Nástroj rozvoja podnikateľskej sféry

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Zameraním sa na rozdielne národné a európske podmienky na malé podniky charta pomáha upriamovať pozornosť politikov na potrebu ich udržateľného rozvoja. Jedným z kľúčov úspechu je možnosť vlád a podnikateľských organizácií navzájom sa počúvať a učiť sa. Toto pomáha identifikovať problémy, inšpiruje možné riešenia.

Prítomnosť všetkých 25 členských štátov po prvý raz na konferencii v Dubline reprezentovala nový míľnik vo vývoji charty. Praktické postupy, o ktorých referovali národní zástupcovia, boli ďalším bodom v procese podpory a rozvoja malých podnikov. Dva tucty odlišných príkladov z praxe poslúžili ako učebnica úspešných prípadov za uplynulé roky. Zamerali sa na tri priority z desiatich uvedených v charte: konzultácie s malými firmami, prístup k financiám, inovácie a transfer technológií.

Prípadové štúdie

Účastníci si vypočuli prípadové štúdie z pôvodných i nových členských štátov. Slovinsko napríklad spravuje podnikateľský fond, ktorý pomáha mladým a začínajúcim podnikateľom poskytovaním záruk na úvery za veľmi výhodných podmienok. Zároveň sa vytvárajú nové pracovné príležitosti pre firmy, ktoré sa zúčastňujú na programe. V Španielsku zasa vláda zbiera informácie o spoločných projektoch (Komisia/členský štát) z jednotlivých rezortov, regiónov a obchodných organizácií a podporuje šírenie informácii, aby priority nezostali teóriou, ale zmenili sa na realitu.

Pokrok v oblasti priorít

Výročná správa analyzujúca pokrok v oblasti charty poskytla konferencii východiskovú informáciu. Zdôraznila, že proces zdokonaľovania je v pohybe a vytýčené postupy treba dôkladne implementovať, vyhodnocovať a rozvíjať. Niektoré členské štáty systematicky diskutujú o situácii v malom a strednom podnikaní, iné to robia iba do určitej miery. Napriek tomu, že počet nových iniciatív je v posledných rokoch obmedzený, správa zdôraznila niektoré nasledovaniahodné.

Funkcia obhajcu záujmov MSP pri Európskej komisii, v rámci GR EK Podnikanie, bola vytvorená pred dva a pol rokom. Jeho úlohou je lepšie integrovať rozmer MSP do politiky EÚ, načúvať malým a stredným podnikom a ich zástupcom a postúpiť ich sťažnosti príslušným zložkám Komisie.

Ako Británia, tak aj Holandsko predstavili svoje výmenné programy verejnej správe a MSP. Okrem iného, vo Švédsku je zaužívanou praxou pre vládou stanovené výbory, ktoré pripravujú legislatívu, aby zainteresovali všetky zúčastnené strany do prípravného procesu.

Prístup k financiám je pre malé podniky trvalým problémom, predovšetkým v kritickej fáze štartu. Tento problém sa ešte neodstránil, hoci niektoré nové kroky sa vykonali. Veľká Británia používa daňové úľavy na povzbudenie toku súkromného kapitálu na financovanie inštitúcií, ktoré poskytujú mikroúvery firmám v znevýhodnených oblastiach, kým Francúzsko zakladá miestne investičné fondy. Na úspešné vyriešenie tohto problému odporúčajú vládam hlavné úsilie venovať financovaniu v začiatočnom štádiu a rizikovému kapitálu.

Stimulovať inovácie

Vznikli tiež niektoré nové iniciatívy na stimulovanie inovácií a transferu technológií. Holandsko a Portugalsko uviedli dva príklady na lepšiu koordináciu inovačných programov. Holandsko sústreďuje všetky nástroje pre inovatívny štart v rámci jednej iniciatívy a v Portugalsku Agentúra pre inovácie riadi všetky inovatívne programy, aby sústredila podnikateľov, vedcov z krajiny a technologické systémy bližšie k sebe. Najväčšou prekážkou je, že malé podniky, hlavne pre svoju veľkosť, majú limitované zdroje na vedenie vlastného výskumu a vývoja. Na prekonanie tejto prekážky treba zdokonaliť mechanizmus transferu technológií na efektívnejšiu komunikáciu medzi výskumom na jednej strane a podnikateľským spoločenstvom na strane druhej.

Výhľady do budúcnosti

Úspešnosť implementácie charty bude závisieť od ešte užšej spolupráce medzi tými ministerstvami vlád, ktorých individuálne aktivity sa dotýkajú života malých a stredných podnikov, čím sa zabezpečí súlad ich politiky.

V niektorých krajinách už samotná existencia charty pomohla rozvoju vnútornej koordinácie. Napríklad v Nórsku dosiahli zaradenie iniciatív pod „jednu strechu“. Inde, napríklad vo Francúzsku a Taliansku, sú podpísané politické dohody medzi jednotlivými ministerstvami, ktoré v týchto otázkach v minulosti nespolupracovali.

Charta vstupuje do svojho piateho ročníka. Jej záujem sa sústreďuje na zdokonalenie a zjednodušenie usmernení, výchovu k podnikaniu a vyššiemu podielu praxe.


Viac informácií o konferencii je na stránke: http://europa.eu.int/comm/enterprise/events/charter/index.htm

Ďalšie informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania