Najväčšou prekážkou podnikaniu je vymožiteľnosť práva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Na prieskume, ktorý sa ukončil v novembri 2003, sa zúčastnilo 105 firiem. Z celkového počtu podnikov bolo 38 % malých, 54 % stredných a 11 % veľkých podnikov. Podľa charakteru zúčastnených firiem bolo 12 % s veľkoobchodnou, 27 % s maloobchodnou činnosťou, 18 % s priemyselnou výrobou, 10 % činných v stavebníctve, 12 % v službách a 20 % vo finančníctve.

Z hľadiska právnej formy najviac, 57 % tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným, druhé najpočetnejšie zastúpenie v ankete s 30 % mali akciové spoločnosti a 13 % tvorili spoločnosti s inou právnou formou. Najväčší podiel už tradične tvorili podniky vlastnené domácim kapitálom (75 %), podniky s účasťou zahraničného kapitálu tvorili 11 % a zvyšné firmy (14 %) boli úplne vo vlastníctve zahraničného kapitálu.

Vývoj predaja, obratu a exportu

Tak ako v predchádzajúcej, aj v tejto ankete sa prejavil mierny pesimizmus. Na otázku, aký trend vývoja vášho predaja očakávate v budúcom roku, 55 % respondentov uviedlo, že očakáva rast. V minulom prieskume očakávalo rast 51,3 % podnikov. Pokles tohto roku očakáva 17 % oproti predchádzajúcim 21 %.

Podniky, ktoré očakávajú stagnáciu, je na rovnakej úrovni prieskumov, t. j. 28-perc. Podiel opýtaných. Čo sa týka predaja na domácom trhu, očakávania sú výrazne pesimistickejšie. Len 50 % respondentov očakáva, že ich predaj na domácom trhu vzrastie, 30 % podnikov predpokladá rovnaký vývoj ako v predchádzajúcom roku a 20 % podnikov očakáva pokles.

Na rozdiel od očakávaného domáceho dopytu, kde rast cien a opatrenia v oblasti zjednotenia sadzby dane z pridanej hodnoty, zvýšenia sadzieb spotrebných daní, a pod. viedli respondentov k opatrnému odhadu, až 70,3 % podnikov v roku 2004 očakáva nárast exportu, 21,8 % podnikov predpokladá rovnaký vývoj ako v predchádzajúcom roku a len 8,9 % respondentov očakáva pokles svojho exportu.

Očakávaný vývoj zisku

Očakávania podnikov v tejto oblasti sú pesimistickejšie ako pri predchádzajúcej otázke. Rast prevádzkového hospodárskeho výsledku očakáva len 47 % opýtaných, čo je pomerne výrazné zníženie oproti predchádzajúcemu roku, kedy rast očakávalo 52,6 % respondentov.

Pokles hospodárskeho výsledku očakáva 17 % respondentov a 36 % očakáva stagnáciu prevádzkového hospodárskeho výsledku. Ešte pesimistickejšie očakávania sa dosiahli v očakávaniach vývoja čistého zisku. Len 40 % podnikov očakáva rast, 22 % pokles a na 38 % sa zvýšil počet podnikov, ktoré očakávajú stagnáciu čistého zisku (v predchádzajúcom roku to bolo 30 % podnikov).

Zamestnanosť

V oblasti vývoja zamestnanosti, kde miera nezamestnanosti je dlhodobo vysoká, sú aj očakávania podnikateľskej sféry dlhodobo pesimistické. Rast zamestnanosti v roku 2004 očakáva iba 25 % respondentov, 29 % očakáva pokles a takmer polovica – 46 % opýtaných neočakáva zmeny v zamestnanosti. Približne rovnaký vývoj ako v úhrne sa očakáva aj v produkčnej sfére – 32,3 % respondentov očakáva rast, 37,1 % stagnáciu a 30,6 % pokles zamestnanosti.

Tvorba zdrojov

V oblasti zadlženosti sú očakávania podnikateľskej sféry podobné ako v predchádzajúcom roku – 11 % respondentov očakáva rast zadlženosti, 35 % pokles a u 54 % zostane výška zadĺženosti na úrovni minulého roka.

Mierne zlepšenie očakávaní v porovnaní s minulým rokom nastalo v kategórii pohľadávok po lehote splatnosti, keď 24 % podnikov očakáva ich rast (oproti predchádzajúcim 27,6 %), 56 % opýtaných očakáva pokles pohľadávok po lehote splatnosti a 20 % nemá pohľadávky po lehote splatnosti, resp. neočakáva zmeny oproti predchádzajúcemu roku.

Inštitút exekúcie voči svojim dlžníkom použilo 42 % respondentov, na druhej strane voči 8,6 % respondentov exekúciu uplatnili ich veritelia. Lepší pohľad majú podniky aj na dostupnosť úverov v budúcom roku, keď až 40 % očakáva lepší prístup k nim (m.r. 31,6 %). Horší prístup k cudzím zdrojom očakáva len 3,9 % a 56 % opýtaných predpokladá, že sa situácia na úverovom trhu nezmení. Úroveň vlastných finančných zdrojov považuje 34 % opýtaných za primeranú, ale až 60 % za nedostatočnú, čo je takmer na úrovni minulého roka, keď nedostatok vlastných zdrojov deklarovalo 55,3 % firiem. Podkapitalizované sú najmä malé podniky s domácim vlastníkom, dostatok vlastných finančných zdrojov majú najmä podniky s čiastočným alebo úplným zahraničným kapitálom.

Najväčšie riziká

Podniky mohli uviesť viac rizík, najviac však tri. Poradie rizík z celkového počtu osem: rast cien vstupov 29 %, zníženie domáceho dopytu 22 %, znížený zahraničný dopyt 12 %, klientelizmus 11 %, vysoká finančná zaťaženosť 11 %, výkyvy výmenného kurzu 10 %, politika odborov 3 %, vysoké úrokové miery z úverov 2 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa poradie najväčších rizík v podstate nezmenilo. V roku 2003 za najväčšie riziká boli označené v poradí rast cien vstupov, zníženie domáceho dopytu, klientelizmus a na štvrtom mieste boli identifikované rovnakým podielom tri riziká: výkyvy výmenného kurzu, znížený zahraničný dopyt a vysoká finančná zaťaženosť podnikov.

Z ankety vyplýva, že podnikanie subjektov na našom trhu stále do veľkej miery ovplyvňuje štát a jeho hospodárska politika. Prvé dve riziká v tomto i minulom roku sú priamo spojené s realizovanými a očakávanými opatreniami vlády, ktoré znamenajú veľký zásah do podnikania. Ide o zvýšenie cien vstupov – regulovaných cien energií, zvýšenie zníženej sadzby DPH, resp. jej zjednotenie na úroveň jednej sadzby, rast spotrebných daní, ako aj o pribrzdenie spotrebiteľského dopytu.

Postoj k hospodárskej politike

Na otázku Vytvára súčasná hospodárska politika predpoklady pre rozvoj vašej firmy?, zlepšila sa reakcia odpovedajcich, keď 24 % firiem odpovedalo áno. V predchádzajúcom prieskume kladnú odpoveď dalo 21 % respondentov.

Je to najvyšší podiel pozitívnych odpovedí v histórii tejto ankety. Oproti minulému roku sa však zvýšil aj podiel negatívnych odpovedí, keď 63 % opýtaných podnikov nie je spokojných s hospodárskou politikou vlády (v minulom roku to bolo 56,6 %); 13 % respondentov uviedlo, že nevie jednoznačne posúdiť vplyv hospodárskej politiky na rozvoj ich firiem (v minulom roku 22,4 %).

Legislatívne podmienky

Tieto otázky boli do ankety zaradené tretíkrát predovšetkým z dôvodu potreby monitorovať aj názory podnikateľských subjektov na túto problematiku, s ktorou sa stretávajú v praxi a priamo ovplyvňuje ich podnikanie. V porovnaní s minulým rokom nastalo v odpovediach na otázku Vytvára súčasná legislatíva podmienky na rozvoj podnikania? značné zlepšenie, keď 32 % respondentov odpovedalo pozitívne (oproti 15,8 % v minulom roku). Negatívne odpovedalo 56 % opýtaných, čo je na úrovni predchádzajúceho roka a výrazne sa znížil podiel tých, ktorí nevedia posúdiť tento vplyv na podmienky podnikania (12 %). Negatívnejšie je však naďalej vnímaný problém vymožiteľnosti práva. Na otázku Spôsobuje vám vymožiteľnosť práva na Slovensku problémy vo firme? odpovedalo kladne 70 % opýtaných, čo je na úrovni minulého roka (71 %); 15 % podnikom nespôsobuje vymožiteľnosť práva problémy a 15 % nevedelo danú problematiku posúdiť.

Očakávania slovenských podnikov na rok 2004 nie sú výrazne pesimistickejšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Najväčšie výhrady sú v oblasti vymožiteľnosti práva a stavu podnikateľského prostredia.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania