Podnikateľský inkubátor – významný nástroj zamestnanosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Kontraktačným orgánom projektu najväčšieho slovenského podnikateľského inkubátora, z ktorého až 75 % finančných prostriedkov je vyčlenených z fondu PHARE, je prostredníctvom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celková výška investície dosiahla 2,4 mil. eur.

Inkubátor by sa v rámci regiónu Záhorie mal stať dôležitým nástrojom tvorby zamestnanosti, komercializácie nových progresívnych technológií a podpory začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poskytnutia priestorov s vysokým štandardom za zvýhodnené ceny, školiacich a poradenských služieb.

Malí a strední podnikatelia budú mať k dispozícii takmer 3 000 m2 kancelárskej plochy, ktorú je možno prispôsobiť ich konkrétnym potrebám a požiadavkám. Služby, ktoré bude inkubátor v Malackách poskytovať klientom, možno rozdeliť do niekoľkých skupín: podnikateľské a finančné poradenstvo, transfer technológií, poradenstvo v rámci výskumno-vývojových programov, poradenstvo pri spolufinancovaní projektov zo štrukturálnych fondov a investičné poradenstvo.

Podnikateľské poradenstvo bude zamerané na podporu pri prenikaní na európske trhy prostredníctvom využitia európskej siete Podnikateľských a inovačných centier – Business and Innovation Centres a európskej siete Centier prenosu inovácií – Innovation Relay Centres. Novovznikajúce spoločnosti budú mať v inkubátore k dispozícii podporné služby s dlhodobým charakterom, ktoré zahŕňajú spracovanie podnikateľského a finančného plánu, ako aj podporu pri získavaní finančných zdrojov.

Z pohľadu transferu technológií inkubátor klientom pomôže pri výbere vhodných technológií a ich implementácie do praxe a najmä pri prenose výsledkov výskumno-vývojových aktivít do priemyselnej oblasti.

Vzhľadom na zameranie inkubátora v Malackách i na cezhraničnú spoluprácu, podpora začínajúcim podnikateľom sa bude zameriavať aj na prípravu projektov v rámci programu INTERREG. V tom bude zahrnuté aj vyhľadávanie partnerov a podpora pri identifikácii možností rozvoja cezhraničnej spolupráce pre malých a stredných podnikateľov v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Pre zahraničné spoločnosti bude inkubátor poskytovať konzultácie pri predinvestičných a investičných aktivitách na Slovensku, vyhľadávaní vhodnej lokality, právne i finančné poradenstvo, sprostredkovaní zmluvnej výroby, podpory pri tvorbe joint venture, technickej spolupráce atď.

Konzultačno-poradenské služby podnikateľom budú zahŕňať aj oblasť štrukturálnych fondov EÚ a jej komunitárnych programov (napríklad už spomenutý INTERREG). V rámci skráteného programovacieho obdobia 2004-2006 malým a stredným podnikateľom inkubátor bude poskytovať poradenstvo pri príprave projektových žiadostí so zameraním na Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond.

Klientom inkubátora budú k dispozícii kontakty na partnerov z európskych sietí, ktoré zahŕňajú okrem už spomenutých Business and Innovation Centres a Innovation Relay Centres aj European BIC Network, Science parks and Innovation Centres Expert Network a PAXIS Network. Prevádzku inkubátora budú mať na starosti riaditeľ a projektový manažér pre marketing Ing. arch. Valentín Magdolen, projektový manažér pre technologický transfer a akvizíciu projektov Ing. Richard Nimsch a pro jektová manažérka pre financovanie a podnikateľské plánovanie Ing. Iveta Gvozdjáková.


Podrobné informácie o službách podnikateľského inkubátora v Malackách, vrátane dokumentov pre záujemcov a kontaktov bude možné nájsť na internetovej stránke http://www.inmalacky.sk.

Ďalšie informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania