Regulácia mnohostranných výmenných poplatkov a jej vplyv na ekonomické subjekty v SR

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori skúmali vplyv prípadnej regulácie mnohostranných výmenných poplatkov (MIF – MVP) za kartové platby na spotrebiteľov, obchodníkov, banky a ekonomiku ako celok. Na základe analýz dôsledkov regulácie MVP v zahraničí a informácií o domácom platobnom prostredí dospeli k nasledovným záverom:

Celospoločenské dopady:  narušenie prirodzene fungujúceho trhového prostredia  bezhotovostných platieb a s nimi súvisiacich služieb; zníženie konkurencie na trhu s kartovými platbami a monopolizácia trhu – menší počet kartových spoločností/hráčov na trhu; zdraženie bezhotovostných platieb a ich znevýhodnenie voči hotovostným platbám; zvýšenie objemu hotovosti v obehu a nárast šedej ekonomiky; zníženie daňových príjmov štátu a pomalší hospodársky rast).

Dopady na spotrebiteľov: zdraženie platobných a bankových služieb pre spotrebiteľov (vrátanie platieb kartou).

Dopady na obchodníkov/podnikateľov: otázne úspory zo zníženia medzibankových poplatkov;  vyššie náklady na spracovanie hotovosti; sťaženie prístupu k zdrojom financovania.

Dopady na bankový sektor a kartové spoločnosti:  zvýšenie transakčných nákladov; zníženie motivácie investovať do inovácií, bezpečnosti a rozvoja infraštruktúry; zdraženie bankových služieb.“ 

Úplné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze.