Zákon o malých podnikoch je na svete

Pozadie:

Európska komisia predstavila Zákon o malých podnikoch, ktorý by mal uľahčiť fungovanie pre 23 miliónov malých firiem v EÚ. Obsahuje desať hlavných princípov, ktorými by sa členské štáty mali riadiť a štyri legislatívne návrhy, ktoré musí prijať Európska Rada a Parlament. Dokument nemá váhu skutočného zákona, ale definuje smer, ktorým sa má európska politika uberať.

Zákon o malých podnikoch je výsledkom mnohých debát a konzultácií s predstaviteľmi podnikateľského i vládneho sektora. Úradníci Komisie absolvovali týždňovú prax v malom/strednom podniku, aby lepšie pochopili jeho fungovanie a potreby.

Otázky:

EK predstavila Zákon o malých podnikoch presne v deň, keď Podnikateľská aliancia Slovenska vyhlásila, že vláda Roberta Fica zhoršila podmienky pre podnikanie. Vyplýva to z prieskumu medzi takmer dvoma stovkami firiem. Sťažujú sa na na nízku vymožiteľnosť práva, neprehľadnú a nezrozumiteľnú legislatívu, vysoké odvody, neefektívny sociálny systém, vysokú korupciu a byrokraciu.

Nová iniciatíva EÚ môže pomôcť, ale podstata realizácie zostáva v kompetencii národných vlád. Jednou z najvýznamnejších noviniek, ktorú Zákon o malých podnikoch prináša, je návrh na vznik nového štatútu európskej súkromnej spoločnosti.

Jednotná právna forma by podnikateľovi umožnila založiť firmu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ podľa rovnakých pravidiel. Nemusel by viac študovať a riešiť rozličné právne predpisy a formality, ktoré sú v každej krajine iné. Ušetril by čas aj peniaze na právnikov a administratívu. Podľa EK by úspora pri založení firmy mohla predstavovať 2 – 10 tisíc eur.

Nová európska právna forma by upravovala len registráciu firmy. Národné rozdiely v daňových, obchodno-právnych, či sociálnych zákonoch by zostali zachované.

Na založenie európskej súkromnej spoločnosti by postačovalo jedno euro ako štartovací kapitál. To by bola výrazná zmena, keďže v niektorých krajinách legislatíva vyžaduje až 30 tisíc eur.

Zákon o malých podnikoch tiež navrhuje

  • zvýšenie štátnej podpory pre podnikateľov na vzdelávanie, výzkum, vývoj a životné prostredie
  • zníženú sadzbu DPH na služby poskytované lokálne a s veľkým podielom ľudskej práce (kaderníctva, reštaurácie, opravy obuvi…)
  • smernicu o oneskorených platbách, ktorá by stanovila maximálnu lehotu splatnosti záväzkov voči malým a stredným podnikom na 30 dní

Európania majú v podnikavosti rezervy. Polovici obyvateľov starého kontinentu nikdy nenapadlo otvoriť si vlastný biznis. To je veľký rozdiel v porovnaní s Američanmi. Prieskum Eurobarometra z roku 2002 zistil, že občania EÚ podnikajú menej ochotne a viac sa boja rizík ako obyvatelia USA. Keď je už firma založená, jej rast býva pomalší ako v prípade ich konkurencie za oceánom. Európania oveľa viac túžia zamestnať sa pre veľkú firmu ako založiť vlastný biznis. V USA je to naopak.

Zákon o malých podnikoch chce motivovať Európanov k podnikavosti. Mladí nádejní podnikatelia môžu získať skúsenosti počas stáže v malom/strednom podniku v zahraničí, čo im umožní nový program „Erasmus pre mladých podnikateľov.“

Komisia chce zmeniť aj „pomerne negatívne vnímanie úlohy podnikateľa a prijímanie rizika.“ Je to dôležitá úloha z hľadiska významu malých a stredných podnikov v EÚ – tvoria 99% všetkých firiem a v posledných rokoch vytvorili 80% nových pracovných miest. Nová legislatíva nezabúda ani na staré záväzky:

  • znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov o 25% do roku 2012
  • založenie firmy nesmie trvať dlhšie ako týždeň
  • získanie obchodnej licencie a rôznych povolení nesmie trvať dlhšie ako mesiac
  • kontaktné miesto na vybavenie všetkých formalít pri založení firmy

Summit lídrov EÚ by mal schváliť Zákon o malých podnikoch na svojom zasadnutí v decembri 2008.

Pozície:

José Manuel Barroso, predseda EK: „Dnes zverejnený Zákon o malých podnikoch je krokom k Európe podnikateľov, ktorý prinesie menej byrokracie a uľahčí podnikanie pre 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe. Jeho cieľom je pomôcť im v rozvoji a tým najlepším poskytnúť odrazový mostík medzi konkurenciu na svetových trhoch.“

Günter Verheugen, komisár pre priemysel: „Podnikatelia majú pre našu spoločnosť obrovský význam. Už dnes poskytujú odborné vzdelávanie a vytvárajú pracovné príležitosti. V budúcnosti bude ich význam ešte väčší. Starať sa o malé a stredné podniky zároveň znamená starať sa o budúce pracovné miesta. Je preto najvyšší časť, aby sa ústretovosť voči podnikateľom stala základom politiky EÚ.“