Štát bude môcť finančne podporiť inovácie

Krátka správa

Pravidlá vnútorného trhu EÚ zakazujú štátnu pomoc okrem prípadov, keď ju explicitne povolí Európska komisia. Dôvodom môže byť snaha rozvinúť určité ekonomické aktivity bez narušenia konkurenčného prostredia. Štátna pomoc bola tradične využívaná na podporu upadajúcich sektorov, ako lodiarstvo, ťažobný priemysel (najmä uhoľný), či oceliarstvo.

Komisárka Kroes chce rozšíriť rozsah štátnej pomoci tak, aby zahrnula aj podporu výskumu a vývoja a inovácií. Dôvodom je, že súčasná úroveň investícií do takýchto projektov je pre európske hospodárstvo nedostatočná.

Európska rada na zasadnutí v Barcelone v marci 2002 prijala záväzok zvýšenia výdavkov na výskum a vývoj do roku 2010 na 3% HDP. Väčšina členských krajín – vrátane Slovenska – však tento cieľ ani zďaleka nesplní. Podľa Komisie by mohla pomôcť práve modernizácia pravidiel poskytovania štátnej pomoci.

Podľa nových plánov bude pomoc prijateľná v prípade, že bude odpovedať na špecifické nedostatky trhu oslabujúce inovácie. Môže ísť napríklad o podporu vypracovania štúdií realizovateľnosti projektov, podporu mladým inovačným firmám, pre získanie vysoko kvalifikovaného personálu, rozvoj inovačných klasterov a podobne.

Reforma je súčasťou širšieho balíka reforiem štátnej pomoci. Jeho cieľom je pomôcť Európe znížiť zaostávanie v oblasti inovácií za globálnymi konkurentmi, čo je zas centrálnou témou agendy EÚ pre rast a zamestnanosť (obnovenej Lisabonskej agendy).