Založenie podniku je lacnejšie a rýchlejšie, no nie všade

Zdroj: Jeffrey Beall, www.creativecommons.org

Začatie podnikania vo Veľkej Británii stojí priemerne, v závislosti od druhu, okolo 70 libier (82 eur) a vydanie oprávnenia trvá asi týždeň. Podobne je tomu tak aj v Bulharsku, Francúzsku či Írsku  – registrácia nového podniku stojí menej ako 100 eur a celý proces si vyžiada menej ako týždeň.

Na druhej strane v Poľsku či Španielsku podnikatelia na schválenie svojich dokumentov čakajú približne mesiac. V Taliansku, Luxembursku, Grécku a Holandsku je tento proces síce rýchlejší no vyjde na viac ako 1000 eur.

Európska únia však na to, aby zotrela tieto priepastné rozdiely, nemá právomoc. Môže organizovať stretnutia, propagovať programy, zdieľať najlepšie príklady, avšak v konečnom dôsledku sila jej odporúčaní záleží na politickej vôli riešiť prekážky pre podnikanie na národnej a regionálnej úrovni.

„Niektoré členské štáty sa už pohli vpred v určitej oblasti, no nie všetky. Určite je ešte priestor na ďalšie kroky. A veľmi dobre si to uvedomujeme,“ vyhlásil Marko Curavić, šéf Generálneho riaditeľstva EK pre podnikanie.

Ešte pred štyrmi rokmi si členské štáty stanovili, že do roku 2007 zriadia kontaktné miesta, kde bude možné podnik založiť rýchlo, v najideálnejšom prípade za týždeň. Európska rada vtedy uznala, že registračné poplatky by mali byť čo najnižšie a prijatie prvého zamestnanca by si nemalo vyžadovať návštevu viac ako jedného úradu. Mnohé krajiny sú však roky pozadu.

Malé a stredné podniky tvoria približne 80 % nových pracovných miest. Pri nezamestnanosti v EÚ na úrovni okolo 10 %, sa ich význam nedá poprieť. Hrajú najdôležitejšiu úlohu pri hospodárskej obnove. Takže všetko, čo spomaľuje vznik nových podnikov, spomaľuje rast.

Na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania bol pred dvomi rokmi na úrovni EÚ prijatý súbor odporúčaní – Zákon o malých a stredných podnikoch (SBA – Small Business Act). Iniciatíva má národné vlády povzbudiť, aby sa viac zameriavali na rast a inovačný potenciál drobných firiem. Desať hlavných princípov SBA sa zameriava od zlepšenia prístupu k finančným prostriedkom po druhú šancu pre podnikateľov, ktorí už raz zbankrotovali.

Komisia budúci mesiac zverejní správu o pokroku, ktorý členské štáty pri implementácii SBA dosiahli. Podnikateľské združenia sú však kritické. Šéf UEAPME (loby zastupujúca malé európske podniky) Andrea Benassi vyhlásil, že politici si síce stanovili v uplynulých rokoch veľké ambície, no zatiaľ veľa nedosiahli. „Sme ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho, kde by sme z hľadiska výsledkov mali byť,“ uviedol.

Eurochambers, asociácia zastupujúca európske obchodné komory, minulý týždeň zverejnila prieskum medzi podnikmi v 18-ich členských štátoch. Podľa výsledkov čelia podobným problémom – regulačné prekážky, problémy pri získavaní financií a neflexibilné pracovné trhy.

„Kríza, nekríza, výsledky ukázali depresívne známy zoznam problémov,“ pripustil Alessandro Barberis, šéf Eurochambers. „Výsledkom by bol zrejme rovnaký, aj keby sme ten prieskum uskutočnili päť, desať či dvadsať rokov dozadu.“

Napriek skepse sa však nejaké výsledky podarilo dosiahnuť. Európsky parlament minulý mesiac schválil novú smernicu zameranú proti oneskorenému splácaniu faktúr, teraz sa ňou bude zaoberať Rada. „Veľa vecí sa v uplynulých dvoch rokoch urobilo. Môžeme spraviť viac? Vždy,“ vysvetlil Curavić.

Zároveň vyslovil nádej, že politickí lídri prispejú k vytvoreniu podnikateľskej kultúry a vhodných podmienok pre podnikanie. Poukázal na americký príklad, kde väčšina mladých ľudí dúfa, že sa stane ďalším Billom Gatesom, Stevom Jobsom či Michaelom Dellom. Kým v Európe je podľa jeho slov jediným známym podnikateľom zakladateľ aeroliniek Virgin Richard Brandson.

Okrem toho podľa štúdií Európania preferujú pracovné miesta nespájajúce sa s rizikom – verejná správa, veľké kroporácie – miesto toho, aby pracovali pre seba. V Amerike je to presne opačne.

Ďalší kultúrny rozdiel je v tom, že v EÚ po roku 1975 vznikla len jedna z piatich popredných inovatívnych firiem. V USA ide o viac ako polovicu, pričom sa zameriavajú na rýchlo rastúce sektory ako zdravotníctvo a informačné technológie.

Slovensko

Hlavným nástrojom pre posilnenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na európskej úrovni je Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Podniky, ktoré majú menej ako desať zamestnancov majú výnimku z účtovných požiadaviek. Výnimku z podvojného účtovníctva majú podnikatelia v prípade, že sú jediným zamestnancom a majú obrat nižší ako 170 tisíc eur. Náklady sa odpisujú podľa princípov jednoduchého účtovníctva.

Získanie živnostenského oprávnenia trvá päť pracovných dní, registrovanie spoločnosti s ručením obmedzeným desať dní. Náklady sú podľa odhadu Komisie okolo 335 eur.

V snahe o zníženie administratívnej záťaže na podnikateľoch, vláda v roku 2007 prijala dokument – Agenda lepšej regulácie v SR a návrh Akčného programu znižovania administratívneho zaťaženie podnikania v SR 2007-2012 a stanovila si ambiciózny cieľ – znížiť byrokraciu o 25 % do roku 2012.

Podľa posledného merania, administratívna záťaž podnikateľov ročne stojí 91 miliónov eur. „Aj keď po prvom meraní bolo predložených cca 50 návrhov odporúčaní na zníženie administratívneho zaťaženia  pripravuje sa druhá etapa merania povinnosti ďalších vybraných zákonov na konci ktorej, po schválení vládou SR, sa budú opatrenia implementovať do praxi,“ vysvetlil Jozef Hudák, riaditeľ Odboru MH SR pre podnikateľské prostredie.

Ako ďalej dodal ďalším krokom je aj dokončenie elektronizácie styku občan – správny orgán, čím sa umožní začatie podnikania na diaľku bez nutnosti navštíviť úrad.

Transponovaná smernica o službách na vnútornom trhu vstúpila do platnosti v júni. Malé a stredné podniky prichádzajúce na slovenský trh môžu kontaktovať obvodné úrady (živnostenské úrady) v sídle kraja a predložiť svoje licencie. Kontaktné miesto zosumarizuje údaje (samo si vyžiada výpis z registra trestov od maďarských úradov) a v lehote troch pracovných dní zašle žiadosť o vydanie oprávnenia príslušnému orgánu.

Vybrané jednotné kontaktné miesta vo väčších slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Košice, Trenčín, Prešov, Nitra, Banská Bystrica) doteraz poskytli informácie približne 950 zahraničným firmám z rôznych sektorov – najmä maloobchodu, veľkoobchodu, služieb, stavebníctva, gastronómie a rýchleho občerstvenia, sprostredkovania zamestnania, technológií, atď.

Pýtali sa najmä na povoľovacie postupy pre získanie oprávnení na podnikanie, platenie daní a odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a akceptovanie zahraničných certifikátov o odbornej spôsobilosti.

Česká republika

Nová česká vláda sformovaná v lete 2010 urobila už niekoľko ambicióznych krokov na propagovanie podnikania a zlepšenie podmienok pre existujúce podniky. Minister pre priemysel a obchod Martin Kocourek za svoje hlavné ciele stanovil obmedzenie byrokracie a zlepšenie právneho prostredia.

Tento rok by mali zrušiť 20 administratívnych požiadaviek. Okrem toho chcú stanoviť špecifické dni v roku, len počas ktorých sa budú dať robiť nové legislatívne zmeny. Takto budú podniky lepšie pripravené.

Ministerstvo pracuje aj na integrácii rôznych báz dát, aj v malých dedinách, čím sa má tiež uľahčiť život podnikom. Kocourek ohlásil aj vytvorenie špeciálneho fondu rizikového kapitálu.

V Čechách funguje sieť 15-ich jednotných kontaktných miest, na každý región jeden. Podľa odhadov Komisie založenie firmy v krajine trvá približne 15 dní a stojí 345 eur.

Francúzsko

Pred dvomi rokmi vo Francúzsku schválili zákon na modernizáciu ekonomiky, ktorý obsahuje niekoľko opatrení na podporu vzniku nových podnikov. Podľa Komisie poplatky pri zakladaní firmy priemerne dosahujú 84 eur a trvá to približne štyri dni.

Nový zákon sa zameriava aj na sprístupnenie mikropôžičiek. Sú dostupné pre každého bez sociálnych kritérií. Okrem toho francúzska vláda sprístupnila tvorbu priemyselných a komerčných patentov.

Jednotné kontaktné miesta poskytujúce servis nielen pre domáce, ale aj zahraničné firmy, ktoré chcú operovať na francúzskom trhu, sú funkčné už od roku 2009.