Vojenské zákazky sú pre malé podniky tabu

Pozadie:

Podľa článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sú zákazky zo sektora obrany vyňaté z pravidiel vnútorného trhu, čo vedie k situácii, kedy jednotlivé národné vlády spravidla prideľujú tieto kontrakty domácim firmám.

V decembri 2007 Komisia predložila balíček opatrení s cieľom v rámci dvadsaťsedmičky vytvoriť jednotný trh s vojenským vybavením. Európska exekutíva sa vtedy zaviazala, že jej návrh nenaruší zvrchovanú kontrolu jednotlivých členských štátov nad zásadnými bezpečnostnými otázkami. Dve kľúčové smernice predložené v rámci zmieneného balíčka (o koordinácii postupov pri zadávaní zákaziek a o zjednodušenie podmienok transferov) majú schváliť najneskôr do roku 2012.

Drvivá väčšina všetkých vojenských zákaziek EÚ s celkovým objemom okolo 90 miliárd eur ročne, pripadne spoločnostiam zo šiestich európskych zbrojárskych veľmocí: Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Španielska a Švédska.

Otázky:

Malé a stredné firmy nie sú schopné sledovať obchodné príležitosti na európskom trhu s vojenskou technikou a ďalším vybavením, vyplýva zo záveru štúdie vypracovanej britskou konzultačnou spoločnosťou Europe Economics. Ako dôvod uvádza fakt, že na veľmi fragmentovanom európskom trhu majú informácie o pripravovaných zákazkách cenu zlata a s dostatočným predstihom sa k nim dostávajú spravidla len veľkí hráči.

Európske vlády by v poskytovaní informácií o budúcich zákazkách malým firmám mali byť dôslednejšie, zdôrazňuje štúdia, a ako dobrý príklad uvádza Francúzsko a Veľkú Britániu. „Problém nie je v tom, že by malé firmy neboli schopné splniť požiadavky zákaziek, ale v zložitom vyhľadávaní relevantných informácií, bez ktorých sa tendre potom ťažko vyhrávajú,“ píše sa v správe.

Podľa nej má kľúčovú úlohu hrať koordinácia aktivít Európskej obrannej agentúry (European Defence Agency – EDA) a organizácie združujúcej zbrojárske spoločnosti – Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) s Európskou komisiou. Spolu s ďalšími organizáciami zastupujúcimi podnikateľov v jednotlivých členských štátoch by mali pracovať na lepšom zdieľaní informácií.

Experti z Europe Economics si veľa sľubujú od novej legislatívy predloženej Európskou komisiou. Najmä smernica o koordinácii postupov pri zadávaní vojenských zákaziek je pre väčšie presadzovanie záujmov malých a stredných podnikov (MSP) veľmi dôležitá, uvádza štúdia. Tie sa v súčasnosti prakticky nezúčastňujú na žiadnych zahraničných vojenských zákazkách, čo by sa podľa správy malo v budúcnosti radikálne zmeniť.

Jasná nerovnováha

Štúdia Europe Economics jasne ukazuje, ako nerovnomerne je zbrojársky priemysel v Európe rozložený – skoro deväť desatín jeho obratu sa realizuje v šiestich štátoch Únie. V týchto krajinách však sídli len polovica všetkých MSP, ktoré operujú v tomto sektore. Experti odhadujú, že MSP v Únii sa na zbrojárskom priemysle podieľajú 11 – 17 %, pričom ich zastúpenie v ďalších sektoroch ekonomiky je priemerne 40 %.

Problémy malých a stredných podnikov v zbrojárstve sa veľmi nelíšia od problémov MSP operujúcich v iných sektoroch hospodárstva. Okrem nedostatku financií im život sťažuje aj čoraz narastajúca tendencia štátov spoliehať sa na veľké firmy, byrokratická záťaž alebo problematická ochrana duševného vlastníctva.

Nadvláda západných zbrojárskych spoločností je ťaživá najmä pre podniky v strednej a východnej Európe, podotkla štúdia, a to najmä pokiaľ ide o ich zapojenie do výskumu a vývoja. V tomto smere im pomocnú ruku ponúka iniciatíva Komisie – Europe INNOVA, ktorá sa zameriava práve na podporu rýchlo rastúcich spoločností orientujúcich sa na výskum a vývoj.