Európske právne predpisy na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

1. mája 2004, keď sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie, preniesla niektoré svoje právomoci na jednotlivé Európske spoločenstvá a ich orgány. Inštitúcie Európskych spoločenstiev môžu vydávať právne akty zakladajúce práva a povinnosti jednotlivým slovenským (fyzickým a právnickým) osobám.

Súčasne nadobúdajú na území Slovenskej republiky účinnosť tie právne normy Európskych spoločenstiev (s výnimkou ustanovení, pre ktoré boli stanovené prechodné obdobia), ktoré sú v súčasnosti platné na území súčasných členských štátov.

V niektorých oblastiach preniesli členské štáty úplne svoju právomoc na orgány Európskej únie (Radu EÚ, Európsky parlament a Európsku komisiu). Jedná sa predovšetkým o zahraničný obchod s tretími krajinami, problematiku ciel, menovú politiku (v krajinách eurozóny), časť problematiky vnútorného trhu. Európska únia má v týchto oblastiach tzv. výlučné kompetencie.

V iných oblastiach je prenesenie kompetencií čiastočné. Členské štáty sú však v týchto oblastiach povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s konaním Spoločenstva, sú povinné prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, na ktorých je založená EÚ alebo z opatrení prijatých orgánmi Spoločenstva. Medzi tieto oblasti patria: štyri slobody vnútorného trhu, poľnohospodárstvo a rybolov, hospodárska súťaž a dane, ochrana spotrebiteľa atď. Právo Európskych spoločenstiev je nadradené národnému právu členských krajín.

Výnimočnosť práva Európskych spoločenstiev

Právo Európskych spoločenstiev (komunitárne právo, tzv. acquis communautaire) priznáva práva priamo jednotlivcom, bez potreby domácej implementujúcej legislatívy; tzv. priamy účinok komunitárneho práva. Zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvá, ako aj nariadenia majú priamy účinok. U smerníc musia byť splnené určité podmienky, aby sa ich jednotlivci mohli bezprostredne dovolať pred národným súdom členského štátu.

Priamy účinok práva Európskych spoločenstiev vyplýva predovšetkým z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, ktorý podáva výklad komunitárneho práva. Zásadný význam má rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade „Van Gend & Loos“. V tomto spore zažaloval holandský dopravný podnik Van Gend & Loos holandskú colnú správu za to, že previedla formaldehyd z jednej triedy do druhej a tým zvýšila clo uvalené na dovoz tohto produktu z Nemecka. Podnik považoval toto opatrenie za porušenie článku 25 Zmluvy o založení ES, ktorý zakazuje členským štátom zavádzanie nových a zvyšovanie existujúcich ciel na spoločnom trhu. Holandská správa sa domnievala, že pri porušení ustanovení Zmluvy o ES je možné nápravu dosiahnuť len na základe konania Komisie alebo iného členského štátu a jednotlivci sa na Zmluvu zakladajúcu ES nemôžu odvolať na súde. Holandský súd, ktorý sa zaoberal týmto sporom, sa obrátil na Európsky súdny dvor s prosbou o interpretáciu. Európsky súdny dvor uviedol vo svojom rozsudku, že právo Spoločenstva predstavuje nový právny poriadok, ktorý sa dotýka nielen členských štátov, ale aj jednotlivcov. Konštatoval, že opatrenie holandskej vlády je v rozpore s článkom 25 Zmluvy o ES.ň

Zdroje práva Európskych spoločenstiev

Základom komunitárneho práva sú zakladajúce zmluvy (o Európskom spoločenstve uhlia a ocele, Európskom hospodárskom spoločenstve, Európskom spoločenstve pre atómovú energiu a o Európskej únii) v znení ich posledných noviel. Nimi členské štáty preniesli niektoré svoje právomoci na inštitúcie Európskych spoločenstiev. Na ich základe prijímajú orgány ES právne akty: nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. Môžu upravovať len tie oblasti, ktoré vymedzujú zakladajúce zmluvy a v ktorých preniesli členské štáty svoje právomoci na inštitúcie ES.

Nariadenia sú všeobecne uplatniteľné. Sú záväzné v celom svojom rozsahu a sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch bez toho, aby boli zavedené do národného práva. Upravujú otázky, v ktorých je potrebná jednotná právna úprava v celom Spoločenstve napr. nariadenie Rady 2913/92, ktorým sa vydáva Colný kódex Spoločenstiev.

Smernice sú záväzné pre členské štáty len do tej miery, pokiaľ ide o vytýčené ciele, ale prenechávajú na národné orgány výber foriem a prostriedkov na dosiahnutie cieľov stanovených na úrovni Spoločenstva. Členské štáty majú povinnosť zaviesť smernice do svojho právneho poriadku národnými právnymi normami. Smernicami sa buduje jednotný trh, napr. smernicou Rady 89/106/EHS o aproximácii právnych a správnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky.

Užitočné webstránky s európskou legislatívou

 • zhrnutie legislatívy EÚ podľa jednotlivých tém môžete nájsť v pôvodných úradných jazykoch Spoločenstiev na web stránke: http://europa.eu.int/scadplus/
 • legislatívu, ktorá sa vzťahuje k Vašim produktom, nájdete pod: Jednotný trh – voľný pohyb tovarov – technická harmonizácia: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s06011.htm
 • texty právnych predpisov EÚ sú v úradných jazykoch Spoločenstiev k dispozícii na portáli Európskeho práva: http://europa.eu.int/eur-lex. Vyhľadávať môžete podľa kľúčových slov, podľa dátumu zverejnenia predpisu v Úradnom vestníku EÚ, podľa čísla predpisu.
 • v súčasnosti sú už mnohé predpisy na tomto portáli k dispozícii v slovenčine pod záložkou Rozšírenie (Enlargement): http://europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html
 • môžete si takisto zvoliť slovenský jazyk pri vyhľadávaní pod Legislation: http://europa.eu.int/eur-lex/sk/search/search_lif.html a potom:
  • podľa roku (Year) a čísla predpisu (Number) alebo
  • roku vydania predpisu (Publication year), mesiaca (Month) a dňa (Day), série Úradného vestníka Európskych spoločenstiev (OJ series), ktorá môže byť L-legislatíva (Legislation) alebo C – Informácie a oznámenia (Information and Notices) alebo
  • podľa kľúčového slova (Text) vyhľadávať právne predpisy v slovenčine.

 • register prekladov európskych právnych predpisov do slovenčiny nájdete na web stránke Inštitútu pre aproximáciu legislatívy: http://aprox.government.gov.sk/web/webiap.nsf?OpenDatabase. Zvoľte si v ľavom stĺpci Register prekladov a potom Voľný prístup určený pre verejnosť. Ďalej môžete vyhľadávať preklady právnych predpisov EÚ.

Použitá literatúra

1. Borchardt, K.-D.: ABC komunitárneho práva. Európska komisia, 1999

2. Cuthbert, M.: European Union Law. Fifth Edition. Cavendish Publishing, 2003

3. Vetrák, M.: Právo ES (Acquis communautaire). Centrum pre európsku politiku, 2000

4. Wawrosz, P., Slováčková, P.: Průvodce podnikatele právem Evropského společenství. 2002.

5. http://www.euroskop.cz


Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Európskeho informačného centra a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania