Trnava je podnikateľským regiónom roka 2012

Zdroj: Flickr, korom

Pozadie

Podnikateľský región roka (EER) je pilotná celoeurópska iniciatíva, ktorej cieľom je oceniť regióny, ktorých jasnou víziou je podporovať dynamické a ekologické podnikateľské prostredie a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo a aktuálnu situáciu. Regióny, ktoré predložili najrealistickejší, do budúcnosti orientovaný, akčný plán na rozvoj ich podnikateľského prostredia, mohli získať európske ocenenie „Podnikateľský región roka“.

„Projekt Európske regióny podnikania, ktorý VR rozbehol v spolupráci s Európskou komisiou, je novým odrazovým mostíkom pre rast a zamestnanosť na regionálnej úrovni. Je to konkrétna odpoveď na naliehavú potrebu podporovať malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom rastu, zamestnanosti a inovácie, pričom 98 % z nich pôsobí výlučne na miestnej úrovni a zo sociálno-ekonomického hľadiska sú silne späté so svojím územím.“ vyjadril sa pri príležitosti začatia tejto iniciatívy v rámci podujatia OPEN DAYS vtedajší predseda VR Luc Van den Brande.

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať a čo možno najlepšie využiť podnikateľský potenciál daného regiónu.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel Günther Verheugen, ktorý otvoril tento projekt spolu s predsedom Van den Brandem, pripomenul: „Heslo „najskôr myslieť v malom“ je leitmotívom iniciatívy Small Business Act. Teraz musíme naše ambície premeniť na skutočnosť. Som nesmierne rád, že členovia Výboru regiónov budú vedúcou silou snahy o vytvorenie prvotriedneho prostredia pre MSP v Európskej únii.“

Otázky:

Výbor regiónov minulý týždeň (11. februára) rozhodol, že podnikateľským regiónom roka 2011 bude nemecké Brandenbursko, írske Kerry a španielska Murcia a v roku 2012 španielske Katalánsko, slovenská Trnava a fínska UUsimaa/Helsinki.  

Narozdiel od iných ocenení v tomto prípade sa nehodnotilo, čo oblasti dosiahli, ale aké sú ich vízie na podporu podnikania, najmä malého a stredného, a jeho ďalšieho rozvoja. Ako informuje Výbor regiónov všetky víťazné projekty sa zamerali na nízkouhlíkovú ekonomiku, spoluprácu s inými európskymi regiónmi, rozvíjanie verejno-súkromných partnerstiev a propagovanie sociálnej inklúzie.

Každý zo zúčastnených musel poskytnúť detailný politický záväzok, ktorým proklamoval udržateľnosť plánu a jeho efektívne zavedenie do praxe. Výbor regiónov bude ich pokrok pravidelne monitorovať.

Pozície:

Novozvolená predsedníčka VR Mercedes Bressová v súvislosti s tým, že ocenenia vyhlasovali v deň, keď lídri v Bruseli rokovali o postlisabonskej vízii Európa 2020 uviedla: „Podpora podnikateľského ducha na miestnej a regionálnej úrovni je kľúčovou pre dosiahnutie úspechu akéhokoľvek plánu na prekonanie tejto krízy.“

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a komisár pre medzi-inštituciálne vzťahy dodal: „Cena EER povzbudzuje ľudí, aby Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA) prenášali do praxe na regionálnej úrovni. Víťazné regióny sú výborným príkladom toho, ako táto európska iniciatíva dopadá na úrodnú pôdu v snahe vytvoriť dynamickejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu.“