Zodpovedné firmy môžu získať cenu Via Bona Slovakia 2009

Zdroj: Nadacia Pontis

Jubilejný desiaty ročník Via Bona Slovakia za rok 2009 má 11 kategórií, ktoré reflektujú rozvoj v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku. Popri dvoch hlavných cenách – tradične udeľovaným pre veľké podniky a samostatne pre malé a stredné podniky – novinkou v tomto roku je kategória oceňujúca inovatívne riešenia sociálnej inklúzie. Táto cena bude udelená v v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

Kategórie Via Bona Slovakia za rok 2009

HLAVNÉ CENY

 • Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
 • Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

 • Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia
 • Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie
 • Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
 • Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

 • Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu
 • Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou
 • Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

ŠPECIÁLNE OCENENIA

 • Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku
 • Cena za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie


Nominácie

Nominácie na získanie hlavných cien predkladajú samotné firmy. V ďalších kategóriách môže nomináciu zaslať každý, kto chce upriamiť pozornosť na konkrétne projekty v oceňovaných oblastiach. Môže ísť o výnimočné aktivity vo firemnej filantropii alebo v zodpovednom prístupe firiem k podnikaniu, ktoré presahujú zákonné požiadavky v oblasti vplyvu na životné prostredie, v politike voči zamestnancom, ale aj v etike podnikania, či ich pôsobenia na trhu. Nominácie je možné zaslať výhradne elektronicky. Uzávierka je 8. februára 2010.

Hodnotenie

Ocenenie Via Bona Slovakia hodnotí prihlásené nominácie z kvalitatívneho hľadiska. Hodnotiaci proces a jeho kritériá sú definované tak, aby vytvorili predpoklady pre čo najväčšiu objektívnosť a transparentnosť ocenenia. Renomovaná komisia, zostavená z reprezentantov firemného sveta, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií i nezávislých inštitúcií, hodnotí prijaté nominácie v dvoch kolách. Najprv individuálne, následne v skupinovom hodnotení. Kandidáti na hlavné ceny, postupujúci do druhého kola, sú pozvaní na osobnú prezentáciu pred hodnotiacou komisiou. Víťazov cien Via Bona Slovakia za rok 2009 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere 30. marca 2010.

Detailné informácie o Via Bona Slovakia, vrátane štatútu a nominačných hárkov pre jednotlivé kategórie nájdete na www.viabona.sk.