Prieskum potenciálu podnikate¾skej aktivity

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Cieľom prieskumu bolo zistiť:

 • Prítomnosť počítačov v domácnosti a využívanie internetu
 • Záujem respondentov o podnikanie dôvody prečo by ľudia podnikali alebo nepodnikali
 • Spôsob podnikania
 • V ktorých sektoroch by ľudia podnikali
 • Dôvody, ktoré viedli k začatiu podnikania
 • Právna forma podnikania súčasných podnikateľov
 • Sektor v ktorom v súčasnosti podnikajú
 • Finančné zdroje pri začiatkoch podnikania
 • Ochota požičať peniaze inej osobe, ktorá chce začať podnikať

Cieľovou skupinou prieskumu boli obyvatelia Slovenskej republiky vo vekovej kategórii od 18 do 64 rokov. Základná vzorka pre prieskum bola stanovená na 2000 rozhovorov. Na výber respondentov sme použili metódu kvótneho výberu, pričom kvótnymi znakmi boli:

 • pohlavie
 • vek
 • vzdelanie cieľovej osoby
 • región
 • veľkosť obce / mesta

Terénnu časť prieskumu zabezpečovali školení anketári GfK SLOVAKIA, v termíne od 21.11. do 8.12. 2003. Celkovo bolo uskutočnených 2000 rozhovorov. Získané údaje boli podrobené kontrole, zameranej na úplnosť a logickú súvislosť vyplnenia dotazníkov, dodržanie predpísaného postupu dopytovania a následne boli výsledky dvakrát zadané do počítača.

Spracovanie dát zabezpečila GfK Slovakia, výstup do podoby záverečných tabuliek sa spracoval prostredníctvom špecializovaného programu QUEST.

Základné výsledky

Používanie osobného počítača a internetu

Pravidelné používanie osobného počítača mimo svojej domácnosti (aspoň jeden krát týždenne) v telefonickom prieskume deklarovala približne tretina (37%) respondentov. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa podiel týchto respondentov o 2 percentuálne body. Takmer 48% respondentov uviedlo, že vo svojej domácnosti majú osobný počítač. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa podiel týchto respondentov zvýšil o 12 bodov.

Pripojenie na internet vo svojej domácnosti deklaruje 16% respondentov. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa podiel týchto respondentov zvýšil o 7 bodov.

Štvrtina (25%) respondentov používa pravidelne (aspoň raz týždenne) internet mimo svojej domácnosti. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa podiel týchto respondentov zvýšil o 6 bodov.

Potenciál záujmu o podnikanie

O samostatnom podnikaní neuvažuje takmer 80% respondentov. 19% respondentov uviedlo, že o tejto možnosti skôr neuvažuje a 61% jednoznačne vylúčilo túto možnosť. Deklarované bariéry záujmu o podnikanie sa v porovnaní s minuloročným prieskumom významnejšie nezmenili. Najčastejšie respondenti uvádzali, že neuvažujú o podnikaní pretože nemajú dostatok finančných zdrojov (34%), sú spokojní so súčasným zamestnaním (14%), chýbajú im skúsenosti (10%), majú vysoký vek (9%), alebo nedostatok času (8%).

Naopak, záujem začať samostatne podnikať deklarovalo v prieskume takmer 11% respondentov. 3% respondentov deklarujú silný záujem o podnikanie a ďalších 8% respondentov skôr uvažuje o tejto možnosti. 10% respondentov uviedlo, že už v súčasnosti podniká. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa potenciál záujmu o podnikanie nezmenil, o 4 body sa však zvýšil podiel respondentov, ktorí už v súčasnosti podnikajú.

Hlavným motívom pre samostatné podnikanie je zvýšenie príjmu. Tento dôvod uviedli takmer dve tretiny (62%) respondentov. 14% respondentov uviedlo, že samostatné podnikanie bude pre nich jedinou možnosťou zamestnať sa. 13% respondentov motivuje možnosť byť sám sebe šéfom a 8% vidí v podnikaní príležitosť uplatniť svoje nápady. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa motívy záujmu o podnikanie významnejšie nezmenili.

Takmer polovica (47%) respondentov, ktorí deklarujú záujem začať podnikať uviedla, že zatiaľ pre to nepodnikli žiadne konkrétne kroky. 16% týchto respondentov už požiadalo o živnostenský list, alebo si vybavujú administratívne záležitosti. Ďalších 16% respondentov hľadá finančné zdroje pre svoje podnikanie, 15% pripravuje podnikateľský plán a 22% získava informácie o spôsobe podnikania, absolvuje školenia a pod. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa podiel respondentov v jednotlivých kategóriách nezmenil.

Takmer tri štvrtiny (71%) respondentov, ktorí plánujú podnikať uviedlo, že podnikanie bude ich hlavnou pracovnou činnosťou a 27% plánuje podnikať popri hlavnom zamestnaní. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa o 9 bodov zvýšil podiel respondentov, ktorí uvažujú o podnikaní ako o hlavnej pracovnej činnosti.

Viac ako štyri pätiny (84%) respondentov, ktorí plánujú začať podnikať, uvažuje o podnikaní za základe živnostenského oprávnenia, 8% uvažuje o založení spoločnosti s ručením obmedzeným a 2% plánujú založiť akciovú spoločnosť. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa plánované zastúpenie jednotlivých foriem podnikania nezmenilo.

Potenciálni podnikatelia plánujú najčastejšie podnikať v sektore obchodu, pričom záujem o tento sektor sa medziročne zvýšil o 5 bodov. V sektore služieb plánuje podnikať 18% potenciálnych podnikateľov (medziročné zvýšenie záujmu o 11 bodov), v sektore stavebníctva plánuje podnikať 16% potenciálnych podnikateľov (medziročný pokles o 2 body), v priemyselnej výrobe 12% potenciálnych podnikateľov (medziročný pokles 7 bodov), v poľnohospodárstve 12% respondentov (medziročný pokles o 2 body), v sektore reštauračných a hotelových služieb 11% potenciálnych podnikateľov (medziročný nárast o 2 body).

Potencionálni podnikatelia plánujú financovať svoje podnikanie kombináciou rôznych finančných zdrojov. Takmer polovica (49%) z nich plánuje použiť vlastné úspory, 43% chce požiadať o úver z banky. Ostatné možnosti už potenciálni podnikatelia plánujú použiť menej často, 13% z nich uvažuje o pôžičke od príbuzných alebo známych, 11% plánuje použiť úspory iných členov domácnosti, 3% plánujú použiť peniaze získané dedičstvom alebo výhrou a iné zdroje použije 9% týchto respondentov. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa o 3 body zvýšil podiel potenciálnych podnikateľov, ktorí plánujú použiť vlastné úspory a o 5 bodov podiel respondentov, ktorí plánujú využiť bankový úver a rovnako o 5 bodov vzrástlo použitie iných zdrojov. Naopak, o 3 body poklesol podiel tých, čo plánujú použiť dedičstvo alebo výhru.

Súčasní podnikatelia

Zo súčasných podnikateľov podniká dlhšie ako 3,5 roka 71% a menej ako 3,5 roka 29%. V porovnaní s minuloročným prieskumom mierne narástol o 3 bodov podiel tých, ktorí podnikajú viac ako 3,5 roka. Čo znamenalo na druhej strane pokles tých, ktorý podnikajú menej ako 3,5 roka. Na základe výsledkov možno konštatovať, že sa tento pomer v medziročnom hodnotení nezmenil.

Dvomi najčastejšími motívmi pre začatie podnikania boli pre súčasných podnikateľov zvýšenie príjmu (35%) a nebola iná možnosť sa zamestnať (33%). Pocit samostatnosti, potreba byť sám sebe šéfom motivovala 18% súčasných podnikateľov a možnosť uplatniť svoje záujmy 16% podnikateľov.

V porovnaní s minuloročným prieskumom sa motívy podnikateľov pre začatie podnikania nezmenili. 86% oslovených podnikateľov podniká na základe živnostenského listu, 12% formou spoločnosti s ručením obmedzeným a necelé 1% formou verejnej obchodnej spoločnosti alebo inej formy. V porovnaní s minuloročným prieskumom sa o 5 bodov zvýšil podiel podnikateľov, ktorí uviedli že podnikajú na základe živnostenského listu.

Až 23% podnikateľov uviedlo, že podniká v sektore obchodu, 17% v oblasti stavebníctva, 14% v priemyselnej výrobe, 11% v poľnohospodárstve alebo výrobe potravín, 10% v službách, 7% v doprave, takmer 7% v reštauračných a ubytovacích službách, 6% vo finančnom sektore. V porovnaní s minuloročnými výsledkami nedošlo v rozložení podielov sektorov na našom trhu k výraznejším zmenám.

Až dve tretiny súčasných podnikateľov začalo podnikanie s vlastnými úsporami, 15% využilo neformálnu pôžičku od príbuzných alebo známych a 8% začalo s použitím úspor iných členov domácnosti. Približne 9% použilo bankový úver. 6% začalo bez kapitálu, 3% využili štátnu dotáciu a 2% použili finančné zdroje z dedičstva alebo výhry. V porovnaní s minuloročným prieskumom zostal nezmenený podiel podnikateľov, ktorí uviedli ako finančný zdroj vlastné úspory, zvýšil sa o 2 body podiel tých, ktorí uviedli neformálnu pôžičku od príbuzných a známych a o 3 body poklesol podiel použitia úspor iných členov domácnosti.

Až 47% oslovených podnikateľov nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Približne tretina (39%) zamestnáva 1 – 5 zamestnancov, 7% zamestnáva 6 – 10 zamestnancov a 8% zamestnáva 11 a viac zamestnancov. Medziročne sa o 8 bodov znížil podiel tých, ktorí uviedli, že nezamestnávajú žiadnych zamestnancov a naopak o 10 bodov sa zvýšil podiel tých, ktorí zamestnávajú 1 – 5 zamestnancov a o 3 body zamestnávajúcich 11 a viac zamestnancov.

Tri štvrtiny (74%) podnikateľov neočakáva v najbližších 5 rokoch zmenu počtu svojich zamestnancov. 19% podnikateľov očakáva zvýšenie počtu svojich zamestnancov a 6% predpokladá zníženie počtu svojich zamestnancov.

V porovnaní s minuloročným prieskumom sa o 9 bodov zvýšil podiel podnikateľov, ktorí v najbližších 5 rokoch nepredpokladajú zmenu v počte svojich zamestnancov. O 6 bodov poklesol podiel podnikateľov, ktorí očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov a o 3 body podiel tých, predpokladajú zníženie počtu zamestnancov. Podnikatelia (38 respondentov), ktorí očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov najčastejšie predpokladajú, že pôjde o 4 a viacerých zamestnancov.

Ochota požičať peniaze na začatie podnikania

Viac ako polovica (59%) všetkých respondentov deklarovala, že by boli ochotní požičať príbuznému alebo známemu, ktorý chce začať podnikať. Štvrtina (27%) deklarovala, že by určite požičala peniaze na takýto účel a tretina (33%) by peniaze skôr požičala. Naopak, len tretina (37%) respondentov uviedla, že by peniaze nepožičali. V porovnaní s minuloročným prieskumom poklesol o 5 bodov podiel respondentov, ktorí deklarujú, že by určite požičali peniaze.

Najčastejšie ide o ochotu požičať menšie sumy peňazí. Do 30 tisíc Sk je ochotných požičať 43% respondentov, od 31 do 100 tisíc Sk 33% respondentov. Viac ako 100 tisíc Sk by požičalo 9% respondentov. 14% respondentov nevie uviesť sumu, ktorú by boli ochotní požičať.

Až štvrtina (24%) respondentov uviedla, že už v minulosti požičali peniaze príbuznému alebo známemu, ktorí chcel začať podnikať. Podobne ako v predchádzajúcej otázke išlo najčastejšie (82%) o sumy do 100 tisíc Sk. 46% respondentov požičalo sumu do 30 tisíc Sk a 36% sumu 31 – 100 tisíc Sk. Viac ako 100 tisíc Sk v minulosti požičalo 11% respondentov.


Plnú verziu výskumu (v pdf formáte) nájdete na stráne Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania