Začalo verejné obstarávanie pre systém Galileo

Európska komisia a Európska vesmírna agentúra začala postupne rozbiehať verejné obstarávania pre implementáciu systému Galileo. Ten bude pozostávať z 30 navigačných satelitov a pozemnej infraštruktúry s hlavnými strediskami v Európe a sieťou staníc po celom svete. 

Plné fungovanie systému Galileo je naplánované na rok 2013 a bude ponúkať 5 základných služieb:

 • Otvorené služby – voľne dostupné základné služby vo verejnom a všeobecnom záujme (podobne ako sa dnes civilne využíva GPS)
 • Bezpečnosť života – životne dôležité služby na zabezpečenie kvality a integrity tých činností, pri ktorých je kladený najväčší dôraz na bezpečnosť (námorná, riečna a letecká doprava)
 • Komerčné služby – mali by napomôcť rozvoju profesionálnych aktivít súkromných spoločností
 • Verejno – regulačné služby – sú vyhradené pre orgány pôsobiace v oblasti civilnej obrany, národnej bezepčnosti či vynútiteľnosti práva
 • Vyhľadávacie a záchranné služby

Politické rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady vyčlenilo rozpočet z prostriedkov verejných financií EÚ na Európsky satelitný a navigačný systém EGNOS a Galileo vo výške 3,4 miliardy eur na roky 2007 – 2013. Európska komisia ako programový manažér a taktiež inštitúcia, ktorá pokrýva uzatváranie kontraktov v procese budovanie systému Galileo zohráva dôležitú úlohu v procese obstarávania. Na strane druhej je Európska vesmírna agentúra  – ESA, ktorej úlohou bude pripravovanie dizajnových schém a taktiež príprava  podmienok pre verejné obstarávanie.
 
Verejné obstarávanie v prvom kole obsahuje 6 základných balíkov. Jednotlivé  balíky, budú mať za úlohu prípravu projektov v rôznych segmentoch systému Galileo:

 • Podpora systému (system support)
 • Pozemné  riadiace segmenty   (ground mission segment)
 • Pozemné kontrolné segmenty (ground control segment)
 • Vesmírne segmenty – satelity  (space segment (satellites)
 • Počiatočné služby (launch services)
 • Prevádzkovanie (operations)

Jednotlivé firmy, ktoré majú záujem participovať v procese verejného obstarávania systému Galileo môžu nájsť všetky detailné termíny a informačné balíčky pre jednotlivé oblasti na stránke ESA v anglickom jazyku.

Vytvorenie systému Galileo prostredníctvom verejného obstarávania sleduje podporu malých a stredných podnikateľov v jednotlivých vyššie spomínaných oblastiach. Európska komisia obmedzila účasť konzorcií veľkých firiem na projekte, čím by chcela do tohto procesu začleniť práve malé a stredné špecializované firmy.


Informácie poskytla kancelária poslanca Európskeho parlamentu Jána Hudackého.