EÚ potrebuje viac pracovnej migrácie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ale je to skutočne tak? Môžeme ignorovať úlohu, ktorú dnes imigrácia zohráva v našej európskej spoločnosti a ktorú by mohla zohrávať v budúcnosti?

Nie je pochýb o tom, že Európa čelí demografickej výzve: naša populácia v pracovnom veku klesá a počet starších ľudí závislých od sociálneho systému rastie. Pracovná sila Európskej únie do roku 2060 poklesne približne o 50 miliónov do roku 2060 v porovnaní s rokom 2008- zatiaľ čo v roku 2010 vychádzalo na každú osobu nad 65 rokov 3,5 osôb v produktívnom veku (20-64 rokov), v roku 2060 sa očakáva, že tento pomer bude 1,7 ku 1.

Demografické trendy sú výzvou pre našu spoločnosť a ak chceme ostať konkurencieschopní a zachovať si náš európsky sociálny systém, potrebujeme sa pozrieť na viaceré možnosti, ktorými by sme čelili súčasným a budúcim výzvam na trhu práce, vrátane toho, akú úlohu by v tejto situácii mohla zohrávať migrácia z mimoeurópskych krajín.

Migrácia za prácou sa stáva citlivou oblasťou a často o nej kolujú mylné predstavy. Ak sa má preto preskúmať potenciál migrácie v súvislosti s nedostatkom pracovných síl a zručností, zákonodarcovia na všetkých úrovniach musia zodpovedať za začatie informovanej, faktuálnej diskusie založenej na dlhodobej stratégii.

V rozpore s existujúcimi mylnými predstavami, migranti nepoškodzujú národné trhy práce v zmysle znižovania miezd, či zvyšovania nezamestnanosti medzi domácimi pracujúcimi. Naopak, migranti tvoria relatívne malú priamu konkurenciu domácim pracovníkom, keďže zaujímajú miesta v sektoroch, kde domáci buď nie sú na danú prácu kvalifikovaní alebo ju nechcú vykonávať. Zdá sa, že najmä to posledné je vo väčšine prípadov pravda, a to aj na Malte.

Migranti tiež vplývajú pozitívne na rast produktivity. Napríklad za 30 percent rastu HDP Španielska v posledných 15 rokoch zodpovedajú migranti, ktorí sa usadili v krajine. V Taliansku predstavujú migranti rastúcu pracovnú silu a sú zodpovední za 11,1 percenta HDP.

V rámci trhu práce samozrejme potrebujeme zvyšovať tréning a schopnosť zamestnať sa u našich vlastných občanov, ale to nebude postačovať ak zoberieme do úvahy závažnosť demografickej výzvy, ktorej Európa čelí. Niekoľko sektorov zasiahne vážny nedostatok ľudí na trhu práce.

Uvediem jeden výstižný príklad, Agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta z dielne Komisie z roku 2010 predpokladá, že do roku 2020 bude v sektore zdravotníctva chýbať približne jeden milión mladých profesionálov- a v prípade, že zarátame aj pomocný personál to budú až dva milióny. Kto zaplní tieto miesta?

Odpoveďou je, aspoň z časti, že potrebujeme mimoeurópskych pracovníkov. Zvýšená imigrácia za prácou je jedným z nástrojov, ktoré môžeme použiť v našej snahe predísť nedostatkom na trhu práce z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Ako však vieme, koho budeme potrebovať a ako môžu naplniť svoj potenciál?

Je jasné, že budeme potrebovať lepšie a viac predpovedí toho, kde sa tieto nedostatky vyskytnú. Je problémom ak si len zrazu uvedomíme, že určitý región má nedostatok napríklad inžinierov, keďže trvá roky lokálne vyškoliť ľudí a aj najímanie vhodných pracovníkov z mimo EÚ môže trvať.

Toto samozrejme predpokladá, že daný región bude vedieť prilákať takýchto vysokokvalifikovaných ľudí v potrebnom počte. Iné miesta na svete tiež čelia demografickým problémom a rozhliadajú sa po talentoch. Nemôžeme predpokladať, že ľudia budú chcieť prísť do Európy- musíme z nej spraviť atraktívnu destináciu.

Jedným z našich nástrojov v tomto ohľade je nové schéma Modrej karty EÚ, ktorá upravuje prijímanie a mobilitu vysoko kvalifikovaných pracovníkov tam, kde je dopyt. Zároveň ale potrebujeme urýchlene vylepšiť náš systém uznávania profesionálnej kvalifikácie získanej mimo EÚ- je to mrhanie talentom a zdrojmi ak niekto, kto má napríklad kvalifikáciu doktorky z Indonézie pracuje ako upratovačka, pretože jej nechcú v krajinách Únie uznať jej diplom.

Oblasť migrácie za prácou je politikou, kde sú kompetencie rozdelené medzi Európsku úniu a jednotlivé členské štáty; EÚ ma za úlohu vytvoriť spoločnú politiku zameranú na zabezpečenie efektívneho manažovania migračných tokov a členské štáty sú zodpovedné za stanovenie si počtov neeurópskych občanov, ktorým udelia pracovné povolenie.

Preto je to projekt, ktorý musia uskutočniť EÚ a členské štáty spolu. Spoločnej potrebe je potrebné čeliť spoločnou odpoveďou: celoeurópskou migračnou politikou.

Európska komisia preto na budúci rok plánuje zahájiť širokospektrálnu diskusiu na tému nedostatku pracovnej sily a migrácie, aby si vypočula názory európskych občanov, členských štátov a ďalších kľúčových hráčov.

Ide o nevyhnutný krok pre ďalší rozvoj inteligentného spoločného imigračného systému, ktorý je odpoveďou na súčasné a budúce výzvy Európy.