Nové grantové schémy podporia cestovný ruch a inovatívne firmy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Granty na projekty investičného charakteru sa poskytnú malým a stredným podnikateľom z oblasti aktívneho cestovného ruchu. Výška grantu sa bude pohybovať v rozpätí od 35 000 do 100 000 eur. Projekty neinvestičného charakteru sú zamerané na podporu asociá cií a združení, pôsobiacich v záujme podnikateľov v ČR.

Výška grantu môže dosiahnuť 10 000 až 50 000 eur. Grantová schéma Podpora inovatívnych MSP čiastočne nadviaže na grantovú schému rozvoja priemyslu z minulého roku.

Cieľom schémy je zlepšiť prístup inovatívnych firiem k finančným zdrojom prostredníctvom grantov, vytvorenia fondu rizikového kapitálu a siete Podnikateľských anjelov. Schéma umožní financovať projekt maximálne do výšky 50 % z preukázaných nákladov, zvyšok bude hradiť žiadateľ zo svojich zdrojov. Výška grantu môže dosiahnuť od 10 000 do 50 000 eur.

Rok 2004 je pre Slovensko významný nielen z pohľadu jeho vstupu do Európskej únie, ale okrem možnosti čerpania predvstupových finančných zdrojov aj využívania povstupových štrukturálnych fondov. Hlavne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý je zameraný najmä na rozvoj zaostalých regió nov EÚ. Pri ich čerpaní má nezastupiteľnú úlohu NARMSP, ktorá je začlenená do realizácie Sektorového operačného plánu Priemysel a služby (SOP PS) – Priorita 1. Jeho cieľom je zabezpečiť rast konkurencieschopnosti v priemysle a službách. Tieto aktivity budú pokračovaním súčasných aktivít agentúry, zameraných na stimuláciu rastu malých a stredných podnikateľov (MSP) a podporu ich konkurencieschopnosti.

V rámci Priority 1.1 bude NARMSP implementovať projekty na podporu nových a existujúcich podnikov a vybraných služieb. Predovšetkým sa bude podporovať vznik nových a stabilizácia a rozvoj existujúcich podnikov, s uľahčením ich prístupu k finančným zdrojom; transfer nových, progresívnych a environmentálne vhodných technológií; rozvoj MSP vrátane živnostenského podnikania, kde sa utvoria alebo udržia nové pracovné miesta; výrobcovia využívajúci domáce suroviny a organizovanie workshopov. Na tieto aktivity sa v rokoch 2004-2006 očakávajú finančné zdroje vo výške 44,3 mil. eur. V rozsahu Priority 1.2 NARMSP spolu so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa zapojí do realizácie projektov určených verejnému sektoru, teda samosprávnym krajom, mestám a obciam, ich združeniam, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným vyšším územným celkom, budovania a rekonštrukcie infraštruktúry. NARMSP bude realizovať časť opatrenia týkajúcu sa inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov, kde podnikatelia budú môcť využívať výsledky aplikovaného výskumu, zmeny dizajnu alebo riešiť problémy v oblasti noriem, ako aj prepojenie vedeckých a technických knižníc s podnikateľskou praxou.

Podmienkou realizácie projektu budovania výskumných a vývojových centier je prepojenie s vysokými školami z oblasti aplikovaného výskumu. V roku 2004 sa plánuje vynaložiť 800 mil. Sk z programu PHARE a zo štátneho rozpočtu, na roky 2004 – 2006 sa predpokladá čerpať 41,2 mil. eur. Význam budovania inkubátorov spočíva v pomoci začínajúcim podnikateľom a živnostníkom ponukou vhodných priestorov i komplexných služieb, nevyhnutných na podnikanie.

SARIO bude podporovať budovanie priemyselných parkov vo forme hnedých, prípadne zelených parkov a výrobných hál, teda území, kde sa sústredí priemyselná činnosť alebo služby aspoň jedného podnikateľského subjektu.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania