Stojí verejné obstarávanie v ceste investíciám?

zdroj: euractiv.com

Ročne sa v EÚ vynaloží až 18 % jej HDP na nákupy prostredníctvom verejného obstarávania. Dobré nastavenie a transparentnosť procesov v členských štátoch sú dôležité pre správne fungovanie spoločného trhu a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

Európska komisia zodpovedá za tvorbu legislatívy upravujúcej verejné obstarávania. Následne sleduje uplatňovanie tohto procesu v jednotlivých členských štátoch.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo včera (8. októbra) v spolupráci so spoločnosťou Fipra Slovakia seminár s témou „Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?“.

Podujatie nadväzovalo na hodnotenie verejného obstarávania na Slovensku, ktoré vydala Komisia. „Podľa správy Európskej komisie má verejné obstarávanie na Slovensku výrazné nedostatky, ktoré majú vplyv na rozdeľovanie verejných zdrojov,“ uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Snahou účastníkov seminára bolo identifikovať prekážky v slovenskom nastavení verejného obstarávania, ktoré znižujú jeho efektívnosť a prehľadnosť.

Férovosť a odbornosť

Medzi problémami slovenského systému verejného obstarávania spomenul vedúci Zastúpenia EK na Slovensku najmä nedostatočné odborné znalosti o príprave tendrov, zdĺhavosť procesov a časté nastavenie kritérií na mieru konkrétnym uchádzačom a produktom.

Vzdelávanie zadávateľov zákaziek aj uchádzačov o nich vníma ako jedno z riešení aj predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská. „V súčasnosti sú vytvorené legislatívne podmienky na to, aby verejné obstarávanie nebrzdilo investície, pokiaľ budú jeho účastníci postupovať zodpovedne a odborne,“ konštatovala Táborská.

Okrem toho je podľa nej kľúčové, aby sa verejné obstarávanie plánovalo včas a aby sa dohľad nad ním vykonával pravidelne. Za krok vpred považuje schválenie nového zákona o verejnom obstarávaní.

V júli prezident Andrej Kiska vrátil novelu tohto zákona do parlamentu. Cieľom novely bolo najmä vytvoriť register konečných užívateľov výhod firiem, ktoré získavajú zákazky vo verejnom obstarávaní.

Podľa prezidenta, novela nedostatočne preberá smernice EÚ o verejnom obstarávaní z roku 2014. Členské štáty ich musia preniesť do svojich právnych poriadkov do apríla budúceho roka. Zákon tiež, podľa Kisku, nedostatočne riešil účasť schránkových firiem pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Právny expert Európskej komisie na verejné obstarávanie, Jaroslav Kračún, potvrdil, že „nové európske smernice podstatne zjednodušujú postupy verejného obstarávania.“

„Verejné obstarávanie by malo byť vnímané ako účinný nástroj verejnej správy a nie ako neefektívna povinná formalita,“ dodal Kračún.

Partner advokátskej kancelárie TaylorWessing, Radovan Pala, upozornil, že „verejné obstarávania stále nevedú k optimálnemu výberu dodávateľov.“

Spolu s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šípošom, poukázali na viaceré deformácie systému. Za hlavné výzvy označili posilnenie kontroly a odhaľovanie kartelového správania súťažiacich. Šípoš tiež pripomenul, že transparentnosť obstarávania sa znižuje aj pri PPP projektoch.

Na ceste k elektronizácii

Účastníci seminára sa zhodli na tom, že zjednodušovanie procesov verejného obstarávania prispeje k jeho transparentnosti a lepšiemu fungovaniu. Jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť má byť elektronizácia verejného obstarávania.

Poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie Tatiana Behrová v tejto súvislosti poukázala na spustenie elektronického kontraktačného systému. Na základe elektronických aukcií systém známy ako elektronické trhovisko automaticky generuje zmluvy.

Po vyše roku od spustenia trhoviska ho minister vnútra, Robert Kaliňák považuje za najväčšie protikorupčné opatrenie, ktoré prijala akákoľvek vláda.