Aktivity činnosti SOPK pred a po vstupe do Európskej únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Hoci SOPK aktívne pôsobí v medzinárodných inštitúciách – MOK v Paríži, Eurochambres v Bruseli, OECD, v Ekonomickom a sociálnom výbore EÚ, Európskom parlamente a ďalších, bude organizovať aj vlastné aktivity. Tie sa zamerajú najmä na adaptáciu podnikateľov na podmienky jednotného trhu a podporu zriadenia Slovenského domu v Bruseli ako významnej základne pre samosprávne a mimovládne inštitúcie.

Komora bude pokračovať v poskytovaní služieb svojim členom pri realizácii ich podnikateľských zámerov. Naďalej bude poskytovať právne, colné a finančné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, pripomienkovať právne predpisy v oblasti podnikania. Svojim členom bude pomáhať pri vyhľadávaní partnerov doma i v zahraničí, ako aj pri príprave projektov využívajúce štrukturálne fondy EÚ. Regionálne komory zintenzívnia svoju činnosť a spoluprácu so samosprávnymi krajmi – vyššími územnými celkami a ďalšími regionálnymi orgánmi štátnej správy. Ich osobitnými aktivitami bude činnosť vytvorenej Platformy mladých podnikateľov i siete Euroklubov SOPK.

Odborné výbory SOPK sa budú orientovať na koordináciu vzťahov podnikateľských subjektov pri posudzovaní základných koncepčných materiálov štátnych orgánov v ekonomickej oblasti, návrhov právnych predpisov a spracovanie vlastných návrhov na riešenie problémov z pohľadu podnikateľskej sféry, na zlepšovanie podnikateľského prostredia a podmienok na rozvoj podnikania. Komora bude naďalej rozvíjať činnosť Rozhodcovského súdu SOPK, ktorý rieši spory majetkovej povahy medzi slovenskými, ako aj medzi slovenskými a zahraničnými právnymi subjektmi.

Konkrétne poznatky z predvstupových aktivít SOPK potvrdili vysokú aktuálnosť aktívnej povstupovej činnosti v rokoch 2004-2006. Pôjde najmä o začlenenie regionálnych komôr SOPK do siete Informačných centier prvého kontaktu, ktoré sú prepojené na sprostredkovacie orgány Sektorového operačného programu Priemysel a služby. V súčasnosti až do mája sa v šiestich regiónoch realizujú školiace kurzy zamerané na využívanie štrukturálnych fondov; dokončuje sa projekt komorového programu pre kandidátske krajiny strednej a východnej Európy na rozšírenie EÚ – CAPE Audit a CAPE Prieskum pripravenosti podnikov na vstup do EÚ. Jeho súčasťou budú semináre v Nitre, Košiciach, Bratislave a Prešove.

Z iniciatívy SOPK sa v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom hospodárstva SR konkretizujú podmienky povstupového programu na obdobie rokov 2004-2007 Eurofit s dôrazom na problematiku malých a stredných firiem v odvetviach strojárstva, spracovania dreva, cestovného ruchu a obchodu. Predmetom bude komplexná legislatíva v týchto odvetviach. V apríli 2004 komora vyhodnotí 3. Ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní a pri príležitosti Dňa Európy 9. mája SOPK súťaž Mladý európsky podnikateľ a manažér. Prihlášky do súťaže možno zasielať do 31. marca 2004.

Komora bude naďalej poskytovať právne, finančné, daňové a colno-certifikačné poradenstvo, vrátane aplikácie smerníc EÚ, aby sa slovenskí podnikatelia mohli čo najúspešnejšie etablovať na jednotnom trhu. Pokračovať bude tiež vydávanie ATA karnetov, po 1. máji 2004 však len do krajín mimo EÚ, ako aj overovanie obchodných dokladov (osvedčenia o pôvode tovaru, overovanie pravdivosti faktúr, obchodných zmlúv, referenčných listov, splnomocnení, veterinárnych certifikátov) a ďalších dokladov medzinárodného obchodu.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania.