Viac ochrany spotrebiteľov pred kartelmi

Hoci európska legislatíva ochraňuje spotrebiteľov a malé firmy pred kartelovými dohodami, „obete kartelových podvodov v praxi len zriedka dostanú náhradu škody, ktorú utrpeli“, konštatuje nová Biela kniha Európskej komisie.

Riešením problému je posilnenie spotrebiteľov v sporoch s veľkými firmami. Biela kniha hovorí o prístupe, ktorý by našiel rovnováhu medzi dvoma faktormi:

  • Právne a procedurálne prekážky v jednotlivých členských krajinách je potrebné odstrániť, aby mali spotrebitelia a malé firmy možnosť jednoducho a efektívne požadovať úplnú náhradu za poškodenie kartelom.
  • Nástroje ochrany spotrebiteľov sa musia nastaviť tak, aby nedošlo k nadmernému podávaniu sťažností a aby príliš veľa prípadov nezahltilo súdy.

Hlavným nástrojom občianskeho boja proti kartelom sa stane „kolektívna žaloba typu opt-in“. Zahrnie nároky a záujmy viacerých strán a bude sa k nej môcť pridať ktokoľvek, kto sa cíti poškodený. Žaloba sa bude podávať v zastúpení.

V súdnom konaní by malo platiť niekoľko ďalších princípov:

  • Obe strany musia mať rovnaký a úplný prístup ku všetkým predloženým dôkazom.
  • Nová legislatíva by mala umožniť prenášanie zodpovednosti za škodu na ďalšie strany. Ak napríklad malopredajca nakúpi od tovar za nezákonne stanovenú cenu a za takú ju predá konečnému spotrebiteľovi, spotrebiteľ má právo žalovať predajcu, ktorý môže svoju obhajobu založiť na prenesení škody na svojho dodávateľa.
  • Aby sa predišlo zahlteniu súdov a iných orgánov zodpovedných za hospodársku súťaž, ich rozhodnutia budú mať precedentný charakter vo všetkých obdobných kauzách, ktoré sa objavia v budúcnosti.
  • Súdy by mali disponovať silnejšími právomocami, aby primäli obvinených dôslednejšie preukazovať svoju nevinu.
  • Ak bude konkrétny predajca odsúdený za kartelové konanie, bude musieť jednorázovo vyplatiť odškodné a úrok svojmu zákazníkovi. Pôjde však len o rozdiel ceny. Predajcovia tak nebudú musieť znášať náklady, ktoré vznikli zákazníkom v dôsledku ich ďalšieho konania.

Komisárka Neelie Kroes, zodpovedná za hospodársku súťaž, povedala, že Európa sa musí vyhnúť „možnej nemiernosti systému v USA“. Narážala na tradíciu, podľa ktorej sa americkí občania v prípade kolektívnych žalôb obracajú na veľké právnické spoločnosti, ktoré si účtujú nemalé poplatky bez ohľadu na konečné rozhodnutie súdu.

Aj komisárka Maglena Kuneva, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa, sa vyjadrila proti americkému spôsobu podávania kolektívnych žalôb. Podľa nej nemôžu byť vysoké náklady na právne služby prekážkou, pre ktorú sa spotrebitelia rozhodnú nebrániť sa na súde. Ešte v novembri 2007 na stretnutí právnych firiem a spotrebiteľských organizácií v Lisabone povedala: „Nebudú žiadne [kolektívne sťažnosti na americký spôsob]. Nie v Európe, nie pod mojím dohľadom“.

Organizácia európskych spotrebiteľov (BEUC) je s Bielou knihou spokojná. Verí, že dokument „bude len začiatkom širšej reflexie na európskej úrovni, ktorá vydláždi cestu k rozšíreniu princípu kolektívnej žaloby aj [do oblasti spotrebiteľských žalôb]“.

Biela kniha odštartovala verejné pripomienkovanie. Svoj názor môže vyjadriť ktokoľvek do 15. júla 2008 buď e-mailom (comp-damages-actions@ec.europa.eu) alebo poštou na adresu DG Competition.

Dokument vydala Európska komisia 3. apríla 2008 v Bruseli.