Posilňovanie cezhraničnej spolupráce

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

So vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa otvorili nové možnosti pre naše regióny a euroregióny. Pripravuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ ustanovujúce Európske združenie pre cezhraničnú spoluprácu (European grouping of cross-border cooperation – EGCC). Jeho cieľom je zabezpečiť harmonický rozvoj celého územia spoločenstva, posilňovanie cezhraničnej spolupráce a prijatie opatrení na zlepšenie podmienok implementácie cezhraničnej spolupráce.

Euroregióny v prihraničných oblastiach Slovenska sa postupne vytvárali od roku 1993 s cieľom nadviazať užšiu cezhraničnú spoluprácu a eliminovať rozdiely v prihraničnom území. Na rozvoj činnosti 11 euroregiónov Ministerstvo výstavby a rozvoja SR (MVRR SR) poskytlo finančnú podporu vo výške 4 210 000 Sk. Regionálne združenia v Systéme euroregionálnych aktivít na rok 2002 realizovali 16 projektov s celkovou štátnou dotáciu 17 598 293 Sk.

K systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2003 a 2004 (SPERA 2003-2004) MVRR SR vyčlenilo 18 mil. Sk. Z týchto finančných prostriedkov podporilo projekty predložené jednotlivými euroregionálnymi združeniami v dvoch oblastiach:

  • I. Príprava podkladových dokumentov pre investičné projekty na území euroregiónov podporené z domácich a zahraničných fondov, kde sa realizovalo 36 projektov s celkovou štátnou dotáciou 12 132 840 Sk.
  • II. Aktivity zamerané na podporu posilnenia rozvojového potenciálu prihraničných regiónov.

V rokoch 2003 a 2004 sa v tejto oblasti realizovalo 30 projektov s celkovou štátnou dotáciou 5 867 160 Sk. Na 82 projektov podporujúcich euroregionálne aktivity bola poskytnutá dotácia v rokoch 2002-2004 v celkovej výške 35,5 mil. Sk. Z rozpočtovej kapitoly MVRR SR je na rok 2005 vyčlenených 9 mil. Sk na systém podpory euroregionálnych aktivít.

Žiadateľom v systéme podpory euroregionálnych aktivít môžu byť: Regionálne združenie Váh-Dunaj–Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ), Regionálne združenie Záhorie (Euroregión Pomoravie), Región Beskydy (Euroregión Beskydy), Ipeľský Euroregión (Ipeľ – Ipoly Euroregion), Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty), Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis), Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku), Región Tatry (Euroregión Tatry), Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná- -Rimava), Región Karpaty (Karpatský Euroregión), Euroregión Kras (Euroregión Kras).

Pod projektmi zameranými na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce sa rozumejú projekty pripravené a uskutočnené v spolupráci s vyšším územným celkom, s regionálnou rozvojovou agentúrou zaradenou do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) a majúce priamy cezhraničný dosah na organizovanie propagačných aktivít, seminárov, konferencií, prezentácií a služieb venovaných na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce; na prípravu pracovníkov euroregionálnych združení na programovacie obdobie 2007-2013; spracovanie programových dokumentov a na spoločné plánovanie.

Forma podpory projektov spočíva v poskytnutí účelovej dotácie na projekt. Účelová dotácia na predložené projekty je limitovaná výškou 0,3 mil. Sk na jeden projekt. Pre všetky projekty musí byť zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 10 % celkových nákladov z vlastných zdrojov žiadateľa o dotáciu.

Z finančných prostriedkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je na systém podpory euroregionálnych aktivít na rok 2005 vyčlenených 9 mil. Sk, z nich sa môže čerpať 6 mil. Sk na projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce. Na rok 2006 rozdelenie finančných prostriedkov na základe aktuálnych potrieb určí minister výstavby a regionálneho rozvoja.

Finančná dotácia na projekty podporujúce euroregionálne aktivity bude poskytnutá na základe zmluvy o poskytovaní účelovej dotácie v dvoch etapách: 70 % a 30 % celkovej dotácie; 70 % bude poskytnutých po podpise zmluvy a 30 % až po odsúhlasení priebežnej správy o realizácii projektu ministerstvom.

Uvoľnené finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu. Účelová dotácia môže byť použitá aj na spolufinancovanie projektov podporovaných EÚ.


Článok bol uverejnený v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.