Aktíva duševného vlastníctva zvyšujú konkurencieschopnosť podniku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Efektívne manažovanie duševného vlastníctva umožňuje podnikom využívať aktíva duševného vlastníctva na zvýšenie konkurencieschopnosti a zároveň ako strategickú výhodu. Získanie ochrany duševného vlastníctva je nevyhnutný prvý krok, ale efektívne manažovanie duševného vlastníctva znamená viac ako len ochrana podnikových vynálezov, ochranných známok, dizajnov alebo predmetov autorského práva.

Zahrňuje schopnosť podniku komercializovať vynálezy, obchodovať so značkami, uzatvárať zmluvy o know-how, vytvárať jointventures a efektívne monitorovať a posilňovať svoje práva duševného vlastníctva. Podnikové portfólio, ktoré tvoria predmety duševného vlastníctva, tvorí kľúčové aktívum a významnú časť pridanej hodnoty podniku.

Súčasná situácia v tvorbe a ochrane pôvodných technických, dizajnérskych produktov a označení na Slovensku nie je na hospodársky žiaducej úrovni. Z pohľadu prihlásených a reálne udelených ochrán na technické a dizajnérske produkty slovenskí prihlasovatelia vlani podali 215 patentových prihlášok, 282 prihlášok úžitkových vzorov, 118 prihlášok dizajnov a 2 911 žiadostí o zápis ochrannej známky. „Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) slovenským subjektom udelil 36 patentov a zapísal 274 úžitkových vzorov, 115 dizajnov a 1 967 ochranných známok“, uviedla predsedníčka ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová na seminári Duševné vlastníctvo ako nástroj inovácií v malom a strednom podnikaní. Seminár zorganizovala Bratislavská regionálna komora SOPK s finančnou podporou EÚ prostredníctvom grantovej schémy rozvoja priemyslu, ktorú realizuje NARMSP.

V počte patentovaných a ďalších prihlášok technických riešení Slovensko osciluje okolo európskeho priemeru, avšak hlboko pod hodnotami, ktoré dosahujú USA, Japonsko, Nemecko, Švédsko, Švajčiarsko alebo najbližšie štáty. Na Slovensku od roku 1991 pripadá na milión obyvateľov päť prihlášok. „Tento údaj nie je smerodajný“, podotkla D. Kyliánová, „rozhodujúci je tiež hospodársky efekt dosiahnutý realizáciou inovácií, založený na konkrétnom využívaní chránených či utajovaných nových riešení v konkrétnych firmách, u podnikateľov.“ Zároveň zdôraznila, že patenty udelené kdekoľvek vo svete sú obrovským a nenahraditeľným zdrojom najaktuálnejších zverejnených technických informácií. Za prirodzený rozhodujúci faktor najbližšieho hospodárskeho rozvoja považuje patenty, hoci vlani úrad slovenským subjektom udelil iba 36 patentov a z nich 33 platilo aj koncom apríla tohto roku.

Predpokladaný pokles zahraničného záujmu o patentovanie v SR v dôsledku pristúpenia SR k Európskemu patentovému dohovoru nastal v minulom roku. To v konečnom dôsledku znamená, že na Slovensku budú mnohé zahraničné patenty platiť nadväzne na kladné rozhodnutie o ich patentových prihláškach v Európskom patentovom úrade v územnom rozšírení k SR s funkciou národných patentov.

Koncom minulého roku v SR platilo 4 037 patentov. Úžitkový vzor je nákladovo i náročnosťou konania najvhodnejšia forma ochrany technického riešenia pre slovenských malých a stredných podnikateľov. Správny poplatok za podanie prihlášky pôvodcom je 700 Sk a iným 1 400 Sk, pričom prihláška podlieha len formálnemu prieskumu a predmet ochrany registrácii, čo je možné uskutočniť relatívne rýchle, priemerne do troch mesiacov.

Dizajny sú priemyselno-právnym predmetom s najdlhšou možnou dobou platnosti – až 25 rokov. Slovenské dizajny chránia predovšetkým obaly, nábytok, ale aj meraciu či zdravotnú techniku alebo tvar potravín. Koncom roka 2004 platilo v SR celkom 1 677 dizajnov, z nich väčšina zahraničných. Slovenskí majitelia zriedka predlžujú platnosť svojich dizajnov. Možno aj preto, že nenašli primerané využitie.

Ochranné známky a označenia majú pre kreatívnych ľudí podporný charakter pri umiestňovaní nimi vytvorených produktov na trhu. Sú najrozšírenejším typom ochrany na Slovensku, ktorý sa často spája s dobrým menom firmy. V uplynulom roku ÚPV SR dostal od slovenských prihlasovateľov doteraz najviac – 2 911 prihlášok. Od vlaňajška sa 1 967 slovenských tovarov a služieb môže spájať s R v krúžku ®, ktorým ich producenti, poskytovatelia alebo distribútori dokumentujú zápis označenia do registra vo forme ochrannej známky.

Ochrana duševného vlastníctva a špeciálne patentovanie sa v dôsledku globalizačných tlakov mení a prudko vyvíja. Otázkou desaťročia je prijatie skutočne európskeho, t. j. komunitárneho patentu, ktorý bude platiť na základe jednej prihlášky ako výsledok jedného konania s jedným rozhodnutím v celej Európe. Od vstupu do EÚ platí na Slovensku takmer 300 000 starších ochranných známok spoločenstva, tzv. CTM a niekoľko tisíc dizajnov spoločenstva. Aj slovenské podnikateľské subjekty začali uplatňovať túto, pre platnosť ochranných dokumentov vo všetkých štátoch EÚ, finančne najvýhodnejšiu formu prihlasovania.


Ďalšie články nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania