Zákon o odpadoch: Komisia upozorňuje na prekážky pre fungovanie vnútorného trhu

Európska komisia (EK) zaslala Ministerstvu životného prostredia pripomienky k slovenskému návrhu zákona o odpadoch, ktorý zásadným spôsobom reformuje slovenské odpadové hospodárstvo. Návrh podľa Komisie „predstavuje prepracované znenie celého slovenského zákona o odpade,“ ktorý implementuje posledné zmeny v odpadových smerniciach.

Napriek tomu však Komisia vyjadrila určité pochybnosti. „Tento návrh vyvoláva určité obavy v rámci vnútorného trhu, voľného pohybu tovaru a služieb,“ uvádza sa v dokumente, ktorý má EurActiv.sk k dispozícii.

Nejasné ustanovenia a cezhraničná preprava

Podľa získaných informácií Komisii v zákone prekážajú ustanovenia, ktoré upravujú odovzdávanie odpadu za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu EÚ.

Cezhraničný prepravca totiž musí preukázať, že preprava alebo vývoz je v súlade s osobitým predpisom a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia prebehne za podmienok rovnocenných s návrhom tohto zákona.

Keď námietka proti preprave vychádza práve z týchto dôvodov, musí byť zároveň podľa Komisie zabezpečené správne fungovanie vnútorného trhu. Keďže takéto ustanovenie slovenský zákon neobsahuje, Komisia sa domnieva, že by sa tým mohlo porušovať nariadenia EÚ o preprave odpadu (č. 1013/2006 čl. 12).

Komisii sa taktiež nepáči oznamovacia povinnosť cezhraničných prepravcov odpadu určeného na zhodnotenie, pretože „presahuje rámec nariadenia EÚ.“ Toto ustanovenie by malo rovnocenný účinok ako množstevné obmedzenie dovozu. MŽP by tak toto ustanovenie malo vypustiť, alebo poskytnúť dostatočné odôvodnenie založené na ochrane verejného záujmu.

V prílohe zákona o odpadoch by sa mali podľa získaného dokumentu nachádzať nejasné hraničné hodnoty pre koncentrácie škodlivých látok v odpade. Niektoré látky prekračujú hranice stanovené v smernici o obaloch a odpadoch z obalov (94/62), iné nie sú uvedené vôbec. Problematická by mala byť aj metodológia stanovená na meranie škodlivých látok v odpade.

Zmluvy s obcami

Komisii sa na základe získaných informácie nepáči ani princíp, podľa ktorého môžu oprávnené subjekty uzatvárať zmluvy len s obcami. Problematická by mala byť aj zásada jedna obec = jedna zmluva.

V súčasnom režime totiž oprávnené spoločnosti, ktoré zabezpečujú plnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, majú uzatvorené zmluvy s rôznymi subjektmi, ako sú napríklad zberové spoločnosti.

Podľa získaného dokumentu má v súčasnosti zmluvy s obcami uzavretá len jedna oprávnená organizácia. Žiadna iná z 13 oprávnených organizácií pôsobiacich na slovenskom trhu s odpadmi „systematicky neuzatvárala takého zmluvy.“  

Na situáciu Komisiu  v októbri upozornil aj slovenský europoslanec Richard Sulík. „Od roku 2004… začali niektoré z oprávnených organizácii rozvíjať systém s obcami a mestami, iné sa sústredili na komplexnú spoluprácu so zberovými spoločnosťami… V súčasnosti má (1. oprávnená organizácia) zmluvné vzťahy s viac ako polovicou obcí v SR… Zvyšné oprávnené osoby majú zmluvné vzťahy s ostatnými uvedenými subjektmi.“

Komisia v získanom dokumente s pripomienkami konštatovala, že uzavreté zmluvy s obcami „budú naďalej platné a získajú výlučný charakter. Naopak zmluvy … so spoločnosťami zabezpečujúcimi zber odpadu, ak nie sú podložené zmluvou s obcou, stratia právny základ a nebudú platné,“ hovorí sa v dokumente. Exkluzivita zmlúv by tak mala „negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu.“

Keďže v návrhu zákona o odpadoch sa uvádza, že obec môže na určený druh odpadu uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka, mohlo by dôjsť k „dlhodobému vylúčeniu oprávnených subjektov z trhu.“

Ďalšie kroky

Ministerstvo tvrdií, že Komisia Slovensku zaslala len 5 pripomienok technického charakteru. Zapracovali sme ich do znenia zákona a v stredu (17. december) by sme tento zákon chceli predložiť na rokovanie vlády,“ doplnil minister životného prostredia Peter Žiga.

Jedinou nedoriešenou otázkou vo vzťahu k Európskej komisii podľa ministerstva ostala otázka prípadného monopolu, ktorý by mohol vzniknúť po zavedení doného systému.

„V tejto chvíli sme s komisiou vykomunikovali, že nejde o monopol. Pôjdeme si to ešte dovysvetľovať,“ reagoval Žiga. MŽP by sa s predstaviteľmi Komisie malo stretnúť už začiatkom budúceho roka.

Prístup k dokumentu s pripomienkami Európskej komisie je podľa hovorcu rezortu Maroša Stana obmedzený a preto nebude pre verejnosť dostupný.  „V rozhodnutí EK uviedla, že ide o dokument, ktorý nie je určený na publikáciu, preto by jeho obsah nemal byť zverejnený,“ vysvetlil pre EurActiv.sk.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.