Brigádnická činnosť môže pomôcť dostať sa späť do práce

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nasledujúci príspevok pre EurActiv napísala Annemarie Muntzová.

„EÚ označila rok 2010 ako Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorého cieľom je dostať čo najviac ľudí do zamestnania, čo je možné pri zabezpečení riadnych podporných mechanizmov pre tých, ktorí nemajú prácu. Komisia správne rozpoznala potenciálne dôsledky nezamestnanosti, ktoré by mohli začať naštrbovať sociálne začleňovanie.

Vlády v celej EÚ sa snažia zastaviť tento problém zavedením iniciatív určených na podporu zamestnanosti a zamestnávateľov s cieľom udržať ľuďom prácu. Uvedomujú si, že prijatie opatrení by teraz mohlo pomôcť pri znižovaní sociálnych dôsledkov dlhodobej nezamestnanosti na pracovníkov, ich rodiny a celú spoločnosť.

Umiestňovanie ľudí do práce a zabezpečovanie, aby sa v dôsledku súčasnej krízy miest nevytvárali „stratené generácie“ budú rozhodujúce v celej EÚ-27. Sektor pracovných agentúr ponúka riešenie zamestnávateľských výziev v krátkodobých, ako aj v dlhodobých horizontoch pri udržaní si práce, zvyšovaní kvalifikácie a zlepšovaní prístupu na trh práce.

Prostredníctvom blízkej spolupráce medzi verejnými zamestnávateľskými službami a miestnymi orgánmi, agentúry riadia mobilitu medzi sektormi a porovnávajú ponuku s dopytom cez tzv. „pružnú vrstvu“ ktorá pomáha zamestnávateľom prispôsobiť sa hospodárskym cyklom.

Som presvedčená, že k podpore cieľov EÚ môžeme prispieť v troch kľúčových oblastiach: uľahčením prechodu medzi jednotlivými pracoviskami, poskytovaním školení a zvyšovaním kvalifikácie, a zlepšovaním prístupu na trh práce.

Správa prechodu na iné pracovisko je kľúčová pre podporu nástupu nezamestnaných ľudí späť do zamestnania, a následne z dočasného miesta do trvalého pracovného pomeru. Napríklad v Belgicku až 65% tých, ktorí nastúpili na brigádnickú prácu, prešli po čase na trvalé miesto. Tento sektor podporuje mobilitu na trhu práce – geografickú, profesijnú a sociálnu – a formuje ľudí pre vhodné pracovné miesta. Siete v celej Európe jej umožňujú riadiť pracovníkov z odvetví, ktoré sú eliminované do takých odvetví, ktoré chcú navýšiť svoje pracovné sily v závislosti na obnove dopytu.

Komisia uznala význam mobility pracovných síl v jednej zo svojich posledných smerníc a bude musieť riadiť tieto politiky ako súčasť svojho záväzku v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v roku 2010. Politiky idú ruka v ruke s iniciatívou „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“, ktorá sa zameriava na opätovné trénovanie pracovníkov, ktorí sú nezamestnaní, alebo sa ocitli v upadajúcich výrobných odvetviach a hľadajú prácu v nových a rozvíjajúcich sa sektoroch.

Odborné vzdelávanie a programy na zvyšovanie kvalifikácie pripravujú zamestnancov pre potreby trhu a riadia prechod medzi pracovnými miestami a sektormi. Partnerstvá medzi verejnými a súkromnými sektormi vytvorili široko dostupné vzdelávacie programy a pomohli skupinám, ako sú mládež alebo dlhodobo nezamestnaní, pripraviť sa pre nový pracovný trh. Počas uplynulého roka agentúry práce založili vzdelávacie fondy na obojstrannej sektorovej úrovni v narastajúcom  počte krajín, kde sa investovalo okolo 524 miliónov eur a boli prínosom pre približne 643 000 pracovníkov.

Aby Európa mohla riadiť vyššiu mieru zamestnanosti, musí rozšíriť prístup na trh práce, vrátane otvorenia možnosti pre etnické menšiny a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Mladší pracovníci majú pomerne silné zastúpenie medzi nezamestnanými, pretože sú v časoch krízy často postihnutí najviac. Na druhej strane čelí svet aj starnutiu populácie a s ním aj rastúcemu tlaku na dôchodky. Dočasná práca umožňuje aj ľuďom vo veku blížiacom sa dôchodkovému, aby si osvojili tento flexibilný prístup a postupne odchádzali z práce na plný úväzok.

Ak má byť Európa efektívna pri znižovaní sociálneho vylúčenia, potrebuje pracovať na partnerstve s verejnými a súkromnými sektormi, ktoré podporujú zamestnanosť a vzdelávanie."