Súdny dvor zamietol britské námietky voči zákazu predaja nakrátko

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Predaj na krátko a najmä nekrytý je považovaný za jeden zo špekulatívnych nástrojov, ktoré prehlbovali dlhovú krízu Grécka a iných krajín. Niektoré štáty ho v snahe o stabilizovanie turbulentných trhov v roku 2011 dočasne zakázali.

Pri predaji nakrátko obchodujúci obchoduje s cennými papiermi, ktoré sám nevlastní. Požičia si ich od majiteľa s tým, že ich predá a o nejaký čas opäť odkúpi, no za nižšiu cenu. Nakoniec profituje z rozdielu medzi pôvodnou a neskoršou cenou.

Kontroverzný je najmä nekrytý predaj nakrátko, pri ktorom dochádza k špekulovaniu o vývoji cien cenných papierov bez toho, aby ich obchodníci reálne vlastnili. Do tejto skupiny patria aj swapy úverového zlyhania. Za normálnych podmienok predaj na krátko podporuje trhovú likviditu, v čase problémov však môže prispievať k ich eskalácii.

V roku 2012 EÚ nakoniec prijala nariadenie, podľa ktorého Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude môcť obmedziť alebo zakázať predaj nakrátko v prípade tiesne na trhoch.

Voči tomu v máji 2012 na Súdny dvor EÚ podala žalobu Veľká Británia, lebo sa jej zdalo, že orgán ESMA dostal široké právomoci. Ten však jej žalobu v utorok (21. januára 2014) zamietol v celom rozsahu.

V rozsudku uvádza, že právomoci ESMA sú presne vymedzené a orgán môže opatrenia prijať len vtedy, ak reaguje na hrozbu pre finančné trhy alebo stabilitu celého systému alebo jeho časti s cezhraničným účinkom.

Musí byť však najprv naplnená podmienka, že daný vnútroštátny orgán neprijal nápravné opatrenia, alebo že boli prijaté nevhodné kroky.

„ESMA musí tiež dbať o to, aby tieto opatrenia nevytvárali riziko regulačnej arbitráže a nemali škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov najmä znižovaním likvidity na týchto trhoch alebo vytváraním neistoty pre účastníkov trhu, ktorý je neúmerný vzhľadom na prínosy opatrení,“ konštatuje Súdny dvor.