Projekty aj na informačné technológie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Kombinovaná doprava (KD) je prepravný systém, ktorý musí rešpektovať podmienky zúčastnených druhov dopravy na prepravnom reťazci. Znamená prepravu tovaru medzi členskými štátmi, kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo kontajner použije cestu v začiatočnom alebo konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, za podmienky, že vzdialenosť presahuje 100 km vzdušnou čiarou a vykoná začiatočný alebo konečný úsek po ceste.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo aktualizovaný Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR do roku 2006 v súlade s pravidlami Európskej komisie. Jeho aktualizácia spočíva vo vyhlásení nových podmienok poskytovania štátnej pomoci podľa Schémy rozvoja kombinovanej dopravy v SR. Schéma predstavuje aktualizované zásady poskytovania finančných prostriedkov v skupine podporných programov malého a stredného podnikania realizovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB), a. s.

V schéme sa oproti predchádzajúcim zásadám zmenila pomoc, ktorá sa poskytuje na základe relevantných právnych predpisov EÚ; pomoc sa rozšírila o projekty zamerané na informačné technológie pre KD, sprísnili sa podmienky poskytovania podpory (intenzita a kumulácia pomoci). Systémy informačných technológií predstavujú všeobecný program elektronickej výmeny dát v obchode známy pod názvom EDI/EDIFACT a program CESAR, ktorý je súčasťou programu EDI/EDIFACT a je vytvorený výlučne na použitie v kombinovanej doprave.

Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje formou:

 • Nenávratného finančného príspevku vo forme úhrady úrokov alebo časti úrokov z investičného úveru poskytnutého príjemcovi pomoci na realizáciu oprávneného projektu.
 • Bankovej záruky na istinu poskytnutého investičného úveru alebo investičnú časť investično-prevádzkového úveru.
 • Pomoc možno realizovať oboma formami súčasne za predpokladu dodržania ustanovení o kumulácii štátnej pomoci.

Výšku pomoci predstavuje jednorazovo vyplatený príspevok. Záruka sa poskytuje na istinu úveru, poskytovaného komerčnou bankou v jej maximálnej absolútnej výške 65 mil. Sk. Maximálna výška úveru nesmie prekročiť 100 mil. Sk a maximálna doba záruky nesmie presiahnuť 10 rokov. Výška a druh zábezpeky požadovanej od dlžníka, poplatok a ďalšie podmienky poskytnutia záruky budú obsahom záručnej listiny. Banková záruka sa môže poskytnúť maximálne do výšky 80 % z hodnoty poskytnutého investičného úveru alebo investičnej časti investično-prevádzkového úveru.

Príjemcami pomoci môžu byť fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2(2) Obchodného zákonníka pôsobiace v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Prioritne sa pomoc podľa tejto schémy poskytuje malým a stredným podnikateľom (MSP).

Oprávnenými projektmi sú individuálne projekty, v rámci ktorých sa poskytnutý komerčný úver musí použiť vo forme:

 • investičnej pomoci do infraštruktúry – na rekonštrukciu a modernizáciu terminálov kombinovanej dopravy s podmienkou zachovania záruky obchodnej neutrality;
 • investičnej pomoci na nákup pevných a pohyblivých zariadení potrebných na prekládku nákladových jednotiek kombinovanej dopravy v termináloch (koľajové žeriavy a manipulačné vozidlá na pneumatikách)
 • investičnej pomoci na nákup zariadení určených výlučne pre KD, a to: nákladových jednotiek KD (kontajnery a výmenné nadstavby na cestné vozidlá), ktoré zodpovedajú normám ISO a CEN alebo • cestných nosičov na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb, ktoré sa používajú výlučne v KD.

Za oprávnené náklady sa považujú preukázateľné investície spojené so zabezpečením a realizáciou cieľa oprávneného projektu, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených kritérií projektov. Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného investičného majetku je obstarávacia cena v zmysle zákona o účtovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Za oprávnené sa považujú náklady súvisiace s investičnou pomocou pre jednotlivé oprávnené projekty:

 • investičné náklady na rekonštrukciu a modernizáciu terminálov KD;
 • náklady na koľajové žeriavy a manipulačné vozidlá na pneumatikách;
 • náklady na kontajnery a výmenné nadstavby na cestné vozidlá, ktoré zodpovedajú normám ISO a CEN;
 • náklady na cestné nosiče na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb, ktoré sa používajú výlučne v kombinovanej doprave.

Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady vynaložené pred podaním písomnej žiadosti o poskytnutie pomoci, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním projektu pred podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci, bankové poplatky a iné nešpecifikované náklady. Oprávnenými projektmi sú individuálne projekty, v rámci ktorých sa poskytnutý komerčný úver musí použiť vo forme:

 • investičnej pomoci na nákup špeciálnych železničných vozňov určených výlučne na KD;
 • investičnej pomoci na nákup systémov informačných technológií pre potreby kombinovanej dopravy – programov EDI/EDIFACT a CESAR.

Investície do hmotného majetku sú investície do základného hmotného majetku určeného na vytvorenie nového podniku, na rozšírenie existujúceho podniku alebo na zavedenie činností, zameraných na podstatné zmeny výrobku alebo výrobného procesu v existujúcom podniku (ide najmä o racionalizáciu, diverzifikáciu alebo modernizáciu).

Investície do nehmotného majetku sú investície do prevodu technológií získaním patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických vedomostí. Oprávnené projekty podľa tejto schémy sa môžu financovať iba raz. O poskytnutie pomoci žiadateľ žiada písomne poskytovateľa.

Formulár žiadosti o poskytnutie pomoci formou príspevku alebo bankovej záruky vrátane zoznamu povinne predkladaných príloh je k dispozícii u poskytovateľa a uverejnený na jeho webovej stránke. Akceptovateľná je žiadosť spracovaná len na predpísaných formulároch, vyplnených elektronicky, prípadne písacím strojom. Súčasťou žiadosti je projekt, ktorý je žiadateľ povinný spracovať vo všetkých bodoch podľa záväznej predlohy.

V prípade priznania pomoci vo forme príspevku uzatvorí SZRB so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí pomoci vo forme príspevku na úhradu úrokov alebo časti úrokov z úveru. Pri poskytnutí pomoci vo forme bankovej záruky na istinu poskytnutého investičného úveru alebo investičnú časť investično-prevádzkového úveru dochádza k poskytnutiu pomoci podpísaním záručnej listiny so SZRB a pomoc nadobúda účinnosť dňom prvého čerpania úveru. Objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy na rok 2004 a na každý ďalší príslušný rok poskytovateľ uvádza na svojej webovej stránke www.telecom.gov.sk. Platnosť schémy končí 31. decembra 2010. Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci je potrebné predložiť najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti schémy.

Poskytovateľom pomoci a vyhlasovateľom schémy je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 1, tel.: 02/59 49 41 11, fax: 02/52 49 47 94, internet: www.telecom.

gov.sk a vykonávateľom Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, tel.: 02/57 29 21 11, fax: 02/52 49 99 12, e-mail: info@srzb.sk, internet: www.szrb.sk. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania