Hodnotenie podnikateľského prostredia a dopadu vstupu Slovenska do EÚ malými a strednými podnikmi

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Malé a stredné podniky sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky, keď na tvorbe hrubého domáceho produktu alebo pridanej hodnoty sa podieľajú približne šesťdesiatimi percentami. Po vstupe Slovenska do EÚ v máji 2004 sa zvýšili exportné možnosti našich podnikov, no zároveň aj vzrástol konkurenčný tlak na slovenské firmy v priestore zjednoteného európskeho trhu. Realizovaný výskum analyzoval zmeny podnikateľského prostredia na Slovensku rok po vstupe do EÚ a po realizácii hospodárskych reforiem slovenskej exekutívy.

Poslaním Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) je podpora rozvoja a rastu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku. NARMSP identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania, formuluje návrhy na ich odstránenie vrátane právnych predpisov a prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR ako gestora malého a stredného podnikania ich predkladá vláde SR. Neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia predpokladá čo najpodrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnou situáciou podnikov. Dôležitou súčasťou ich monitorovania sú výskumy podnikateľského prostredia prostredníctvom výberových zisťovaní. V súvislosti s touto stratégiou uskutočnil ÚVVM prieskum, ktorého objektom boli malé a stredné podniky na Slovensku s počtom do 249 pracovníkov. Hlavnými cieľmi výskumu bolo zistiť:

 • vplyv vstupu Slovenska do EÚ na malých a stredných podnikateľov
 • výhody, ktoré podnikateľom prináša vstup Slovenska do EÚ
 • nevýhody, ktoré podnikateľom prináša vstup Slovenska do EÚ
 • v čom je pozícia našich firiem lepšia ako v podobných firmách z pôvodných krajín EÚ
 • v čom je pozícia našich firiem horšia ako v podobných firmách z pôvodných krajín EÚ
 • v ktorých oblastiach došlo k zlepšeniu z hľadiska finančného zaťaženia podnikov
 • v ktorých oblastiach došlo k zhoršeniu z hľadiska finančného zaťaženia podnikov
 • v ktorých oblastiach došlo k zlepšeniu z hľadiska administratívneho zaťaženia podnikov
 • v ktorých oblastiach došlo k zhoršeniu z hľadiska administratívneho zaťaženia podnikov
 • v ktorých oblastiach došlo k zlepšeniu podnikateľského prostredia
 • v ktorých oblastiach došlo k zhoršeniu podnikateľského prostredia
 • v ktorej z vybraných oblastí je dostatočná podpora školstva, vedy a výskumu, podľa názoru malých a stredných podnikateľov
 • informovanosť podnikateľov o vybraných oblastiach súvisiacich s obchodovaním na jednotnom trhu EÚ
 • výšku obratu malých a stredných podnikov v roku 2004
 • výšku podielu exportu na obrate malých a stredných podnikov v roku 2004


Plné znenie štúdie nájdete na tejto linke.

Ďalšie štúdie a analýzy nájdete na stránkach Národnej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania.