Stratégie lobistov

86% zástupcov podnikov a 85% podnikateľských združení v Bruseli považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu lobovanie u inštitúcií EÚ. Výsledky špeciálnej štúdie portálu EurActiv bolo v pondelok v Bruseli predstavené valnému zhromaždeniu SEAP, organizácii združujúcej viac ako 260 konzultantov, zástupcov obchodných a priemyselných združení, právnikov i mimovládne organizácie v Bruseli.

Monitoring vývoja a komunikáciu považujú za dôležitejšie združenia (85% a 82%), než ich členovia (61% a 55%). Vo všeobecnosti si priemyselné a obchodné združenia cenia priame zastúpenie v Bruseli omnoho viac (84%), než individuálne firmy (20%).

Pozadie

Štúdia sa zakladala na prieskume realizovanom v októbri a novembri 2008. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 zástupcov združení, konzultačných spoločností, či individuálnych firiem.

Štúdia zistila, že väčšina organizácií míňa viac ako polovicu rozpočtu na public affairs na aktivity v Bruseli, no menej ako štvrtina z toho ide priamo na lobing.

Záujem firiem o PA bude tento rok zvyšovať najmä potreba vysporiadať sa s následkami hospodárskej krízy, iniciatíva transparentnosti, spustená komisárom pre boj proti podvodom Siim Kallasom v roku 2005, a voľby do európskeho parlamentu.

Pravidelný e-mailový kontakt

Združenia (52%) a firmy (69%) sa zhodujú v tom, že najväčšou výzvou je vyváženie rozdielnych záujmov členov. Väčšina z nich je v pravidelnom kontakte minimálne raz za týždeň, v menšej miere aj denne.

Najčastejším nástrojom komunikácie je e-mail (93% firiem, 87% združení), vysoko sa však cenia aj osobné stretnutia (61% firmy, 67% združenia).

45% združení si myslí, že nedostatok ľudských a finančných zdrojov oslabuje ich schopnosť plniť si efektívne úlohy, 39% vidí problém v rozdieloch v rozpočtoch a veľkosti členov.

Združenia očakávajú nárast členstva

Viac ako polovica, 51%, združení očakáva rast členstva, hoci len mierny. Pokles predpokladá 5%. Žiadne zmeny nečaká 41% zástupcov združení. Väčšina respondentov z firiem si myslí, že členstvo ostane stabilné (49%).

Podnikateľské a obchodné federácie v Bruseli sú najčastejšie zložené z národných združení a individuálnych firiem (35%). Za posledný rok, v súvislosti s hospodárskou krízou, participácia firiem vzrástla.

Firmy vstupujú aj do špecializovaných združení, takmer polovica (49%) z nich má viac ako 5 členov. Až 90% respondentov z firiem považuje takéto členstvo za dôležitý prostriedok dosahovania cieľov v oblasti public affairs.

Slovenská príručka lobingu

Portál EurActiv.sk pripravil s podporou Ministerstva zahraničných vecí špeciálnu publikáciu o metódach a význame lobingu v Bruseli. Na rozdiel od štúdie sa zameriava na praktické rady a ukážky lobingových stratégií, obsahuje aj niektoré tipy, ktoré môž využiť slovenské subjekty z verejnej a súkromnej sféry pri presadzovaní svojich záujmov v Bruseli.

Publikácia bude v najbližších dňoch dostupná v elektronickej verzii na stránkach Ministerstva zahraničných vecí. Okrem toho pripravuje EurActiv spustenie samostatného internetového portálu venovaného lobingu.