Zákony nesmú obmedzovať malé a stredné podniky

Podľa ministrov by členské krajiny, bez ohľadu na to či prijímajú právne záväzný dokument alebo nie, mali posudzovať či je efektívny z hľadiska nákladov a či pre podniky neznamená zbytočnú záťaž.

Malé a stredné podniky sú považované za pilier európskej ekonomiky. Podľa zákonodarcov ich treba rešpektovať a brať na ne ohľad pri príprave akéhokoľvek nového návrhu, ktorý sa ich týka.

Rada pre konkurencieschopnosť zároveň zdôraznila, že skôr ako nové zákony vstúpia do platnosti, musia mať podniky dostatok času na to, aby sa novým požiadavkám prispôsobili. Tento záver vychádza aj zo Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Ide o súbor odporúčaní, ktorými chce EÚ podporiť malé a stredné podnikanie.

Ministri okrem toho vyzvali Európsku komisiu, aby s prihliadnutím na súčasnú hospodársku krízu posúdila, aký vplyv má na MSP európske nariadenie o chemikáliách známe pod názvom REACH. Vstúpilo do platnosti pred dvomi rokmi a patrí k najkontroverznejším európskym normám, ktoré v posledných rokoch vznikli. Legislatíva požaduje, aby veľké množstvo chemických látok používaných v priemysle či domácnostiach prešlo do roku 2018 registračným procesom, pri ktorom sa bude skúmať ich zdravotná neškodnosť a bezpečnosť.

Zaoberali sa aj pálčivou otázkou zablokovaného úverového toku do MSP. Zhodli sa, že bankám treba dať impulz, aby znovu poskytovali pôžičky. Poskytovanie štátnej pomoci bankovému sektoru, preto podmieňujú návratom k „normálnym úverovým aktivitám“.

Írska vicepremiérka Mary Coughlanová EurActivu povedala, že vlády musia dohliadnuť na to, aby regulácie podnikom vyhovovali. Írska vláda podľa jej slov začala skúmať, či nová legislatíva napríklad neprispieva k nárastu chudoby alebo neprehlbuje nerovnosť medzi mužmi a ženami. „V súčasnosti sa zameriavame aj na to, či návrhy vyhovujú podnikom najmä malým a stredným,“ dodala.

Coughlanová, ktorá je zároveň na čele rezortu podnikania, obchodu a zamestnanosti dodala, že ministri sa ďalej zhodli na tom, že požiadajú Európsku investičnú banku o navýšenie objemu prostriedkov pre MSP.

Podpredseda Európskej komisie Günter Verheugen, zodpovedný za podnikanie a priemysel, uviedol, že členské štáty podporili snahy Bruselu o podporu MSP. Vlády podľa neho tieto projekty chápu ako dlhodobú iniciatívu, ale tiež ako súčasť krátkodobej reakcie na súčasnú krízu.