Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Príspevok sa zameriava na vzťah sociálneho kapitálu a sociálneho podnikania. Opiera sa najmä o výsledky výskumu mobilizácie sociálneho kapitálu v európskych sociálnych podnikoch výskumnej siete EMES.

Vychádza z rozlíšenia dvoch základných diskurzov: dobrovoľníckeho a inštitucionálneho a dvoch dimenzií sociálneho kapitálu: zväzujúceho a premosťujúceho (Putnam) a ich vzájomného vzťahu.

Pozornosť je venovaná vplyvu foriem sociálneho kapitálu pri zakladaní sociálnych podnikov a potenciálu produkovania foriem sociálneho kapitálu podľa typov sociálnych podnikov.

Sleduje indikátory sociálneho kapitálu v našich podmienkach a identifikuje nízku mieru jeho rozvinutosti v individuálnej a inštitucionálnej podobe ako brzdu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku.

Štúdia bola pôvodne uverejnená v zborníku Korimová, G. – Jakab, K. (eds.): Recenzovaný zborník príspevkov – Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Univerzita Mateja Bela. Banská Bystrica 2010.

Celý text štúdie nájdete na tejto linke.