Verejné obstarávanie pre malých podnikateľov

Pozadie:

Európska komisia sa dlhodobo snaží zlepšiť podmienky pre fungovanie malých a stredných podnikov. V roku 2007 nechala vypracovať štúdiu a urobila množstvo konzultácií, čo pomohlo identifikovať problémy malých a stredných podnikov pri snahe zapájať sa do verejného obstarávania. 

Štátne zákazky v EÚ predstavovali v roku 2006 1800 miliárd eur (16% HDP).

Otázky:

Konzultácie Európskej komisie ukázali, že netreba meniť legislatívu, ale prístup štátnych orgánov v procese verejného obstarávania. Mali by viac zohľadňovať špecifické potreby malých a stredných podnikov (MSP) a umožniť im výraznejšie zapojenie do štátnych zákazok.  Manuál odporúčaní, ktorý vypracovala EK, ponúka niekoľko riešení:

  • Odstrániť prekážky súvisiace s veľkosťou kontraktu: Obstarávanie by malo byť možné rozdeliť do viacerých menších zákaziek, aby sa mohli prihlásiť aj menšie firmy
  • Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií: Najmä lacnú a rýchlu komunikáciu s príslušnými orgánmi, predovšetkým elektronickou cestou. Dôležitá je centralizovaná web-stránka verejného obstarávania
  • Zlepšiť kvalitu a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií – pre MSP nie je vždy ľahké pochopiť zadania kontraktov. Príslušní úradníci by sa mali snažiť zlepšiť svoj prístup a zrozumiteľnosť  formou školení a tréningov.
  • Kvalifikačné a finančné požiadavky musia byť primerané: Štátne orgány často podmieňujú účasť na tendri neprimerane vysokými nárokmi, čo diskvalifikuje množstvo MSP
  • Znižovanie administratívneho zaťaženia: Papierová práca nevyhnutná na účasť na tendri by mala byť minimálna. MSP často nemajú dostatočné administratívne kapacity, aby zvládli nápor zbytočného "papierovania"
  • Sústrediť sa na kvalitu a nie len na cenu: Štátne orgány by mali pri rozhodovaní o víťazovi tendra zvažovať nielen cenu, ale aj kvalitu, služby a dlhodobé náklady
  • Poskytnúť dostatok času na prihlásenie sa do tendra: Je možné využívať predbežné informačné avíza, že sa pripravuje súťaž, aby MSP mali dosť času vypracovať projekt, prípadne spojiť sa do väčších partnerstiev
  • Platby nesmú meškať: Všetky platby by sa mali vykonať do 30 dní

Komisia pripomína, že sú to práve MSP, ktoré tvoria chrbtovú kosť európskej ekonomiky a tvoria viac ako 90% všetkých pracovných miest na jednotnom trhu.

Pozície:

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh: „Tento manuál pomôže členským štátom zmeniť kultúru verejného obstarávania a viac ho sprístupniť MSP. Malí podnikatelia sú základom európskej ekonomiky. Treba im umožniť prístup k verejným zákazkám, aby maximálne využili svoj petenciál na vytváranie pracovných miest, ekonomického rastu a inovácií.“