Vysielanie pracovníkov do zahraničia – stále s problémami

 

Krátka správa

Kľúčové pojmy smernice sú interpretované rôzne v rozličných členských krajinách, pracovníci nepoznajú svoje práva garantované smernicou., členské krajiny nedostatočne monitorujú jej plnenie, pretože naplno nespolupracujú. Toto sú niektoré zo záverov Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý skúmal uplatňovanie smernice po vypočutí expertov začiatkom roku 2006.

Výbor zdôraznil trvajúcu dôležitosť smernice, predovšetkým po zrušení dvoch článkov v Smernici o službách, ktoré sa zaoberali vysielaním pracovníkov. Správa na základe vlastnej iniciatívy, prijatá vo výbore 13. septembra, kriticky hodnotí fakt, že smernica nie je schopná vytvoriť rovnaké podmienky pre vysielanie pracovníkov v celej EÚ.

Podľa výsledkov správy sa kontraktori i pracovníci opätovne a úspešne pokúšajú vyhnúť sa pravidlám smernice, napríklad prostredníctvom subkontraktovania, outsourcingu, či stále častejšie používaným samozamestnávaním. Europoslanci preto požiadali Komisiu aby iniciovala rokovania s členskými krajinami o definovaní jasných pravidiel pre status samozamestnaných osôb, či zodpovednosť za škody v prípade porušenia pravidiel.