Podnikanie živnostníkov v štátoch EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných vyše 490-tisíc podnikateľských subjektov s platným živnostenským oprávnením. Ministerstvo vnútra SR v postavení ústredného orgánu štátu v živnostenskom podnikaní v predchádzajúcom období ponúklo Slovenskej živnostenskej komore osobitnú angažovanosť pri tvorbe obsahu odbornej spôsobilosti a tým aj prehĺbenie svojho reprezentatívneho postavenia pri príprave, zisťovaní a overovaní odbornej spôsobilosti.

Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie nadobudli účinnosť nové ustanovenia živnostenského zákona, ktoré podstatne rozširujú a súčasne liberalizujú spektrum podmienok na získanie živnostenského oprávnenia. „Slovenská republika v záujme podpory a nad rámec požiadaviek komunitárneho práva rozhodla sa umožniť využitie týchto liberalizačnýách opatrení aj pre tuzemské osoby“, spresnil riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko, pričom ide o možnosť náhradného preukazovania odbornej spôsobilosti v činnostiach, ktoré sú živnosťami.

Podľa J. Dutku odbory živnostenského podnikania krajských úradov za tým účelom prijímajú žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti. Rozhodovanie o týchto žiadostiach sa týka osôb z EÚ, ktoré spĺňajú podmienky na vykonávanie takejto činnosti v inom členskom štáte, ale tieto nezodpovedajú požiadavkám, ktoré ustanovujú osobitné predpisy SR. Procesne tento postup porovnávania odbornej spôsobilosti je upravený v živnostenskom zákone osobitným spôsobom, pretože sa vecne i termínovo odlišuje od všeobecnej úpravy správneho konania; určujú spôsob doplnenia odbornej spôsobilosti.

Túto pôsobnosť krajský úrad aplikuje u živností, ktoré si vyžadujú znalosť a uplatňovanie osobitných predpisov Slovenska a dotýka sa osôb z EÚ, ktoré vystupujú v podnikaní v pozícii podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu. Krajský úrad určí spôsob doplnenia odbornej spôsobilosti buď skúškou alebo absolvovaním adaptačného obdobia, v ktorom žiadateľ vykoná určený čas praxe pod dozorom; vydávajú doklady o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou. Doklady o povahe a dĺžke praxe krajský úrad vydáva slovenským občanom, ktorí sa v štátoch EÚ uchádzajú o príslušné podnikateľské oprávnenie.

Pri vydávaní dokladov krajský úrad posudzuje postavenie žiadateľov pri nadobudnutí praxe, teda či prax bola nadobudnutá v postavení podnikateľa, zamestnanca, vedúceho organizácie alebo jeho zástupcu, vedúceho organizačnej zložky podniku, zodpovedného zástupcu, prípadne v postavení vedúceho aspoň jedného oddelenia podniku s povinnosťou obchodného alebo technického charakteru.

„Od 1. júla 2004, keď nadobudol účinnosť zákon č. 347/2004, ktorý upravuje vzájomné uznávanie odbornej spôsobilosti občanov v krajinách EÚ, krajské úrady v SR vydali pre záujemcov o podnikanie v členských štátoch EÚ približne 1 500 povolení. Dominantné sú remeselné živnosti alebo živnosti s charakterom služieb“, aktualizoval najnovšie údaje J. Dutko. Za potvrdenie o živnostenskej praxi žiadateľ zaplatí 200-korunový kolok. Zároveň dodal, že na krajských úradoch sú od 1. apríla tohto roku zriadené samostatné živnostenské odbory, ktoré by mali značne skvalitniť služby verejnej správy podnikateľským subjektom.


Článok bol uverejnený v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.