Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2009 si prevzali ocenenia

Zdroj: ViaBona.sk

Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadruje Nadácia Pontis verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie. Do 10. ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2009 sa prihlásil rekordný počet 113 nominácií. Na hodnotenie postúpilo 111 nominácií. Popri dvoch hlavných cenách, firmy a podnikatelia súťažili v ďalších ôsmich kategóriách. Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis. Mená víťazov a členov hodnotiacej komisie Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom gala večere 30. marca o 19.00 h v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.

“Okrem rekordného počtu nominácií, hodnotenia sa zúčastnil aj rekordný počet členov komisie. Prekvapila nás však iba jediná nominácia na Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky. Hodnotiaca komisia sa preto rozhodla v tejto kategórii udeliť len Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a zodpovedný prístup k zamestnancom,“ uviedla Oľga Auchenbach, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

„Nadácia Pontis preto plánuje od tohto roka rozbehnúť intenzívnejšie šírenie povedomia o zodpovednom podnikaní aj medzi malými a strednými podnikmi. Verím, že sa to v budúcich rokoch odrazí aj na počte nominácií v tejto kategórii,“ dodala Oľga Auchenbach.

Víťazom Hlavnej ceny Via Bona pre veľké podniky sa stala spoločnosť VÚB, a. s. V kategórii malých a stredných podnikov Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a zodpovedný prístup k zamestnancom získala firma ESET, s.r.o. V ostatných kategóriách si ceny prevzali spoločnosti: Accenture, s.r.o.; Anasoft APR, a.s.; Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.; Skupina Skanska v SR, SLOVNAFT, a.s.; T-Mobile Slovensko, a.s. a Toyota Motor Slovakia, s.r.o. Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku získala redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová – Laczová.

Stratégia zodpovedného podnikania VÚB, a.s. je postavená na etike a transparentnosti. Banka realizuje niekoľko programov, ktorých cieľom je dialóg a komunikácia s partnermi. Napomáha tomu aj špeciálne vytvorený úsek pre zodpovedné podnikanie, ktorý stratégiu zodpovedného podnikania banky implementuje. Banka má viacero programov starostlivosti o zamestnancov. Prostredníctvom svojej nadácie podporuje projekt Dobrý anjel a venuje sa aj podpore umenia a záchrane kultúrnych pamiatok.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, po rozhodnutí hodnotiacej komisie, nebola udelená. Jediná nominovaná spoločnosť ESET, s.r.o. získala Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a prístup k zamestnancom.

Spoločnosť ESET v oblasti filantropie podporuje najmä školstvo a zdravotníctvo. Firma predáva väčšinu svojich produktov prostredníctvom internetu, čím chráni životné prostredie. Aj napriek tomu, že nemá definovaný samostatný etický kódex, zamestnanci sa riadia etickými hodnotami, ktoré im boli prezentované manažmentom firmy.

Zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia získala spoločnosť Toyota Motor Slovakia, s.r.o., za projekt Živé chodníky. Projekt realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a sústreďuje sa na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier.

Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie získala spoločnosť Accenture, s.r.o., za Accenture Ethics & Compliance Program, ktorý je vyjadrením záväzku spoločnosti dodržiavať vo svojej činnosti najprísnejšie etické štandardy nad rámec zákona.

Hodnotiaca komisia sa v tejto kategórií rozhodla oceniť aj druhú nomináciu v tejto kategórii. Skupina Skanska v SR tak získala Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve, za prijatie Etického kódexu a prípravu implementačného plánu do vnútra spoločnosti.

Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala spoločnosť SLOVNAFT, a.s., za projekt Eiffel. Projekt je zameraný na zvyšovanie lojality zamestnancov, budovanie a odovzdávanie znalostí medzi zamestnancami na rôznych úrovniach, zlepšovanie komunikácie medzi zamestnancami a manažmentom a morálne ohodnotenie iniciatívy zamestnancov. 

Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. Porotu presvedčilo zavedenie paušálu pre nepočujúcich, ktorý rešpektuje potreby tejto komunity v oblasti komunikácie.

Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala spoločnosť Anasoft APR, a.s., za podporu literatúry a pôvodnej slovenskej prózy prostredníctvom projektu Anasoft Litera.

Cenu za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť. K dispozícii mala viacero nominácií, no rozhodla sa udeliť Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému. Získala ho spoločnosť  Accenture, s.r.o. za podporu projektu Gama, ktorý je zameraný na sociálnu prácu s trestanými osobami.

Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít získala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Spoločnosť HP Slovensko je po tretí rok partnerom firemného dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava, je partnerom darcovského programu Dobrá  krajina, spolupracuje na programe Mládež pre budúcnosť a pripravuje vlastný charitatívny projekt HP Vianočný týždeň.

Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku udelila Nadácia Pontis Márii Grebeňovej-Laczovej, redaktorke Slovenského rozhlasu, za šírenie osvety o zodpovednom podnikaní a darcovstve vo verejnosti. Mária Grebeňová – Laczová pripravila viac ako 50 príspevkov na tieto témy, ktoré boli odvysielané prostredníctvom Rádia Slovensko a Rádia Regina Bratislava.

Druhým udeleným špeciálnym ocenením bola Cena za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Cenu udelenú v partnerstve s Fondom sociálneho rozvoja získala spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s., za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých občanov, ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života.