Podnikatelia zostavili zoznam želaní

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Požiadavky podnikateľov sa zameriavajú na 10 kľúčových oblastí:

 1. Makroekonomická stabilita,
 2. Vymožiteľnosť práva a kvalita legislatívy,
 3. Sociálny systém a odvodové zaťaženie,
 4. Pracovný trh,
 5. Boj proti korupcii,
 6. Fungovanie úradov a inštitúcií,
 7. Systém vzdelávania,
 8. Transparentnosť verejných výdavkov,
 9. Postoj vlády k podnikateľom,
 10. Vzťah SR k inštitúciám EÚ.

"PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov Wish List 2010 (Zoznam želaní 2010) prispeje k zlepšovaniu podmienok na podnikanie a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu v pokrízovom období, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR."

Požiadavky podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia:

 1. "Zodpovedne spravovať krajinu a zabezpečiť makroekonomickú stabilitu; obmedzovaním deficitov verejných financií smerovať k tvorbe rozpočtových prebytkov; nezvyšovať a neskrývať zadlženosť krajiny.
 2. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní; zvýšiť nároky na hodnotovú orientáciu sudcov; zabezpečiť stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov; zaviesť záväzný systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy; umožniť pripomienkovanie poslaneckých pozmeňujúcich návrhov; vylúčiť nepriame a nesystematické novelizácie zákonov.
 3. Znížiť odvodové zaťaženie a zjednodušiť odvodový systém; posilniť princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zjednodušiť a sprehľadniť výdavkovú stranu sociálneho systému s cieľom obmedziť jeho zneužívanie.
 4. Zvýšiť flexibilitu trhu práce podľa vzoru vyspelých európskych krajín s dlhodobo najnižšou mierou nezamestnanosti; zrušiť možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na spoločnosti, ktoré sa nezúčastňujú na kolektívnom vyjednávaní.
 5. Dôsledne bojovať proti korupcii; dodržiavať etické princípy a svojim konaním podporovať zlepšovanie morálky v spoločnosti; boj proti korupcii a klientelizmu posilniť úpravou legislatívy pre verejné obstarávanie a privatizáciou štátnych podnikov; zabezpečiť transparentnosť a verejnú kontrolu pri prideľovaní prostriedkov z fondov Európskej únie.
 6. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; zabezpečiť prepojenosť databáz úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu verejnej správy.
 7. Zlepšiť úroveň školského systému aplikovaním metód výučby používaných v krajinách, ktoré sú úspešné v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským sektorom.
 8. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; posilniť nezávislú kontrolu efektívnosti hospodárenia verejných inštitúcií; zrozumiteľne informovať verejnosť o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti finančnej kontroly samospráv.
 9. V politike a vo verejných  vystúpeniach zohľadňovať nezastupiteľnosť podnikateľského stavu v štruktúre hospodárstva, vo vytváraní pracovných miest a napĺňaní verejných rozpočtov; prisudzovať mu zodpovedajúcu váhu pri rozvoji ekonomiky a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov.
 10. Byť zodpovedným členom Európskej únie a dodržiavať stanovené pravidlá; podporovať a pridávať sa ku krajinám, ktoré v rámci EÚ požadujú rovnakú mieru dodržiavania pravidiel platných pre všetky členské štáty."