Sociálny dumping opäť na stole Rady ministrov

Francúzi opäť nastoľujú otázku zmeny smernice o vyslaných pracovníkoch z roku 1996. Súčasná prax vysielania pracovníkov z chudobnejších regiónov EÚ do tých bohatších spôsobuje veľké sektorové rozdiely medzi jednotlivými štátmi Európskej únie v dôsledku rozdielnej sociálnej a pracovnej legislatívy.

Francúzska národná únia producentov mäsa v tomto smere upozorňuje na fakt, že cena práce vo Francúzsku (20 eur) je trikrát vyššia ako v Nemecku (7 eur). Podobná situácia panuje aj v stavebníctve či v poľnohospodárstve, kde v pridanej hodnote prevažuje podiel nákladov na prácu.

Predstaviteľ stavebného sektora Didier Ridoret pripomína, že: „použitie vyslaných pracovníkov prostredníctvom európskych dočasných agentúr či stavebných firiem príliš často znamená veľmi nízke mzdy, porušenie trvania pracovnej doby a bezpečnostných pravidiel či  platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie v inej krajine.“ [EurActiv.com, 2. 12. 2013]

Nemecká strana nateraz reagovala na sťažnosti záväzkom schváliť sektorovú minimálnu mzdu. Jej implementácia sa však nepredpokladá pred rokom 2017, čo môže znamenať, že zmena nebude efektívna, ak sa nezohľadní pokračujúca inflácia.

Obvinenia zo sociálneho dumpingu Nemci rázne odmietli aj slovami svojej veľvyslankyne v Paríži Susanne Wasum-Reinerovej pre Le Monde, ktorá označila mzdový dumping za neodôvodnený a zbytočný.

Pre zámery Elyzejského paláca na zmenu smernice v oblasti vyslaných pracovníkov však Nemecko, dovedna s Dánskom, predstavujú zatiaľ najvýraznejších spojencov. Na opačnej strane barikády stoja Veľká Británia, Poľsko, Maďarsko a Írsko.

Na poslednom stretnutí ministrov v roku 2012 Rada EÚ odmietla snahu Európskej komisie zvýšiť ochranu pre vyslaných pracovníkov.

Jedným z možných riešení sa javí aj zavedenie celoeurópskej minimálnej mzdy, na ktoré v nedávnom rozhovore pre francúzsky EurActiv upozornil tamojší minister pre európske záležitosti Thierry Repentin.

Europoslanec a podpredseda strany Mouvement démocrate Jean-Luc Bennahmias označuje celú tematiku za „zdieľanú zodpovednosť“ a prízvukoval, že „počet prípadov zneužívania a porušovania smernice rastie geometrickou radou.“

V podobnom duchu pokračoval aj francúzsky minister práce Michel Sapin, ktorý volal po odhaľovaní podvodov, útočiacich na ľudskú dôstojnosť i ekonomiku.

Kroky francúzskej vlády podporujú aj odborové zväzy, napríklad Force ouvrière, ktorí žiadajú kompletnú zmenu platnej európskej úpravy detašovanej práce a pripomínajú najmä jej zneužitie v stavebníctve.

Vyváženie slobody pohybu, ktorá umožňuje vysielanie pracovníkov do zahraničia, a veľkorysejších a protekcionistickejších úprav národnej legislatívy starých členských krajín EÚ bude jednou z nosných tém dialógu ministrov pre sociálne veci EÚ, ktorí sa dnes stretávajú v Bruseli.

Slovenské ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nechce o slovenskej pozícii pred rokovaním Rady bližšie hovoriť s odvolaním sa na citlivosť témy. „Máme záujem o smernicu, ktorá chráni vysielaných pracovníkov, ale ktorá súčasne nevytvára neopodstatnené, nepredvídateľné a disproporčné administratívne bariéry pre pohyb služieb“, uviedlo MPSVaR.

Ministri EÚ budú okrem spomínanej smernice rokovať aj o smernici o rovnakom zaobchádzaní a o rodových kvótach pre zastúpenie žien v správnych radaách veľkých firiem. Hovoriť budú aj o stave implementácie Záruky pre mladých, o návrhu Komisie ku kvalite stáží a stratégiách pre integráciu Rómov.