Zvažuje sa európsky spotrebiteľský ombudsman

Európsky parlament vyzval prostredníctvom správy socialistického poslanca Lasseho Lehtinena Komisiu, aby zvážila prínos zriadenia postu zvláštneho európskeho verejného ochrancu práv spotrebiteľov, ktorý by im pomáhal jednať s hospodárskymi subjektami. Pôsobiť by mal v rámci úradu európskeho ombudsmana.

Parlament v správe o európskej stratégii v oblasti ochrany spotrebiteľa, s ktorým prišla Komisia pre roky 2007 až 2013, zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľa je kľúčová pre úspešné dokončenie vnútorného trhu.

Podľa slovenskej europoslankyne, členky výboru pre vnútorný trh, Zity Pleštinskej (EPP-ED), sú základom silnej spotrebiteľskej politiky spotrebiteľské organizácie. S týmto názorom sa stotožnil aj EP, keď podporil európske spotrebiteľské strediská a ich financovanie členskými štátmi i Komisiou    

„Spotrebiteľské organizácie majú najlepšie znalosti o potrebách spotrebiteľov, preto musia byť prizývané ku konzultáciám vo všetkých oblastiach spotrebiteľskej politiky, ktoré majú dopad na spotrebiteľa“, uviedla Pleštinská.

27 dielčích vnútorštátnych trhov v EÚ by podľa Parlamentu malo byť pretvorených na „najväčší maloobchodný trh na svete“. Za najväčšiu prekážku rovoja vnútorného trhu EÚ poslanci považujú neistotu týkajúcu sa spotrebiteľských zmlúv. Podporujú preto Komisiu v snahe zavádzať štandardné zmluvy a podmienky pre zmluvy uzatvárané on-line s rovnakou platnosťou vo všetkých členských štátoch.

Pokiaľ ide o možnosť kolektívneho odškodnenia, poslanci tvrdia, že systémy kolektívneho odškodňovania by mali byť podrobne preskúmané s ohľadom na skúsenosti vo svete, spotrebitelia by mali mať efektívny prístup k rôznym mechanizmom odškodňovania cezhraničných sťažností.

Poslanec EP, Sergej Kozlík (NI), v rozprave o spotrebiteľskej politike hovoril o pozitívnej úlohe, ktorú euro zohralo pri znížení nákladov na finančné operácie. Dôležité pre spotrebiteľov bolo podľa jeho slov aj uľahčenie porovnávania cien pri cezhraničnom styku a zvýšenie potenciálu vnútorného trhu v oblasti maloobchodu.

„Súhlasím, že treba povzbudiť nové členské štáty, aby pokračovali v reformách a boli schopné prijať euro ihneď, ako splnia maastrichtské kritéria, aby mohli využívať pozitívne účinky spoločnej meny na vnútorný trh“, uviedol. Kritizoval však „prístup, keď sa ako palica zo strany niektorých kolegov začína vyťahovať gumový a vágny kontraargument o dlhodobej udržateľnosti týchto kritérií. To by bol pre nové členské krajiny nekonečný príbeh…“, zakončil Kozlík.