Výbor ENVI podporil klimatický balík

Poslanci, ktorí sú členmi Výboru EP pre životné prostredie (ENVI), včera (7.10.) podporili všetky pripomienky, ktoré vo svojej správe navrhla spravodajkyňa Avril Doyle (EPP-ED, IR). Pripomienkovaný návrh Komisie na zníženie miery produkcie emisií CO2 o 20% do roku 2020 podporilo 44 členov, 20 hlasovalo proti a jeden sa zdržal. Pre správu je charakteristických niekoľko hlavných prvkov:

  • povinnosť energetického sektora nakupovať 100% emisných kreditov po roku 2013 na aukciách,
  • energeticky intenzívny priemysel bude v roku 2013 nakupovať 15% emisných kreditov aukčným spôsobom (Komisia navrhovala pôvodne 20%), pričom podiel sa do roku 2020 postupne zvýši na 100%,
  • v rezervnom fonde EU ETS sa bude nachádzať 500 mil. emisných kreditov, ktoré sa budú rozdeľovať medzi nové firmy na trhu a súčasne sa budú bezplatne rozdeľovať aj vo forme stimulov pre firmy, ktoré sa rozhodnú využívať technológiu zachytenia a uskladnenia CO2 (CCS),
  • spodná hranica pre povinnosť pripojiť sa do schémy obchodovania s emisiami sa zvýši z 10 tis. na 25 tis. ton CO2 vyprodukovaných za jeden kalendárny rok,
  • členské krajiny musia všetky prostriedky, ktoré získajú z predaja emisných kreditov, použiť na financovanie projektov a zámerov súvisiacich s klimatickou politikou, pričom polovica prostriedkov sa musí takýmto spôsobom investovať v rozvíjajúcich sa krajinách sveta,
  • inštalácie v tretích krajinách, ktoré sa financujú v rámci Spoločných mechanizmov implementácie a čistého rozvoja Kjótskeho protokolu (JI/CDM), musia prispievať k napĺňaniu stanovených cieľov najmenej zo 40%, pričom sa vyžadujú prísnejšie pravidlá pre posudzovanie projektov v rámci JI/CDM,
  • úspora 5% emisií skleníkových plynov sa má dosiahnuť prostredníctvom ochrany lesov v rozvíjajúcich sa krajinách (podmienky stanoví plánovaná medzinárodná klimatická dohoda).

Spravodajkyňa Doyle dokázala svoju správu obhájiť aj navzdory tlaku časti frakcie EPP-ED. Jej stranícki kolegovia, Karl-Heinz Florent z Nemecka a Eija-Rita Korhola z Fínska, predložili výboru na hlasovanie upravené znenie správy, ktoré obsahovalo menej prísny prístup voči energeticky intenzívnemu priemyslu. Dôvodom boli obavy, že emisné záväzky a povinnosť nakupovať emisné kredity môžu znížiť ich konkurencieschopnosť v porovnaní s firmami z tretích krajín. Členovia výboru takýto návrh v hlasovaní odmietli.

Výbor ENVI takmer jednomyseľne schválil správu spravodajkyne Satu Hassi (Zelení/EFA, FI), ktorá pripomienkuje návrh Komisie o „úsilí zdieľať“ bremeno znižovania emisií CO2 medzi členskými krajinami v odvetviach, ktoré dnes nie sú zapojené do EU ETS. Okrem iného, Hassi v správe navrhuje, aby sa cieľ znížiť emisie o 20% automaticky zvýšil na 30% v prípade, ak bude budúci rok v Kodani prijatá globálna klimatická dohoda. Správa je tiež základom pre možné finančné penalizovanie členských krajín pre neplnenie si záväzkov. Súčasne, v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie, znižuje o tretinu množstvo emisných kreditov, ktoré môžu členské krajiny získať pre podporu klimatických projektov v rozvíjajúcich sa krajinách.

Na záver programu hlasovali poslanci o správe, ktorú predstavil spravodajca Chris Davies (ALDE, UK). Definuje limit pre elektrárne, podľa ktorého pri výrobe jednej KWh elektrickej energie po roku 2015 nesmie uniknúť do ovzdušia viac než 500kg CO2. V kombinácii so systémom rezervného fondu EU ETS, ktorý definuje správa poslankyne Doyle, vytvára toto opatrenie základ pre komerčný rozvoj technológie zachytenia a uskladnenia CO2 (CCS). Podobný limit pre elektrárne predstavil v USA aj kalifornský guvernér, Arnold Schwarzenegger.