Lobing v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Členstvo v EÚ prináša Slovenskej republike nie len záväzky, ale aj nové možnosti. SR sa stala aktívnym hráčom na európskej scéne vďaka zapojeniu sa do rozhodovacích mechanizmov na úrovni EÚ. Prostredníctvom nich členské štáty riešia vzájomné spory a presadzujú svoje národné záujmy na európskej a medzinárodnej úrovni relatívne efektívnym spôsobom. Efektívnym z hľadiska času a z hľadiska vynaložených prostriedkov (ľudských, materiálnych, ako aj finančných).

Okrem štandardných nástrojov zahraničnej politiky a presadzovania národných záujmov v EÚ prostredníctvom oficiálnej účasti zástupcov vlády SR na európskych rozhodovacích mechanizmoch sa v Bruseli do popredia niekoľko rokov úspešne dostáva lobing. Brusel je po Washingtone D. C. druhým hlavným mestom lobistov – všetkých tých subjektov, ktoré sa snažia do rozhodovacích mechanizmov EÚ premietnuť svoje videnie problémov a presadiť svoje parciálne záujmy proti iným parciálnym záujmom. Ide o súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, vnútroštátne regióny, lokálne spoločenstvá, organizácie odborárov, organizácie zamestnávateľov, atď.

Predkladaná štúdia má informatívny charakter. Jej cieľom je poskytnúť základný obraz o lobingu v Bruseli, o lobujúcich subjektoch, o otázkach, ktoré sú predmetom lobingu, o inštitúciách, na ktoré sa lobisti sústreďujú, o regulácii lobingu na úrovni EÚ, ako aj o aktivitách slovenských súkromných spoločností v Bruseli.


Štúdia je v plnom znení zverejnená na stránke Ministerstva zahraničných vecí ako informatívny materiál.

Štúdia neprezentuje oficiálne názory a postoje Ministerstva zahraničných vecí SR. Zodpovednosť za vypracovanie štúdie ako i za prezentované informácie nesie autor.