Decentralizovaný systém prideľovania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

V zmysle strategických návrhov prijatých vo februári cieľom programov bude zvýšenie konkurencieschopnosti a rast v rozšírenej Európskej únii pri navrhovanom alokovanom objeme 336,3 mld. eur na obdobie siedmich rokov, čo predstavuje asi tretinu celkového rozpočtu únie na uvedené obdobie.

Kohézny legislatívny balík sa skladá zo všeobecného nariadenia a z nariadení pre jednotlivé zdroje financií – Európsky regionálny rozvojový fond (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (CF). Balík dopĺňa úplne nový návrh vytvárajúci rámec pre cezhraničné orgány na riadenie kooperačných programov.

Nová architektúra kohéznej politiky sa bude zameriavať na investície do limitovaného počtu priorít, ktoré odrážajú lisabonský a götteborgský program. So zjednodušeným a decentralizovaným systémom prideľovania a koncentrácie finančných zdrojov v členských štátoch a regiónoch s najväčšou chudobou je navrhnutý strategickejší prístup.

Stratégia a zdroje sa budú sústreďovať na:

  • konvergenciu; tento cieľ sa týka členských štátov a regiónov, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru Spoločenstva. Kľúčovou úlohou je podporiť podmienky a faktory rozvoja rastu vedúce ku skutočnému zbližovaniu. Stratégie plánujú rozvíjať dlhodobú konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V súčasnosti sa odporúča, aby zhruba 78 % alebo 264 miliárd eur sa vyčlenilo pre tento cieľ.
  • regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť; okrem najslabšie rozvinutých členských štátov a regiónov navrhuje Komisia dvojnásobný prístup. Po prvé, regionálne rozvojové programy pomôžu regiónom podporovať ekonomické zmeny posilňovaním konkurencieschopnosti a príťažlivosti programov, po druhé, intervencie smerujú k vytváraniu nových a lepších pracovných miest adaptáciou pracovnej sily na hospodárske zmeny. Na tento cieľ je navrhnutých 17 % alebo 57,9 miliardy eur.
  • európsku teritoriálnu spoluprácu; jej realizáciou sa podporí cezhraničná, národná a medzinárodná spolupráca regiónov s cieľom ďalšieho rozvoja harmonickej a vyrovnanej integrácie teritórií únie. Na túto prioritu sa predpokladá vynaložiť približne 4 % alebo 13,2 miliardy eur.

Veľa úsilia v novom návrhu sa vynaložilo prepracovaniu systému prideľovania. K jeho inovatívnym prvkom patrí:

  • otvorenie výročného strategického dialógu s členskými štátmi na stretnutí Rady a v Parlamente (po prvý raz), ktorý by mal zabezpečiť, že intervencie podporované kohéznou politikou budú reagovať na európske priority
  • spoznanie problémov území s prirodzenými nedostatkami, ktoré budú mať úžitok z vyššej miery finančnej participácie z fondov Spoločenstva
  • vyššia decentralizácia, delegovanie väčšej zodpovednosti na členské štáty a regióny pri zachovaní finančnej prísnosti. Viac dôvery sa prejaví voči finančným kontrolným systémom členských štátov na základe princípov proporcionality, pretože tieto štáty sú najväčšími prispievateľmi do rozvojových programov
  • intervencie z Kohézneho fondu v spomenutých členských štátoch budú programované podľa tých, ktoré sú programované z ERDF
  • kohézne programy. Nakoľko to bude možné, budú sa financovať z jednotného fondu. Medzitým sa zreorganizuje a zjednoduší rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo

Európska komisia predložila návrhy už teraz, aby sa vytvorili podmienky pre konečné rozhodnutie Rady a Parlamentu v roku 2005. Členské štáty a regióny budú mať dostatok času na prípravu nových programov k začiatku roku 2007.


Viac informácií nájdete na: http://www.-welcomeurope.com/news_info.asp?idnews=1615

Ďalšie informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania