Prieskum identifikoval prekážky pre MSP

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Približne 60 % európskych podnikov zamestnáva iba jednu osobu – samozamestnávateľa. Týchto 15 miliónov samozamestnávateľov tvorí vyše 8 % celkovej zamestnanosti v únii. Svoje činnosti vyvíjajú predovšetkým v remeslách, osobných a podnikateľských službách, obchode a doprave, stavebníctve a poľnohospodárstve.

Nasledujúce údaje a čísla sú výsledkom analýzy, ktorú pripravilo Generálne riaditeľstvo EK pre podnikanie a priemysel, vychádzajúc z prieskumu národných expertov medzi 4 000 samozamestnávateľmi v 19 krajinách. Cieľom prieskumu bolo identifikovať príčiny, prečo sa ich počet nerozširuje napriek odporúčaniam, respektíve hľadaniu riešenia na zlepšenie podmienok a ľahšiemu rozširovaniu takýchto podnikov.

Vyše 10 % samozamestnávateľov by zamestnalo ďalšieho pracovníka, keby existovala menšia byrokracia. Ak by každý samozamestnávateľ, ktorý poukazuje na administratívne prekážky zamestnal iba jedného zamestnanca, vytvorilo by sa 1,5 mil. pracovných príležitostí. Reálne možno konštatovať, že by sa vytvorilo niekoľko stotisíc pracovných miest, ak by v členských štátoch boli vytvorené vhodné administratívne postupy.

Nespokojnosť samozamestnávateľov platí všeobecne. V niektorých krajinách však nespokojnosť s regulačným prostredím bola podstatne vyššia. Napríklad v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Francúzsku a Rakúsku relatívne vysoký podiel samozamestnávateľov deklaroval, že súčasné pravidlá im skutočne bránia v rozširovaní firiem.

Prieskum označil niekoľko príčin, ktoré bránia samozamestnávateľom v nábore zamestnancov (niektoré príčiny sa opakovali):

 • hospodárske príčiny; pre 57 % z nich veľkosť trhu a konkurencia im neumožňuje udržať dostatočne veľký podnik alebo plánovať rozšírenie podniku v budúcnosti.
 • personálne dôvody; asi 20 % majiteľov podnikov dáva prednosť samostatnej práci, najmä ak majú odborné vzdelanie a prax alebo špeciálny vzťah dôvery zákazníka, o ktorý by sa nechceli deliť s niekým iným (ktorý by sa v budúcnosti mohol stať konkurentom),
 • nedostatočná kvalifikácia a náklady na vyškolenie a preškolenie; 27 % samozamestnávateľov, ktorí by v princípe chceli zamestnať ďalších pracovníkov vyhlásilo, že nevedia nájsť vhodne kvalifikovaných zamestnancov alebo majú obavy z vysokých nákladov na preškolenie,
 • privysoké mimo mzdové náklady; 36 % samozamestnávateľov neprijíma ďalších pracovníkov, pretože sociálne dávky sú pre nich privysoké, 2×18 %, čo znižuje výšku mzdy. Podľa OECD sociálne dávky zamestnávateľov a dane zo mzdy sa pohybujú medzi 9 % až 40 % z hrubej mzdy zamestnanca v krajinách, ktoré sa zúčastnili na prieskume;
 • komplexné právne a administratívne pravidlá; 11 % samozamestnávateľov uviedlo komplikovaný daňový systém a systém sociálnych dávok, problémy v prípade prepustenia a nákladov na nábor zamestnancov.

Z príkladov administratívnych prekážok uvádzame:

 • tri pracovné dni na nábor jedného zamestnanca; experti odhadujú, že podnikatelia potrebujú priemerne vyše jedného pracovného dňa na absolvovanie nevyhnutných procedúr, kým samozamestnávatelia tvrdia, že potrebné sú tri dni. Množstvo nevyhnutných návštev inštitúcií sa odlišuje podľa krajín od 1 do 8. To znamená registráciu nového zamestnanca, povinnú zdravotnú prehliadku, návštevy priemerne troch rôznych inštitúcií (daňový úrad, úrad práce, úrad sociálneho zabezpečenia, atď.),
 • 9 hodín mesačne na administratívu jedného zamestnanca; hoci experti odhadujú čas nevyhnutný na administratívne úkony (napríklad daňové a sociálne zabezpečenie, vedenie dokumentácie, atď.) na štyri hodiny mesačne, malí podnikatelia odhadujú tento čas až na 9 hodín,
 • problém pri prepustení; prísny Zákonník práce a predpisy o ochrane pred prepustením malí podnikatelia uvádzajú ako dôvody brániace prijímaniu zamestnancov.

Skupina expertov vypracovala odporúčania na zníženie administratívnych prekážok a regulačných predpisov pre samozamestnávateľov:

 • znížiť a zjednodušiť administratívne postupy pri nábore zamestnancov; v niektorých krajinách jeden administratívny úkon stačí na registráciu jedného zamestnanca na daňovom a sociálnom úrade,
 • vyjadriť administratívne pravidlá zrozumiteľne a vyčerpávajúco; podnikateľov by nemali nútiť míňať čas na vypĺňanie dotazníkov, napríklad aké sú ich povinnosti ako zamestnávateľov.
 • znížiť mimo mzdové pracovné náklady. Tieto náklady sú druhou najdôležitejšou príčinou, prečo malí podnikatelia neprijímajú zamestnancov.Zmenu súčasného stavu možno dosiahnuť vytvorením systému „nákupu pod jednou strechou“ (One-Stop-Shop) pre všetky úkony a záležitosti z oblasti sociálneho zabezpečenia a príslušných daňových otázok. Týmto by sa vyhlo zbytočným duplicitám pri vypĺňaní rôznych formulárov pre vládne inštitúcie a zabezpečila by sa kompletnosť nevyhnutných údajov pre administratívne a právnické povinnosti,
 • sprístupnením širšej on line registrácie, telefonických liniek na otázky a podobných poradenských a informačných služieb (v podmienkach SR sú to napríklad regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské a inovačné centrá, regionálne rozvojové agentúry a Euro info centrá),
 • znížením počtu povinných úkonov, napríklad zdravotná prehliadka alebo povinnosť osobného prihlasovania na úrade práce nemusí byť povinná,
 • zjednodušením procedúr, vypracovaním stručnejších formulárov, zrozumiteľnejšou formuláciou so zrozumiteľnými príkladmi. Formuláre by nemali požadovať informácie, ktoré pre podnik predstavujú zdĺhavý prieskum.

Príklady z praxe, ktoré niektoré štáty EÚ pre jednoduchší život zamestnávateľa už zaviedli:

 • zamestnanecká knižka vo Francúzsku; schéma oslobodzujúca malých podnikateľov od nahlasovania na úrady sociálneho zabezpečenia a iných úradov a od formalít náboru (napríklad deklarácie sociálneho zabezpečenia, výplatné pásky pre zamestnancov, atď.),
 • sprievodca pre začínajúceho podnikateľa vo Veľkej Británii
 • telefónna linka vo Švédsku (rozvojová agentúra Nutek),
 • webová stránka v Nemecku (Existenzgruender.de)
 • zavedenie „One-stop-shop“ v Španielsku hlavne pre prozamestnávateľov, pre ktorých sú centrom, v ktorom vyplnia všetky formuláre naraz na jednom mieste,
 • belgický systém DIMONA, v ktorom sa všetky administratívne úkony vykonávajú elektronicky,
 • fínsky systém PALKKA alebo rakúska prax v oblasti kontroly všetkých prác spojených s príspevkami a platbami, ktorý redukuje frekvenciu auditov u zamestnávateľov a vedie k väčšej harmonizácii pravidiel.


Viac informácií nájdete v štúdii na internetovej stránke GD Európskej komisie pre podnikanie.

Ďalšie analýzy a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania