Európske nástroje na podporu podnikania v nečlenských krajinách EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prvá časť štúdie sa zameriava na problematiku internacionalizácie MSP v širšom  kontexte ekonomickej situácie v Európe a politík Európskej únie. Predstavuje  niektoré z pohľadov na význam aktivít na medzinárodných trhoch pre malé a stredné podniky.

Ťažiskom práce je praktický rozmer problematiky so zameraním na existujúce podporné štruktúry a aktivity na európskej úrovni,  možnosti a limity ich využívania.

Ponúka detailný prehľad všeobecných služieb a online nástrojov ponúkaných inštitúciami EÚ, služieb zameraných na konkrétne krajiny a skupiny krajín, aktivít Európskej komisie a ESVČ, ako aj nástrojov špecializovaných na niektoré z aspektov internacionalizácie MSP.

Štúdia je bezplatne dostupná vo formáte PDF na tomto odkaze.

K dispozícii je aj skrátená verzia štúdie vo forme príručky.