Granty pre neziskové organizácie na školenia, medzinárodné konferencie, veľtrhy, preklady

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Cieľom Grantovej schémy rozvoja priemyslu (GSRP), financovanej z prostriedkov predvstupových zdrojov PHARE, je pomôcť zvýšiť úroveň inovácie a získať schopnosť konkurencie na nových, oveľa väčších a súťaživejších trhoch. Komponent 2 tejto schémy – Pomoc organizáciám na podporu podnikania je určený na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pracovníkov organizácií zameraných na podporu podnikania, komercionalizovanie výskumu a vývoja a jeho prepojenie na výrobný sektor. O grant z Komponentu 2 sa môžu uchádzať neziskové organizácie, napríklad mimovládne organizácie, organizácie na podporu rozvoja podnikania, obchodné komory alebo odvetvové organizácie a združenia.

Projekty spĺňajúce kritériá GSRP Komponentu 2 sa môžu využiť na PR kampane zamerané na vytváranie povedomia o potrebe inovácií alebo zvýšenia konkurencieschopnosti; organizovanie konferencií a seminárov na Slovensku zamerané na inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti; benchmarking umožňujúci slovenským výrobcom a priemyselným odvetviam zistiť ich konkurenčnú pozíciu na základe porovnania s referenčnými hodnotami EÚ; rozvojový plán priemyselného odvetvia; školenia so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských výrobných podnikov (napr. riadenie kvality, efektivita výroby, výskum a vývoj, tvorba cien, marketing); skupinové návštevy medzinárodných podujatí (napr. seminárov, veľtrhov, konferencií) v iných krajinách, náklady na prekladanie a tlmočenie priamo súvisiace s projektom.

Celkový rozpočet pre Komponent 2 GSRP je 300 000 eur. V súčasnosti je z tohto komponentu k dispozícii značný objem zdrojov. Z Komponentu 2 sa na projekty poskytujú granty do výšky 75 % nákladov, pričom výška jednotlivých grantov sa môže pohybovať od 5 000 do 10 000 eur bez ohľadu na región.

Žiadateľ musí mať zdroje na financovanie 25 % nákladov na projekt, ktoré nepokryje grant a zrealizovať projekt do 12 mesiacov od podpisu grantovej zmluvy.

Uzávierka žiadostí zostávajúcich kôl je vždy o 16. hodine v nasledovných termínoch: 20. februára 2004, 26. marca 2004, 23. apríla 2004, 22. mája 2004.

V prípade, že rozpočet GSRP sa vyčerpá pred niektorým z uvedených dátumov, všetky nasledujúce uzávierky sa zrušia. Všetky podrobné informácie o Komponente 2 GSRP sú dostupné na web stránke NARMSP: http://www.nadsme.sk.


Ďalšie články a informácie môžete nájsť v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania