„Vzájomné uznávanie“ rizikových kapitálových fondov

Krátka správa

Rizikové kapitálové fondy „čelia príliš mnohým problémom“, konštatuje Komisia vo svojej novej správe. V dokumente publikovanom 7. januára 2008 poznamenáva, že trh s rizikovým kapitálom je „fragmentovaný pozdĺž národných línií a administratív, regulácií a daňových pravidiel.“ Dôsledkom toho je, že cezhraničné investovanie sa stáva značne komplikovaným.

„Komisia pozýva členské krajiny, keď budú revidovať súčasnú alebo vytvárať novú legislatívu, aby povolili cezhraničné operácie a zvážili vzájomné uznávanie rizikových kapitálových fondov.“ Dodáva, že navrhované riešenie „znamená, že národné autority by mali mať navzájom akceptovateľné úrovne kontroly a transparentnosti rizikových kapitálových fondov.“ Exekutíva EÚ tvrdí, že takéto typy fondov sú „životne dôležité pre financovanie a rast inovatívnych malých firiem.“

Nedávno publikovaná štúdia, konštatuje, že rizikové kapitálové fondy pomohli v období 2000 – 2004 k vytvoreniu milióna nových pracovných miest. Investície sa zvýšili mnohonásobne. Zatiaľ čo v roku 1995 predstavovali 5,5 mld. eur, v roku 2004 dosiahli hodnotu 36,9 mld. eur. Štúdiu vypracovala Technická univerzita v Mníchove. Objednávateľom výskumu bola Európska asociácia súkromného a rizikového kapitálu.

Podľa princípu vzájomného uznávania, každý tovar, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vyrobený v jednom členskom štáte EÚ, môže byť predávaný v ktoromkoľvek inom členskom štáte. Dokonca aj keď sa takéto výrobky technicky a kvalitatívne odlišujú, nemôže byť ich predaj zakázaný na žiadnom mieste v EÚ. Tento princíp bol ustanovený na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ten v roku 1979 rozhodol v kauze Cassis de Dijon. Vytvorený precedens sa stal silným nástrojom pre vytváranie jednotného európskeho trhu tovarov.