Súd EÚ potvrdil platnosť tabakovej smernice

Súdny dvor EÚ rozhodoval o podobných otázkach na základe troch rôznych podaní. Ktoré sa týkali smernice o tabakových výrobkoch z roku 2014.

Jej cieľom je najmä prispieť k zníženiu atraktívnosti tabakových výrobkov pre mladých ľudí.

Sudcovia ju uznali za platnú v plnom rozsahu. (Rozsudok TPD)

V prvej veci napadlo Poľsko s podporou Rumunska najmä zákaz mentolových cigariet, ktoré sú na tamojšom trhu veľmi populárne.

Súd si však myslí, že mentol ako zvlášť atraktívna príchuť má vplyv na výskyt fajčenia najmä u mladých ľudí a preto smernica sleduje legitímny záujem jej zákazom.

Poľsko navrhovalo ako iné opatrenia, napríklad zvýšiť vekovú hranicu, od ktorej by bolo možné kúpiť mentolové cigarety, alebo uvádzanie varovaní, že fajčenie mentolových cigariet je rovnako škodlivé. Súd sa s takýmto prístupom nestotožnil.

Štáty môžu zvoliť plne generické obaly

Súdny dvor potvrdil, že štandardizácia zdravotných varovaní na obaloch (podľa smernice zaberajú 65 %) neporušuje zásady proporcionality (hranice toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa sledovaného právnou úpravou). Navyše konštatuje, že štáty môžu ísť nad rámec smernice pokiaľ ide o zavádzanie tzv. štandardizovaných alebo generických obalov, úplne zbavených loga značky.

Takýto krok už urobila Veľká Británia, Írsko a Francúzsko. Ďalšie krajiny ho zvažujú.

Práve tabakové spoločnosti sa prostredníctvom britských súdov pýtali na oprávnenosť týchto politík v jednej z troch sťažností. Okrem iného argumentovali zásahom do jednotného trhu a obmedzovaním voľby spotrebiteľa.

Spor o rovnakej veci – teda zavedenení generických obalov – stále prebieha na pôde Svetovej obchodnej organizácie, po tom, čo toto opatrenie pred troma rokmi ako prvá zaviedla Austrália.

Elektonické cigarety – obozretnosť

Dvor EÚ sa zaoberal aj elektronickými cigaretami. Potvrdil, že tieto majú objektívne iné vlastnosti ako tabakové výrobky.

„Keďže normotvorca tieto cigarety podriadil odlišnému právnemu režimu a okrem toho menej prísnemu, ako na tabakové výrobky, neporušil zásadu rovnosti zaobchádzania”, píše súd.

„Potvrdené a potenciálne riziká spojené s používaním elektronických cigariet prinútili normotvorcu, aby konal v súlade s požiadavkami zásady obozretnosti.”

Spoločnosti vyrábajúce elektronické cigarety musia orgánom členských štátov predkladať údaje, ktoré im umožnia sledovať vývoj na trhu. Súd sa nestotožnil s tvrdením stažnosti, že smernica tým porušuje zásady proporcionality a právnej istoty.

Rozsudok v tomto duchu sa očakával, keďže predbežný názor jedného z generálnych advokátov už v decembri konštatoval, že opatrenia zo smernice sú primerané.