Únia nemá peniaze na solidárnu pomoc po povodniach

Napriek tomu, že Európska komisia tvrdí, že je pripravená pomôcť štátom EÚ a oblastiam, ktoré v posledných dňoch postihli záplavy, Európskej únii chýbajú podľa komisára pre rozpočet Janusza Lewandowského peniaze na takúto pomoc. Vzhľadom na chýbajúce prostriedky v rozpočte EÚ vyčlenené pre aktuálny rok možno rátať s oneskoreniami pri vyplácaní.

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn v pondelok uviedol, že „európska rodina je pripravená pomôcť tam, kde je pomoc najviac potrebná“. (EurActiv, 04.06.2013)

Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná aj za humanitárnu pomoc a krízové opatrenia, v stredu pochválila „rýchlu reakciu miestnych a národných služieb, ktoré opäť preukázali svoju zásadnú rolu pri záchrane životov“.

Poukázala na to, že od začiatku situáciu monitorovať Centrum EK pre mimoriadne reakcie (ERC). Po žiadosti zo strany nemeckých úradov im poskytli satelitné obrázky zaplavených zón. Na nasadenie sú pripravené aj európsky tzv. moduly civilnej obrany, najmä špeciálne zariadenia a tímy. „Európska komisia môže požiadať členské štáty o rozmiestnenie viac ako 20 týchto modulov súvisiacich s povodňami, ako sú vysokokapacitné pumpy, záchranné lode a protipovodňové bariéry,“ uviedla Georgieva.

„Teší ma, že niektoré krajiny už signalizovali svoju pripravenosť asistovať. Spolu s členskými štátmi je Mechanizmus EÚ pre civilnú obranu pripravený kedykoľvek pomôcť,“ dodala.

Realita v peňaženke

Komisár Lewandowski podľa agentúry DPA potvrdil, že pri povodniach síce existuje okamžitá pomoc z mechanizmu civilnej obrany.

„Avšak škody sú nahradzované z Fondu solidarity (EÚ). Sme bez prostriedkov, určite, pokiaľ ide o Fond solidarity,“ zdôraznil v súvislosti s fondom, ktorý zriadili pred 11 rokmi po ničivých povodniach v lete 2002.

V súčasnosti členské štáty EÚ rokujú o doplnkovom rozpočte na rok 2013 vo výške 11,2 miliardy eur, ale tieto dodatočné financie nebudú stačiť na pomoc po povodniach, povedal Lewandowski.

Finančná podpora z Bruselu by teda pravdepodobne mohla byť vyplatená najskôr v budúcom roku.

Lewandowski opakovane vyslovil požiadavku, aby Európskej komisii umožnili nepoužité peniaze z rozpočtu odložiť s cieľom použiť ich pri reakcii na nepredvídané udalosti. „Žiadame to už roky a je to postoj Európskeho parlamentu na prebiehajúcich rokovaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ. Podporujeme to," dodal eurokomisár pre rozpočet.

Ako funguje Fond solidarity?

Podľa súčasných pravidiel môže poškodený štát žiadať o príspevok z fondu v prípade, že následky katastrofy dosiahli aspoň 3 mld eur alebo 0,6% HDP danej krajiny.  EK môže umožniť čerpanie za výnimočných okolností aj v prípade nesplnenia týchto kritérií, ak na určitom území došlo k závažnej katastrofe.

Na aktiváciu čerpania sa vždy vyžaduje zmena rozpočtu EÚ tak ako to stanovuje medziinštitucionálna dohoda. Postihnuté krajiny by mali požiadať o pomoc do 10 týždňov od vzniku katastrofy. Finančné prostriedky by sa mali použiť do jedného roka od uvoľnenia finančných prostriedkov. Pomoc z Fondu solidarity sa môže poskytnúť maximálne vo výške 1 miliardy eur ročne, pričom táto suma je mimo rámca bežného rozpočtu EÚ. Veľká väčšina z tejto maximálnej sumy (985 mil. eur) je k dispozícii, stačí len súhlas členských štátov a Európskeho parlamentu. Za celú existenciu fondu sa ani raz nestalo, že by rada a EP odmietli súhlas udeliť.

Jedna štvrtina tejto sumy musí každoročne ostať k dispozícii k 1. októbru, aby bolo možné pokryť prípadné náklady do konca roka. Ak prostriedky do konca roka nepostačujú, vo výnimočných prípadoch je možné čerpať chýbajúce prostriedky z rozpočtu na ďalší rok. Okrem toho je maximálna suma, ktorá je každoročne k dispozícii na mimoriadne regionálne katastrofy, obmedzená na 7,5 % ročného rozpočtu FSEÚ (75 miliónov EUR).

Slovensko čerpalo z Fondu solidarity v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur). Od roku 2002 sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 52 katastrofách v EÚ, akými boli napr. povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky či sucho. Doteraz získalo 23 rôznych európskych krajín finančnú podporu vo výške viac ako 3.2 miliardy eur. Okrem podpory z tohto fondu SR čerpala prostriedky na projekt protipovodňovej ochranu Bratislavy aj z Kohézneho fondu (25,5 mil. eur).

(EurActiv/TASR)