Dosah podnikovej sociálnej zodpovednosti na zamestnancov a spoločnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

„Akým spôsobom zabezpečí zaneprázdnený podnikateľ dlhodobú konkurenčnú výhodu a pokračovanie svojho podnikania? Službami pre svojich zákazníkov, výchovou nových zákazníkov, vývojom nových výrobkov a služieb, predovšetkým však rentabilitou. Podniková sociálna zodpovednosť (PSZ) alebo zodpovedné podnikanie môžu pomôcť dosiahnuť tieto ciele“, odznelo v úvode seminára Podniková sociálna zodpovednosť, ktorú v spolupráci s Európskou komisiou koncom mája zorganizoval Slovenský živnostenský zväz.

Pracovnou definíciou PSZ v Európskej komisii je „spôsob, ktorým spoločnosti spájajú sociálne a environmentálne záujmy vo svojich podnikateľských činnostiach a dobrovoľne spolupracujú s ich účastníkmi. PSZ je vlastne o tom, čo podnikateľ môže, ale nemusí robiť. Ide o možnosti, nie o povinnosti alebo nové predpisy.“

Kampaň Európskej komisie o PSZ sa zaraďuje do širších cieľov EÚ na podporu ekonomickej konkurencieschopnosti, popri ochrane a zlepšovaní kvality života a kvality práce. Zástupcovia európskych štátov v Lisabone v marci 2000 vytýčili desaťročnú stratégiu na dosiahnutie dynamickejšej a konkurencieschopnejšej ekonomiky EÚ. Podľa tejto stratégie silnejšia ekonomika umožní aj sociálnu a environmentálnu politiku, ktorá bude viesť k tvorbe pracovných miest a zabezpečí udržateľný rozvoj a sociálny zmier.

Stále viac európskych podnikov prijíma PSZ, no mnohé väčšie spoločnosti, hoci na to majú predpoklady, ju často ignorujú. Keďže malé a stredné podniky tvoria vyše 90 % všetkých európskych firiem, je potrebné zohľadniť ich špecifické potreby a charakteristiky a súbežne s rozvojom podniku viesť ich k takejto kultúre.

Zodpovedné podniky vidia pridanú hodnotu z riadenia ďalších vzťahov, napríklad k zamestnancom, k miestnej komunite, regulátorom, ale i bankám a poisťovniam. Každá firma by mala niečo urobiť pre integráciu sociálnych vecí a životného prostredia a zaradiť to medzi ciele firmy. Môže to byť napríklad vytvorenie zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných, podpora dobrých skutkov (zbierky, nadácie), podpora skupín v miestnej komunite či podujatí pre životné prostredie. Je veľa spôsobov, ako sa stať zodpovedným podnikom. Nie je potrebné ani možné zlepšovať sa vo všetkých oblastiach a v každom čase, treba si však vybrať priority, niečo, čo má vzťah k cieľom firmy.

V súčasnosti existujú mnohé prípadové štúdie, skutočné príklady malých podnikov, ktoré používajú úspešné postupy zodpovedného podnikania i vo vzťahu k životnému prostrediu. Na seminári odzneli tri prípadové štúdie PSZ z praxe slovenských podnikov. Dva samostatné workshopy sa zamerali na sociálne aspekty (pracovisko, komunita) a na environmentálne aspekty (životné prostredie, trh). Najviac zaujali spôsoby a metódy uplatňovania sociálnych vymožeností v malých a stredných podnikoch, ktoré firmy ponúkajú svojim zamestnancom a na seminári boli predstavené formou prípadových štúdií.

Poskytovanie sociálnych výhod pre zamestnancov je nielen dobrovoľné pre zamestnávateľa, ale možno z neho aj profitovať. Čím väčšia starostlivosť o zamestnanca, tým menšie náklady na nemocenskú starostlivosť, tým nižšia fluktuácia a náklady spojené so zaškolením a stabilizáciou nových zamestnancov a lepší imidž firmy.


Bližšie informácie o podnikovej sociálnej zodpovednosti sú uvedené aj na webovej stránke http://www.szz.sk, prípadne otázky môže zasielať na e-mail: sekretariat@szz.sk

Ďalšie články nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania