sa očakáva v najbližších týždňoch.

Sporný bod rieši legislatíva nasledovne:

  • Kompenzácia nemôže presiahnuť 1% sumy predčasne splateného dlhu.
  • Ak dlžník splatí predčasne v čase kratšom ako jeden rok predtým, ako má byť suma splatená, maximálna kompenzácia je 0,5%.
  • Členské krajiny majú v určitých prípadoch možnosť udeliť výnimky na prekročenie limitov.

Predchádzajúca verzia vypracovaná parlamentným spravodajcom Kurtom Lechnerom (EPP-ED) neobsahovala vo všeobecnosti žiadne obmedzenie a veriteľovi priznávala právo na „spravodlivú a objektívne ospravedlniteľnú“ kompenzáciu, čo ponechávalo širší priestor na interpretáciu.

Smernica tiež štandardizuje informácie poskytované spotrebiteľom pri podpisovaní kontraktu. Výpočet a porovnanie celkových nákladov pôžičky uľahčuje zavedením jednotného používania Ročnej percentuálnej miery nákladov.

Harmonizuje aj právo dlžníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od podpisu. Doteraz mal také právo len v 14 z 27 členských krajín.

Informácie poskytované veriteľom musia dlžníkovi umožniť robiť kvalifikované rozhodnutie a veriteľ musí v každom prípade hodnotiť solventnosť dlžníka.

Pozície

Meglena Kuneva, eurokomisárka pre ochranu spotrebiteľov, privítala schválenie smernice a nazvala ju “krokom správnym smerom”. „Dnes je porovnávanie rôznych ponúk pôžičiek na európskom trhu ako porovnávať hrušky s jablkami“, uviedla. “Štandardné, porovnateľné informácie o všetkých úveroch spravia trh transparentnejším pre obchodníkov aj spotrebiteľov. „Je to dobré pre cezhraničný obchod a dobré pre spotrebiteľa, ktorý chce robiť informované rozhodnutia.“

Spravodajca Kurt Lechner (EPP-ED) povedal, že “legislatíva ako celok je dobrým výsledkom”, no „stále je priestor na zlepšovanie“ pokiaľ ide o rozsah smernice a požiadavky na informácie pred podpisom zmluvy. Dodal, že je teraz „skeptický“ a má „zmiešané pocity“ pokiaľ ide o účinnok smernice.

“Verím, že socialisti a liberáli dosiahli kompromis v záujme európskych spotrebiteľov, uviedla Evelyne Gebhardt (PES), hovorkyňa pre vnútorný trh. Pozitívny výsledok aplikovania smernice by mohol Komisiu motivovať k predloženiu dlhoočakávanej legislatívy o hypotékach, dodala Evelyn Gebhardt.

Európska banková federácia vyhlásila, že smernica prinesie neproporčný pretlak informácií a byrokracie a neposkytne väčšiu možnosť voľby pre spotrebiteľa.

Slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) ocenila, že spravodajcovi k tejto správe, Kurtovi Lechnerovi, sa novými pozmeňujúci návrhmi podarilo zjednodušiť „príliš komplikovaný a byrokratický návrh Rady“. Upozornila však, že väčší počet predpisov neznamená automaticky vyššiu ochranu spotrebiteľa. Ako dodala, priveľa informácii môže naopak u neskúsených spotrebiteľov spôsobiť ešte väčší zmätok a tým sa smernica minie účelu jednoduchosti a transparentnosti. „Navyše sú s nimi spojené aj zvýšené náklady,  ktoré v konečnom dôsledku musí znášať spotrebiteľ“, upozornila. 

Napriek tomu však vyjadrila presvedčenie, že prijatá smernica pomôže spotrebiteľom urobiť dobré rozhodnutie na základe rýchleho a jednoduchého  porovnania  viacerých  ponúk domácich aj cezhraničných poskytovateľov.