Ako podporiť malé a stredné podniky na ceste do Európskej únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Pre naše podniky to môže znamenať rozšírenie ponuky produktov, zvyšovanie a efektívne naplnenie kapacít a rast potenciálu pre stabilizáciu, ako aj finančných príjmov.

Každý podnik, ktorý má záujem o rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti, by v prvom rade mal zhodnotiť svoju súčasnú situáciu z hľadiska celkového fungovania a určiť plán rozvoja v oblastiach, v ktorých vidí slabé stránky. Keďže podmienky externého prostredia ako sila konkurencie, štruktúra a úroveň nákladov, dostupnosť zdrojov (základné suroviny, financie alebo ľudské zdroje) sú v každom odvetví pre všetky podniky približne rovnaké, na zlepšenie konkurenčnej pozície je potrebné zamerať sa na vnútorné fungovanie podniku a zvyšovanie potenciálu. Pod potenciálom nevnímame len výrobné kapacity alebo obchodnú schopnosť, ale celkovú flexibilitu a hybnú silu podniku, ktorá mu pomôže prežiť na otvorenom trhu a využiť súčasné možnosti pre budúci rast a rozvoj.

Vzťahy a procesy

Najefektívnejším spôsobom zhodnotenia celkového stavu podniku je komplexná diagnostika. Diagnostika podniku znamená celkové zhodnotenie výkonnosti a vnútropodnikových procesov z externého pohľadu. Procesnú diagnostiku by mali zvoliť spoločnosti, ktoré identifikovali určitý vnútorný problém, ktorý sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi (zníženou ziskovosťou, poklesom tržieb, znížením efektívnosti výrobných pracovníkov).

Diagnostiku môžu tiež vykonať firmy, ktoré k svojmu rozvoju pristupujú progresívne, svoju výkonnosť a vnútorné fungovanie potrebujú zhodnotiť, čo je vhodné najmä pri očakávaní zrýchlenia zmien v externom prostredí. Procesná diagnostika by mala v každom prípade pokrývať všetky oblasti fungovania tak, aby sa zohľadnili a zmapovali dôležité vnútropodnikové vzťahy a procesy.

Často sa totiž vyskytujú prípady, keď problém, ktorý vedenie podniku v niektorej prevádzke vníma, má svoj pôvod a príčinu v inej oblasti fungovania podniku, kde ho treba aj riešiť. Vychádzajúc zo skúseností podniková diagnostika sa považuje za jednu z hlavných súčastí akéhokoľvek projektu zvyšovania konkurencieschopnosti.

Správne vykonaná diagnostika poukáže na skryté rezervy a skutočné problémy v podniku, odhalí ich príčiny a umožní identifikovať možnosti ich riešenia. Na základe diagnostiky možno vypracovať kvalitný plán rozvoja konkurencieschopnosti každého malého alebo stredného podniku s ohľadom na možné riziká a budúce problémy.

Kvalita a kvantita

Diagnostika má dve základné časti – hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií o fungovaní podniku. Kvantitatívne informácie sa získavajú z dostupných údajov z podnikového účtovníctva, odbytu alebo výroby a slúžia na zhodnotenie historického vývoja a stavu podniku z pohľadu ekonomických ukazovateľov, predaja alebo výkonnosti výroby. Tieto informácie sa dopĺňajú o kvalitatívne informácie, ktoré sa väčšinou získavajú rozhovormi s kľúčovými pracovníkmi a prvotným mapovaním podnikových procesov. Ich cieľom je identifikovať problémy, ako ich vnímajú jednotliví zamestnanci.

Spojením kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií možno získať komplexný pohľad na podnik a vyhodnotiť jeho fungovanie, identifikovať skryté rezervy a najdôležitejšie problémy. Získané údaje o výkonnosti, hospodárnosti a iných dôležitých parametroch možno navyše porovnať s bežnými hodnotami iných podnikov v odvetví, najlepšie zahraničnými podnikmi. Porovnávanie s najlepšími môže odhaliť množstvo rezerv, ktoré pri analyzovaní jednotlivého podniku môžu ostať skryté.

Na to, aby tento pohľad neobmedzovala “prevádzková slepota”, diagnostiku by mal vykonať externý subjekt, ktorý má skúsenosti s podobnými projektmi.

Strategické riadenie

Keďže jednotlivé podniky v rôznych odvetviach sú na rôznej úrovni z pohľadu vnútorného fungovania, ich celkový stav a potenciál je potrebné hodnotiť vo viacerých oblastiach. Je nanajvýš vhodné, aby sa procesná diagnostika dotkla každej z nich. Prvou z týchto oblastí je strategické riadenie. Každý podnik nemusí mať najmodernejšie systémy tvorby a implementácie stratégie, napríklad Balanced Score Card (BSC). Je však vhodné mať stanovenú celkovú koncepciu smerovania a dlhodobé ciele vo výrobe (kapacita výroby, zvyšovanie efektívnosti), marketingu (segmentácia trhu, definovanie marketingovej koncepcie), ľudských zdrojoch (spôsoby riadenia ľudských zdrojov), informačných technológiách (rozvoj vnútropodnikového informačného systému – nie nevyhnutne založeného na technologických riešeniach), financovaní (rozhodovanie o externých a interných zdrojoch financovania).

Efektívnosť procesov

Asi najdôležitejšou podmienkou konkurencieschopnosti každého podniku sú efektívne podnikové procesy. Zo skúseností možno povedať, že v 70 % podnikov nie je problémom zlá stratégia, ale jej nesprávna realizácia a celkový systém vnútorného fungovania.

Vnútorné procesy v podniku sa musia vykonávať tak, aby všetky aktivity smerovali naplneniu stanovených krátko-, stredno- a dlhodobých cieľov. Zároveň je potrebné zamerať sa na efektívne fungovanie hlavných procesov z pohľadu procesného času (trvania), nákladov a celkovej spotreby zdrojov.

Efektívny kontroling

Efektívne procesy vo firme by si želal asi každý vedúci pracovník, ich zabezpečenie je ale otázkou vhodného kontrolingového systému. Na zabezpečenie vnútornej efektívnosti by mal v každom podniku fungovať kvalitný kontrolingový systém, napríklad na základe metodiky Activity Based Cost Management, ktorý umožňuje vyhodnocovať náklady jednotlivých činností a procesov a poskytuje informácie na sledovanie efektívnosti pracovníkov, oddelení, hodnotenie zákazníkov, cenotvorbu produktov. Takýto systém tiež podporuje strategické rozhodnutia o rozšírení a rušení prevádzkarní alebo prípadnom outsourcingu.

Kvalita, rýchlosť, presnosť

Ďalšou oblasťou je schopnosť podniku uspokojiť potreby zákazníka a reagovať na jeho požiadavky. Základom pre spoluprácu so zahraničnými podnikmi je vysoká kvalita, rýchlosť a presnosť dodávok a konkurencieschopná cena. Aj naše podniky môžu zahraničnému partnerovi ponúknuť podmienky, ktoré bude uprednostňovať pred ponukami konkurentov z iných krajín strednej a východnej Európy alebo Ďalekého východu.

Treba sa však zamerať na riadenie efektívnosti výrobného procesu a optimalizáciu spotreby zdrojov (nákladov). V tomto smere je potrebné čo najlepšie využiť dostupnú pracovnú silu a zabezpečiť maximálne využitie kapacít strojov a zariadení, s čím súvisí plánovanie výroby a zabezpečenie koordinácie a kontroly výkonnosti pracovníkov.

S využitím finančnej podpory z rôznych domácich a zahraničných grantových schém je možné získať moderné technológie alebo uhradiť náklady na rozvoj efektívnosti podnikov.

Riadenie ľudských zdrojov

Pri riadení ľudských zdrojov nejde len o zabezpečenie základných funkcií mzdového hospodárstva. Skôr by malo ísť o fungovanie personalistiky na úrovni plánovania rozvoja ľudských zdrojov, hodnotenia a výberu zamestnancov, v neposlednom rade o ich motiváciu cez fungujúci motivačný systém.

Práve motivačný systém sa vo väčšine podnikov obmedzuje na odmeny, ktoré sú často fixné a nezávisia od výkonu jednotlivých pracovníkov. Správny motivačný systém musí podporovať dobrý výkon a hodnotiť pracovníkov v závislosti od ukazovateľov, ktoré vedia sami ovplyvniť.

Ak sa spoločnosť rozhodne orientovať na zvyšovanie vlastnej konkurencieschopnosti a pripraviť sa tak na zmeny na trhu v tomto roku, je potrebné, aby v prvom rade zhodnotila svoju kapacitu na realizáciu potrebných krokov. Najdôležitejším zdrojom sú aj v tomto prípade ľudia, pretože práve tí môžu významne ovplyvniť úspešné uskutočnenie zmeny.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania